X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nyckeltal
MEUR 10-12/2018 Justerad
10-12/2017
Förändring 1-12/2018 Justerad
1-12/2017
Förändring
Orderingång 1 874 1 514 24% 6 307 5 644 12%
Orderstock i slutet av perioden 6 166 5 100 21%
Omsättning 1 532 1 441 6% 5 174 4 911 5%
Rörelseresultat¹ 206 222 -7% 543 538 1%
% av omsättningen 13,4 15,4 10,5 11,0
Jämförbart rörelseresultat 226 241 -6% 577 576 0%
% av omsättningen 14,7 16,7 11,2 11,7
Jämförbart justerat EBITA 237 250 -5% 621 612 1%
% av omsättningen 15,4 17,4 12,0 12,5
Resultat före skatter 194 211 -8% 502 491 2%
Resultat/aktie, EUR 0,25 0,28 0,65 0,63
Rörelseverksamhetens kassaflöde 349 276 470 430
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 333 234
Bruttoinvesteringar 306 255
Nettoskuldsättningsgrad 0,14 0,10
¹Jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2018 omfattade kostnader för omstruktureringsprogram och förvärv på 20 miljoner euro (19). Kostnaderna för omstrukturering och förvärv för rapportperioden januari–december 2018 var 35 miljoner euro (37).

Från och med 1.1.2018 tillämpar Wärtsilä standarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder genom att använda den fullständiga retrospektiva metoden. Denna bokslutskommuniké är förenlig med den nya standarden, och jämförelseperioderna för 2017, inklusive den ingående balansen, har justerats därefter. Wärtsilä har också justerat siffrorna för Marine Solutions och Services för 2017 till följd av en intern överföring av vissa serviceaktiviteter. Överföringen påverkar inte koncernens siffror.

Den vederlagsfria aktieemissionen som godkändes av Wärtsiläs bolagsstämma 8.3.2018 ökade det totala antalet Wärtsiläaktier till 591.723.390. De aktierelaterade siffrorna för jämförelseperioderna har justerats för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?