X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Rapport över totalresultat
Justerad Justerad
MEUR 2018 2017 10–12
/2018
10–12
/2017
Räkenskapsperiodens resultat 386 375 153 165
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -3 7 -4 5
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -4 7 -4 5
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -23 -73 -22 -15
för innehav utan bestämmande inflytande -1 -2
för intresse- och samföretag -1 -1 3
Kassaflödessäkring -21 -1
värdering till verkligt värde -17 1
överförts till resultaträkningen -8 36
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring 6 -2
värdering till verkligt värde 3 -1
överförts till resultaträkningen 2 -8
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -45 -48 -37 -15
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -48 -41 -41 -9
Räkenskapsperiodens totalresultat 338 334 112 156
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 338 337 111 158
Innehav utan bestämmande inflytande -3 1 -1
338 334 112 156

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?