X
MenuStäng
Open navigation

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bolagsstämman som ordnades 8.3.2018 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till åtta. Till styrelseledamöter valdes Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Till revisor för 2018 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Dividend

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utbetala 1,38 euro per aktie i dividend i två poster. Den första dividendposten på 0,69 euro per aktie betalades 19.3.2018. I enlighet med den godkända vederlagsfria aktieemissionen (aktiesplit) fördelades den andra posten mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalades för varje aktie. Den andra posten betalades 27.9.2018. Justerat till det ökade antalet aktier till följd av den vederlagsfria emissionen var dividenden 0,46 euro per aktie.

Vederlagsfri aktieemission (aktiesplit)

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till en vederlagsfri aktieemission i proportion till aktieägarnas innehav så att två nya aktier emitteras för varje befintlig aktie. Därigenom emitterades totalt 394.482.260 nya aktier. De nya aktierna infördes i handelsregistret 12.3.2018.

Fullmakt att köpa och distribuera aktier i bolaget

Styrelsen beviljades fullmakt att köpa högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Fullmakten är i kraft till nästa bolagsstämma, dock högst i 18 månader från beviljandet av fullmakten.

Styrelsen beviljades fullmakt att distribuera högst 57.000.000 egna aktier i bolaget. Styrelsens fullmakt att distribuera bolagets egna aktier gäller i tre år från bolagsstämman och återkallar den fullmakt som bolagsstämman gav 2.3.2017. Styrelsen beviljades fullmakt att avgöra till vem och i vilken ordningsföljd aktierna kommer att distribueras. Styrelsen har fullmakt att köpa eller distribuera aktierna på ett annat sätt än i proportion till de existerande aktieägarnas företrädesrätt att teckna aktier i bolaget.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto.

Utnämningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto.

Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?