X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Förvärv
Transas-koncernen
I maj förvärvade Wärtsilä 100% av Transas, ett globalt företag med huvudkontor i Storbritannien. Transas är en global marknadsledare inom marin navigation som innefattar kompletta bryggsystem, digitala produkter och elektroniska sjökort. Företaget är också ledande inom utbildnings- och simuleringstjänster, sjötrafikledning samt bevakning och stödtjänster.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av vederlaget som betalats för Transas, kassaflödet från förvärvet och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 183
Totalt överfört vederlag 183
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 183
Likvida medel i det förvärvade företaget -12
Totalt kassaflöde från förvärvet 171
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärvet MEUR
Immateriella tillgångar 66
Materiella tillgångar 2
Varor i lager 8
Försäljnings- och andra fordringar 50
Uppskjuten skattefordran 2
Likvida medel 12
Tillgångar totalt 140
Avsättningar 3
Räntebärande skulder 29
Leverantörs- och andra skulder 39
Uppskjuten skatteskuld 13
Skulder totalt 83
Totala tillgångar, netto 57
Preliminär goodwill 113
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkten (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 55 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 50 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 113 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis i digitala marinlösningar och -tjänster. Förvärvet innebär ett väsentligt steg framåt mot Wärtsiläs syfte om att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Dessutom kommer bolaget att fortare kunna infria sitt löfte om att omvälva industrin genom införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp av 3 miljoner euro för externa juridiska tjänster och kostnader relaterade till externa experter. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i koncernens resultaträkning.
Pro forma
Om förvärvet hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.213 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkten skulle ha varit de samma som om förvärvet hade inträffat 1.1.2018.
Övriga förvärv
I februari förvärvade Wärtsilä 100% av Trident B.V. och LOCK-N-STITCH Inc. I oktober förvärvade Wärtsilä 100% av Burriel Navarro, S.L.
Trident B.V. är ett Hollandsbaserat företag som är specialiserat på fartygsunderhåll, inspektion och reparationsservice under vatten. Genom förvärvet av Trident B.V. kan Wärtsilä bygga upp intern kompetens, till fullo utnyttja synergieffekterna mellan olika serviceprodukter och stärka sin marknadsposition.
LOCK-N-STITCH Inc. är ett amerikanskt teknikföretag, som har kunderna inom marin- och energiindustrin, men representerar även andra industriella branscher. Företaget är specialiserat på reparationer av gjutjärn. Genom förvärvet stärker Wärtsilä sitt serviceutbud till kunder med ett brett varumärkessortiment.
Burriel Navarro, S.L bedriver undervattensarbete i Spaniens största hamnar. Förvärvet stöder tillväxten av Wärtsiläs undervattentjänster samt utökar företagets lokala närvaro på den europeiska marknaden.
Tabellerna nedan sammanfattar de preliminära värdena av de betalda vederlagen som betalats, kassaflödet från förvärven och de antagna förvärvade tillgångarna och skulderna som redovisats vid förvärvstidpunkten.
Preliminär vederlag MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 27
Totalt överfört vederlag 27
Preliminära kassaflöde från förvärvet MEUR
Köpeskilling erlagd i pengar 23
Contingent consideration 4
Likvida medel i de förvärvade företag -1
Totalt kassaflöde från förvärvet 26
Preliminära värden på tillgångar och skulder till följd av förvärven MEUR
Immateriella tillgångar 10
Materiella tillgångar 2
Varor i lager 1
Försäljnings- och andra fordringar 6
Likvida medel 1
Tillgångar totalt 19
Leverantörs- och andra skulder 4
Uppskjuten skatteskuld 3
Skulder totalt 6
Totala tillgångar, netto 13
Preliminär goodwill 13
De preliminära verkliga värdena på de förvärvade identifierbara immateriella tillgångarna vid förvärvstidpunkter (inklusive teknologi, kundrelationer och varumärken) uppgick till 10 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringar och övriga fordringar är ca 6 miljoner euro. Det verkliga värdet på försäljningsfordringarna innehåller inte några signifikanta risker.
Det preliminära goodwillvärdet på 13 miljoner euro återspeglar värdet på know-how och expertis inom undervattensservice.
Under 2018 ådrog sig koncernen förvärvsrelaterade kostnader till ett belopp som var inte signifikant. Kostnaderna har inkluderats i övriga kostnader i resultaträkning i sammandrag.
Pro forma
Om förvärven hade verkställts 1.1.2018 skulle den konsoliderade omsättningen enligt ledningens uppskattning ha uppgått till 5.176 miljoner euro. Inverkan på det konsoliderade rörelseresultatet skulle inte ha varit betydande. Vid fastställandet av dessa belopp har ledningen antagit att de justeringarna av verkliga värden som fastställdes vid förvärvstidpunkterna skulle ha varit de samma som om förvärven hade inträffat 1.1.2018.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?