X
MenuStäng
Open navigation

Rörelseresultat och lönsamhet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 206 miljoner euro (222), dvs. 13,4% av omsättningen (15,4). Jämförbart rörelseresultat var 226 miljoner euro (241), dvs. 14,7% av omsättningen (16.7). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 20 miljoner euro (18). Under jämförelseperioden omfattade dessa poster även förvärvsrelaterade kostnader på en miljon euro. Jämförbart justerat EBITA var 237 miljoner euro (250), dvs. 15,4% av omsättningen (17,4). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 11 miljoner euro (10).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–december 2018 var 543 miljoner euro (538), dvs. 10,5% av omsättningen (11,0). Leveranser av utrustning steg inom koncernens försäljningsmix, vilket i kombination med ökade kostnader för forskning, utveckling och digitalisering belastade lönsamheten. Jämförbart rörelseresultat var 577 miljoner euro (576), dvs. 11,2% av omsättningen (11,7). Jämförelsestörande poster uppgick till 35 miljoner euro (37), av vilka 29 miljoner euro (36) hänförde sig till omstruktureringsprogrammen och 6 miljoner euro (2) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 621 miljoner euro (612), dvs. 12,0% av omsättningen (12,5). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 43 miljoner euro (36).

Resultatsiffrorna för redovisningsperioden inkluderar en provision på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk. Behovet av ytterligare avsättningar identifierades under en detaljerad genomgång av företagets kärnkraftsprojekt efter att Wärtsilä beslutat att upphöra med att leverera nyutrustning till detta segment. Den negativa effekten på resultatet motverkades delvis av realisationsvinsten på 27 miljoner euro från avyttringen av pumpverksamheten och frigörandet av en provision på 21 miljoner euro relaterad till långsiktiga belöningsprogram. Wärtsiläs tre år långa belöningsprogram är bundna till utvecklingen av företagets aktiekurs, och de omfattar cirka 100 direktörer.

De finansiella posterna för rapportperioden januari–december 2018 var -40 miljoner euro (-47). Nettoräntorna var -7 miljoner euro (-8). Vinsten före skatter var 502 miljoner euro (491). Skatterna uppgick till 116 miljoner euro (117), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 23,1% (23,7). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 386 miljoner euro (375). Resultatet per aktie var 0,65 euro (0,63) och det egna kapitalet per aktie 4,09 euro (3,97). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 18,1% (18,5), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,1% (16,0).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 10-12/2018 Justerad
10-12/2017
1-12/2018 Justerad
1-12/2017
Jämförbart justerat EBITA 237 250 621 612
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -11 -10 -43 -36
Jämförbart rörerelseresultat 226 241 577 576
Jämförelsestörande poster -20 -19 -35 -37
Rörelseresultat 206 222 543 538

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?