X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Resultaträkning i sammandrag
Justerad Justerad Justerad
MEUR 1–9/2018 1–9/2017 7–9/2018 7–9/2017 2017
Omsättning 3 642 3 471 1 330 1 175 4 911
Övriga intäkter 27 38 11 16 60
Kostnader -3 250 -3 106 -1 173 -1 037 -4 312
Avskrivningar och nedskrivningar -92 -93 -31 -30 -134
Resultatandel i intresse- och samföretag 10 7 3 3 13
Rörelseresultat 337 316 141 127 538
Finansiella intäkter och kostnader -29 -37 -11 -17 -47
Resultat före skatter 308 280 130 110 491
Inkomstskatter -75 -70 -29 -28 -117
Rapporteringsperiodens resultat 233 210 101 82 375
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 233 209 101 83 375
Innehav utan bestämmande inflytande 1 -1
233 210 101 82 375
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,39 0,35 0,17 0,14 0,63
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?