X
MenuStäng
Open navigation

Orderstock

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 6.166 miljoner euro (5.100), en ökning med 21%. Services orderstock uppgick till 1.878 miljoner euro (1.220), vilket var 54% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan tack vare den ökade efterfrågan på efterinstallationer av avgasreningssystem och fortsatt intresse för långfristiga serviceavtal. För serviceavtalen tas endast den förväntade omsättningen under de kommande 24 månaderna upp i orderstocken. Energy Solutions orderstock var stabil och uppgick till 1.871 miljoner euro (1.871), medan Marine Solutions orderstock ökade med 20% till 2.417 miljoner euro (2.009).

 

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.12.2018 Justerad
31.12.2017
Förändring
Services 1 878 1 220 54%
Energy Solutions 1 871 1 871 0%
Marine Solutions 2 417 2 009 20%
Orderstock totalt 6 166 5 100 21%
Till följd av den interna omorganiseringen av serviceverksamheten överfördes 49 miljoner euro från Marine Solutions till Services i jämförelsetalen i slutet av december 2017.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?