X
MenuStäng
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 31.12.2016 336 61 -57 -39 -45 2 032 2 288 34 2 321
Justering enligt IFRS 9 -3 -3 -3
Justering enligt IFRS 15 -13 -13 -13
Eget kapital 1.1.2017 336 61 -57 -39 -45 2 016 2 272 34 2 305
Omräkningsdifferenser -74 -74 -2 -76
Kassaflödessäkring
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 28 28 28
Förmånsbestämda planer 7 7 7
Totalresultat -74 28 7 -39 -2 -41
Räkenskapsperiodens resultat 375 375 -1 374
Justerad räkenskapsperiodens totalresultat -74 28 7 376 336 -3 333
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -256 -256 -6 -263
Eget kapital 31.12.2017 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav
utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Överkurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond för
verkligt
värde
Omvärderings-
effekter i förmåns-
bestämda
nettoskulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376
Omräkningsdifferenser -24 -24 -1 -25
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -14 -14 -14
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -6 -6 -6
Förmånsbestämda planer -3 -3 -3
Övriga förändringar 3 -3
Totalresultat -24 -20 -1 -3 -47 -1 -48
Räkenskapsperiodens resultat 386 386 1 386
Räkenskapsperiodens totalresultat -24 -20 -1 383 338 338
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -272 -272 -3 -275
placeringar från innehav utan bestämmande inflytande i avyttrade dotterbolag -7 -7
Eget kapital 31.12.2018 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?