X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2018 2017 10–12
/2018
10–12
/2017
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 386 375 153 165
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 130 134 37 42
Finansiella intäkter och kostnader 39 47 12 10
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -26 -17 -22 -7
Resultatandel i intresse- och samföretag -13 -13 -3 -6
Inkomstskatter 116 117 41 47
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde -7 -7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 625 643 211 251
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) -22 -284 -103 -217
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -130 -27 91 72
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 117 223 167 207
Förändring av rörelsekapital -35 -87 155 62
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 589 555 366 312
Finansiella poster och skatter:
Ränteintäkter 6 1 2 2
Räntekostnader -14 -6 -4 1
Övriga finansiella intäkter och kostnader -7 -2 -10 -3
Betalda skatter -104 -119 -5 -37
Finansiella poster och skatter -119 -126 -17 -36
Rörelseverksamhetens kassaflöde 470 430 349 276
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -191 -191 1 -45
Investeringar i intresse- och samföretag -1
Övriga placeringar -3
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -110 -64 -49 -34
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag 13
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 11 17 2 13
Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag 41 41
Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 2
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 1 1 1
Investeringarnas kassaflöde -240 -235 -5 -66
Kassaflöde efter investeringar 230 195 344 211
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 279 90
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -84 -101 -26 -1
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) -4 2 -4
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -35 -5 -34 -109
Betalda dividender -274 -264 -13 -14
Finansieringens kassaflöde -118 -278 -77 -125
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) 112 -83 267 86
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 379 472 221 292
Kursdifferenser -5 -10 -2 2
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 487 379 487 379

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?