X
MenuStäng
Open navigation

Marknadsutveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Stabil utveckling på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden förbättrades något under 2018 tack vare en säsongsmässig ökning i efterfrågan i slutet av året. På marinmarknaden utvecklades segmentet kryssningsfartyg och passagerarfärjor positivt, och det stora intresset för miljörelaterade efterinstallationer i kombination med förbättrade servicevolymer inom gastankfartyg stödde aktiviteten inom handelsfartyg. Efterfrågan på service inom olje- och gasindustrin förbättrades, medan läget på offshoremarknaden förblev en utmaning. Den kraftverksrelaterade serviceverksamheten var stabil i alla regioner.

Kraftförsörjningsmarknaden stabil med fortsatt intresse för flexibel kapacitet

Intresset för flexibel kapacitet i form av kraftförsörjnings- och lagringslösningar ökar. Kostnaderna för sol- och vindenergi fortsätter att sjunka, och det har blivit mer ekonomiskt att ersätta konventionell basförsörjningskapacitet med förnybar energi och flexibilitet. Energibolag planerar hur de ska kunna integrera sådana energikällor i deras befintliga anläggningar och uppdaterar sina långsiktiga investeringsplaner därefter. Valutakursfluktuationerna på tillväxtmarknaderna som resulterat i långsammare beslutsfattande i vissa länder minskade i slutet av året. Samtidigt främjade det fortsatta behovet av tillförlitlig kapacitet för att stöda ekonomisk tillväxt och undvika elavbrott investeringarna i kraftverk.

Energy Solutions marknadsandel

Under den tolv månader långa perioden som gick ut i september minskade Wärtsiläs marknadsandel i segmentet <500 MW till 13% (17). De globala beställningarna av kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen var stabila och uppgick till 20,8 GW (20,7). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Datan har samlats från McCoy Power-rapporten.

Gradvis återhämtning på marinmarknaden och stor efterfrågan på miljölösningar

Under 2018 registrerades 1.237 (1.037, exklusive sena kontrakt) kontrakt på nybyggen. Marknadsläget inom LNG-tankfartyg förbättrades i och med de stigande fraktpriserna och det ökande intresset för miljövänliga bränslen. Investeringarna i container- och bulklastfartyg begränsades delvis av höga bränslekostnader och oron för globala tariffer. Orderaktiviteten var solid inom kryssningsfartyg och stöddes av behovet av modern kapacitet för att motsvara den förväntade ökningen i antalet passagerare. Inom passagerarfärjor riktades investeringar främst till förnyelse av flottan. Det fluktuerande oljepriset skapade osäkerhet inom offshoreindustrin, och överkapaciteten fortsatte att begränsa investeringar i nybyggen. Efterlevnad av miljöbestämmelser var ett nyckeltema inom shipping under året, och IMO 2020-svavelbestämmelserna ledde till att beställningarna av avgasreningssystem ökade.

Enligt kompenserat bruttotonnage var Sydkorea och Kina fortfarande de största länderna inom varvsindustri med 43% respektive 32% av alla konfirmerade kontrakt. Japan och Italien stod för 13% respektive 3%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?