X
MenuStäng
Open navigation

Balans, finansiering och kassaflöde

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för fjärde kvartalet uppgick till 349 miljoner euro (276). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–december 2018 var 470 miljoner euro (430). I slutet av rapportperioden uppgick rörelsekapitalet till 581 miljoner euro (563), en minskning med 201 miljoner euro från föregående kvartal. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 584 miljoner euro (522). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 557 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden var 487 miljoner euro (379). Outnyttjade kreditlöften uppgick till 640 miljoner euro (765).

Wärtsiläs räntebärande lån var 823 miljoner euro (619) i slutet av december 2018. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 74 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 748 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 333 miljoner euro (234) och nettoskuldsättningsgraden till 0,14 (0,10).

Koncernens likvida beredskap
MEUR 31.12.2018 31.12.2017
Likvida medel 487 379
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 640 765
Likvida beredskap 1 127 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 22 23
Avdragna företagscertifikat - -
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 1 127 1 144
% av omsättningen (rullande 12 månader) 22 23
Den 31 december 2018 var den totala låneportföljens genomsnittliga maturitet 48 månader, och de långfristiga skuldernas genomsnittliga maturitet var 49 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?