X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Koncernens resultaträkning
Justerad Justerad
MEUR 2018 2017 10–12
/2018
10–12
/2017
Omsättning 5 174 4 911 1 532 1 441
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 64 28 -111 -66
Tillverkning för eget bruk 14 12 5 10
Övriga intäkter 80 60 53 22
Material och tjänster -2 852 -2 561 -776 -684
Kostnader för ersättningar till anställda -1 175 -1 214 -273 -309
Avskrivningar och nedskrivningar -130 -134 -37 -42
Övriga kostnader -648 -577 -190 -156
Resultatandel i intresse- och samföretag 13 13 3 6
Rörelseresultat 543 538 206 222
Finansiella intäkter 24 12 12 3
Finansiella kostnader -65 -59 -24 -13
Resultat före skatter 502 491 194 211
Inkomstskatter -116 -117 -41 -47
Räkenskapsperiodens resultat 386 375 153 165
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 386 375 152 166
Innehav utan bestämmande inflytande 1 -1 1 -2
386 375 153 165
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,65 0,63 0,25 0,28
Resultat per aktie har justerats i jämförelseperioder för att återspegla ökningen i antalet aktier.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?