X
MenuStäng
Open navigation

Orderingång

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Orderingång under fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.874 miljoner euro (1.514), en ökning med 24% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen var 1,22 (1,05).

Services orderingång ökade med 24% till 865 miljoner euro (696). Utöver den fortsatta efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem omfattade beställningarna på marinmarknaden den första efterinstallationen av en Wärtsilä 31-motor på ett fiskefartyg som ägs av norska Gardar AS. Motorn minskar NOx-utsläppen och bränsleförbrukningen avsevärt. Wärtsilä ingick också ett treårigt drifts- och underhållsavtal för ett kraftverk på 130 MW som levererades till Mexiko under kvartalet.

Energy Solutions orderingång ökade med 18% till 589 miljoner euro (501). Asien samt Nord- och Sydamerika var de aktivaste marknaderna. Beställningarna omfattade ett kraftverk på 378 MW som drivs med flytande naturgas i El Salvador och flera projekt i Bangladesh och Indonesien. Wärtsilä fick också en strategiskt viktig order från Tyskland för ett kombinerat värmekraftverk på 90 MW som utrustas med Wärtsilä 31SG-motorer.

Marine Solutions orderingång uppgick till 419 miljoner euro (316), en ökning med 33% jämfört med motsvarande period året innan. Orderaktiviteten fokuserade fortfarande på kryssningsfartyg och passagerarfärjor som stod för 31% av orderingången under fjärde kvartalet. Gastankfartygen stod för 18%, medan de konventionella handelsfartygens andel var 16%. Specialfartygen stod för 19%, offshore för 9% och marinen för 6%. Övriga order uppgick till 1%.

Orderingång under rapportperioden

Wärtsiläs orderingång för rapportperioden januari–december 2018 ökade med 12% och uppgick till 6.307 miljoner euro (5.644). Orderingången jämfört med faktureringen var 1,22 (1,15).

Services orderingång ökade med 16% till 3.086 miljoner euro (2.670) tack vare den starka efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem och det fortsatta intresset för långfristiga serviceavtal. På marinmarknaden omfattade årets höjdpunkter en order på hybridskrubbrar och efterinstallationstjänster värd 170 miljoner euro från ett betydande europeiskt containerbolag och förlängningen av Wärtsiläs serviceavtal med Royal Caribbean till 2028. Viktiga nya avtal på energimarknaden var ett 10-årigt driftskontrakt för ett kraftverk i Papua Nya Guinea och ett 10-årigt underhålls- och rådgivningskontrakt med Hawaiian Electric Co.

Energy Solutions orderingång var 1.511 miljoner euro (1.685), en minskning med 10% jämfört med motsvarande period året innan. Asien var den mest aktiva regionen när det gäller orderingång, och därefter kom Nord- och Sydamerika. Efterfrågan var god i Bangladesh, där regeringen fortsätter att satsa på att öka hushållens tillgång till el, och den var också god i tillväxtekonomier såsom Indonesien. På de utvecklade marknaderna fick Wärtsilä stora order från Australien och USA som stöder utbyggnaden av förnybar energi. Wärtsilä fick också flera order på mjukvara för energilagring och näthantering under året.

Marine Solutions orderingång ökade med 33% till 1.710 miljoner euro (1.288). Flera order mottogs från stora kryssningsbolag, vilket bidrog till den starka orderaktiviteten inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor som stod för 30% av orderingången. Efterfrågan på miljölösningar fortsatte under hela året, främst till följd av IMO 2020-regelverket som snart träder i kraft. Ett stort antal skrubbersystem beställdes till nybyggen, i synnerhet inom handelsfartygssegmentet, som stod för 28% av orderingången. Andra viktiga order i detta segment omfattade leverans av teknologi för återvinning av lättflyktiga organiska föreningar, hanteringssystem för LNG och hjälpmotorer till två nya skytteltankers för Singaporebaserade AET Tankers samt lösningar för skytteltankers som byggs för TEEKAY. Gastankfartygens andel av orderingången var 14%, medan specialfartygen stod för 8%, marinen för 8% och offshore för 7%. Övriga order uppgick till 5%.

 

Orderingång per affärsområde
MEUR 10-12/2018 Justerad
10-12/2017
Förändring 1-12/2018 Justerad
1-12/2017
Förändring
Services 865 696 24% 3 086 2 670 16%
Energy Solutions 589 501 18% 1 511 1 685 -10%
Marine Solutions 419 316 33% 1 710 1 288 33%
Orderingång totalt 1 874 1 514 24% 6 307 5 644 12%
Till följd av den interna omorganiseringen av serviceverksamheten överfördes 50 miljoner euro från Marine Solutions till Services i jämförelsetalen för fjärde kvartalet 2017 och 190 miljoner euro för hela året.
Orderingång Energy Solutions
MW 10-12/2018 10-12/2017 Förändring 1-12/2018 1-12/2017 Förändring
Olja 178 393 -55% 877 1 838 -52%
Gas 813 526 55% 1 941 1 938 0%
Förnybara - - - 87 - 100%
Orderingång totalt 992 920 8% 2 905 3 775 -23%

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretagen Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd. samt CSSC Wärtsilä Electrical & Automation Company Ltd. i Kina uppgick till sammanlagt 156 miljoner euro (70) under rapportperioden januari–december 2018. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?