X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Oyj Abp

Bokslutskommuniké 2018

“År 2018 kännetecknades av en positiv utveckling i orderingången tack vare en ökad efterfrågan på nybyggen och service på marinmarknaden.”

Jaakko Eskola, koncernchef

Bokslutskommuniké 2018 PDF

Tillväxt i orderingången och omsättningen

”År 2018 kännetecknades av en positiv utveckling i orderingången tack vare en ökad efterfrågan på nybyggen och service på marinmarknaden. Miljöfrågor var det centrala temat på marinmarknaden, då kunderna förberedde sig på att uppnå IMO:s globala gränser för svavelutsläpp 2020. Inom Wärtsilä resulterade detta i en avsevärt större efterfrågan på avgasreningssystem. Till orderingången bidrog också den livliga aktiviteten på marknaden för kryssningsfartyg och passagerarfärjor samt våra kunders intresse för långfristiga serviceavtal. Inom affärsområdet Energy Solutions var orderingången däremot mindre än året innan, och detta berodde främst på långsammare beslutsfattande bland kunderna. Den långsiktiga tillväxttrenden på tillväxtmarknaderna och övergången till flexibel kapacitet för att möjliggöra förnybara energikällor stöder dock efterfrågan framöver.

Omsättningen utvecklades positivt under året tack vare högre volymer inom både Marine och Energy Solutions. Trots att Services omsättning förbättrades i slutet av året steg leveranser av utrustning inom koncernens försäljningsmix, vilket i kombination med ökade kostnader för forskning, utveckling och digitalisering belastade lönsamheten. För att bevara vår konkurrenskraft i den rådande marknadsmiljön måste vi fokusera på åtgärder som ökar värdet för kunderna och säkerställer en lönsam tillväxt. Detta omfattar utveckling av målinriktade försäljningsåtgärder och den avtalsbaserade affärsverksamheten, genomgång av vår kostnadsstruktur, samt optimering av affärsportföljen.

Marin- och energiindustrin omvandlas till följd av en ökande uppkoppling, nya affärsmodeller och övergången till en hållbar ekonomi med låga utsläpp. Vi vill stöda våra kunder genom att axla en ledande roll i denna omvandling. Viktiga milstolpar under året var bland annat lanseringen av nya lösningar för integrationen av förnybara energikällor och energilagring samt den framgångsrika testningen av vårt automatiska dockningskoncept och ett projekt som siktade på att utveckla en bogserbåt med autonom navigationsförmåga. Förvärvet av Transas stärkte ytterligare vårt utbud av smarta lösningar för marinindustrin och spelade en viktig roll i detta utvecklingsarbete. Dessutom kommer investeringen i vår Smart Technology Hub i Vasa att påskynda lanseringen av nya lösningar för kunderna.

Vi börjar året med en ny organisation baserad på två affärsområden som omfattar både nyförsäljning och service. Det främsta syftet med denna struktur är att i högre grad uppfylla kundernas behov under hela livscykeln och därigenom öka det värde som vi levererar. På detta sätt stöder vi vårt långsiktiga mål som går ut på lönsam tillväxt. Vi utgår från att marknadsläget under 2019 kommer att likna läget året innan. Återhämtningen på marinmarknaden väntas fortfarande vara långsam, medan efterfrågan på flexibel kraftförsörjningskapacitet stöder utsikterna för energimarknaden. Konkurrensläget och de geopolitiska spänningarna förblir en riskfaktor. Vår orderbok är sund när det gäller leveranserna 2019, och leveranserna väntas än en gång koncentreras till andra halvåret. Den framgångsrika implementeringen av planenliga åtgärder för att säkerställa hållbara besparingar och ett ökat värde för kunderna kommer att vara centrala faktorer i utvecklingen av lönsamheten 2019.”
Signature

Jaakko Eskola

Koncernchef

Wärtsiläs utsikter

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under 2019 väntas vara i linje med föregående år. Per affärsområde väntas efterfrågan utvecklas enligt följande:
 • Solid inom Wärtsilä Energy affärsområdet. Den globala övergången till förnybara energikällor och den ökande efterfrågan på el på tillväxtmarknaderna skapar behov av decentraliserad och flexibel kraftförsörjningskapacitet.
 • Solid inom Wärtsilä Marine affärsområdet. Efterfrågeutsikterna får stöd av företagets omfattande utbud av produkter och tjänster samt breda segmentexponering som kompenserar för den långsamma återhämtningen inom fartygsbeställningarna.
Wärtsiläs nuvarande orderbok för leveranser under 2019 är 3.696 miljoner euro (3.207). Leveranserna förväntas bli koncentrerade till andra halvåret.

Centralt under fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade med 24% till 1.874 miljoner euro (1.514)
 • Omsättningen ökade med 6% till 1.532 miljoner euro (1.441)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,22 (1,05)
 • Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 226 miljoner euro (241), dvs. 14,7% av omsättningen (16,7)
  Det jämförbara rörelseresultatet inkluderar en provision på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk, samt en realisationsvinst på 27 miljoner euro från avyttringen av pumpverksamheten och frigörandet av en provision på 21 miljoner euro relaterad till pågående långsiktiga belöningsprogram.
 • Resultat per aktie var 0,25 euro (0,28)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 349 miljoner euro (276)

Centralt under rapportperioden januari–december 2018

 • Orderingången ökade med 12% till 6.307 miljoner euro (5.644)
 • Orderstocken ökade med 21% och uppgick till 6.166 miljoner euro (5.100) i slutet av perioden
 • Omsättningen ökade med 5% till 5.174 miljoner euro (4.911)
 • Orderingång jämfört med faktureringen var 1,22 (1,15)
 • Det jämförbara rörelseresultatet var stabilt och uppgick till 577 miljoner euro (576), dvs. 11,2% av omsättningen (11,7)
 • Resultatet per aktie steg till 0,65 euro (0,63)
 • Kassaflödet från rörelseverksamheten ökade till 470 miljoner euro (430)
 • Dividendförslag 0,48 euro per aktie (0,46)

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna bokslutskommuniké är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Nyckeltal
MEUR 10-12/2018 Justerad
10-12/2017
Förändring 1-12/2018 Justerad
1-12/2017
Förändring
Orderingång 1 874 1 514 24% 6 307 5 644 12%
Orderstock i slutet av perioden 6 166 5 100 21%
Omsättning 1 532 1 441 6% 5 174 4 911 5%
Rörelseresultat1 206 222 -7% 543 538 1%
% av omsättningen 13,4 15,4 10,5 11,0
Jämförbart rörelseresultat 226 241 -6% 577 576 0%
% av omsättningen 14,7 16,7 11,2 11,7
Jämförbart justerat EBITA 237 250 -5% 621 612 1%
% av omsättningen 15,4 17,4 12,0 12,5
Resultat före skatter 194 211 -8% 502 491 2%
Resultat/aktie, EUR 0,25 0,28 0,65 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde 349 276 470 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 333 234
Bruttoinvesteringar 306 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,10
1Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 20 miljoner euro (19). Kostnaderna för omstrukturering och förvärv för rapportperioden januari–december 2018 var 35 miljoner euro (37).

Anteckningen

Skapa en anteckning?