X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens balansräkning
Justerad
MEUR 31.12.2018 31.12.2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 355 1 237
Immateriella tillgångar 392 339
Materiella tillgångar 324 349
Innehav i intresse- och samföretag 66 83
Övriga placeringar 16 13
Räntebärande placeringar 3 5
Uppskjuten skattefordran 129 131
Kundfordringar 49 109
Övriga fordringar 34 18
Anläggningstillgångar totalt 2 369 2 285
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 165 1 051
Kundfordringar 1 222 1 307
Skattefordringar 31 53
Avtalstillgångar 557 351
Övriga fordringar 228 221
Likvida medel 487 379
Omsättningstillgångar totalt 3 690 3 363
Tillgångar totalt 6 059 5 648
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Omräkningsdifferens -155 -132
Fond för verkligt värde -31 -10
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -39 -38
Balanserad vinst 2 245 2 135
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 418 2 352
Innehav utan bestämmande inflytande 14 24
Eget kapital totalt 2 432 2 376
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 748 517
Uppskjuten skatteskuld 99 102
Pensionsförpliktelser 149 154
Avsättningar 54 52
Avtalsskulder 41 64
Övriga skulder 1 1
Långfristiga skulder totalt 1 092 889
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 74 102
Avsättningar 251 209
Skulder till leverantörer 596 539
Skatteskulder 81 83
Avtalsskulder 888 724
Övriga skulder 645 726
Kortfristiga skulder totalt 2 535 2 383
Skulder totalt 3 627 3 272
Eget kapital och skulder totalt 6 059 5 648

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?