X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsiläs bokslutskommuniké 2018

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Denna bokslutskommuniké har uppgjorts i enlighet med standarden IAS 34 (Interim Financial Reporting). Principerna för upprättandet är förenliga med bokslutet för 2017 med undantag för IFRS-tilläggen nedan. Alla siffror har avrundats och således kan summan av enskilda siffror avvika från den presenterade summan.

Användning av bedömningar

Upprättandet av bokslut enligt IFRS förutsätter användning av ledningens bedömningar och antaganden som påverkar beloppet av tillgångar och skulder i balansräkningen, rapporteringen av villkorliga tillgångar samt intäkts- och kostnadsbeloppen. Även om bedömningarna baserar sig på den bästa möjliga kunskap som ledningen har vid ifrågavarande tidpunkt kan det slutliga utfallet avvika från de i bokslutet beräknade värdena.

IFRS-tillägg

År 2018 införde koncernen följande nya och ändrade standarder som utfärdats av IASB.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och relaterade ändringar av standarden. Standarden är en ny modell med fem steg som tillämpas på intäkter från avtal med kunder.  IFRS 15 bygger på principen att intäkter redovisas när innehavet av en vara eller tjänst övertas av kunden. I enlighet med standard redovisas intäkterna när bestämmande inflytande överförs med tiden eller vid en tidpunkt. Koncernen har infört den nya standarden på den krävda dagen med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden. Upplysningarna om intäkterna presenteras enligt den nya standarden.

Införande av IFRS 15 ledde till förändringar i intäktsredovisningen av långfristiga service- och underhållsavtal samt entreprenadavtal relaterade till olje- och gasverksamheten. Intäktsredovisningen av långfristiga service- och underhållsavtal förändrades från en outputmetod (färdigställandegrad enligt andelen presterade tjänster) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader). Inom entreprenadavtal relaterade till gasverksamheten ändrades metoden för intäktsredovisningen från en outputmetod (färdigställandegrad enligt arbetets framskridande) till en inputmetod (färdigställandegrad enligt involverade kostnader). Den totala omräkningseffekten på eget kapital var -13 miljoner euro. Omräkningseffekten på 2017 resultat per aktie var -0.04 EUR.

Eftersom koncernen har infört IFRS 15 med hjälp av den kompletta retrospektiva metoden, omräkningseffekten presenteras i tabellen nedan också för ingående balansen för räkenskapsperioden 2017:

Balansräkning i sammandrag
Justerad Justerad
MEUR 1.1.2017 31.12.2017 31.12.2018
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 1 434 1 577 1 747
Materiella tillgångar 405 349 324
Innehav i intresse- och samföretag 84 83 66
Övriga placeringar 15 13 16
Uppskjuten skattefordran 144 131 129
Övriga fordringar 38 132 86
Anläggningstillgångar totalt 2 119 2 285 2 369
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 042 1 051 1 165
Övriga fordringar 1 775 1 933 2 038
Likvida medel 472 379 487
Omsättningstillgångar totalt 3 289 3 363 3 690
Tillgångar totalt 5 408 5 648 6 059
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 336
Övrigt eget kapital 1 936 2 016 2 082
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 272 2 352 2 418
Innehav utan bestämmande inflytande 34 24 14
Eget kapital totalt 2 305 2 376 2 432
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 520 517 748
Uppskjuten skatteskuld 93 102 99
Övriga skulder 270 270 245
Långfristiga skulder totalt 884 889 1 092
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 108 102 74
Övriga skulder 2 111 2 281 2 461
Kortfristiga skulder totalt 2 219 2 383 2 535
Skulder totalt 3 103 3 272 3 627
Eget kapital och skulder totalt 5 408 5 648 6 059

Tillägg till IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar – Förtydligande och mätning av aktierelaterade ersättningar (tillämpas på redovisningsperioder från och med 1.1.2018). Syftet med tilläggen är att eliminera den varierande klassificeringen och fastställandet av särskilda aktiebaserade transaktioner (redovisning av kontantavräknade aktiebaserade transaktioner som inkluderar prestationsvillkor, aktiebaserade betalningar där ersättningssättet beror på framtida händelser, aktiebaserade betalningar som betalas netto efter skatt och ändring av aktiebaserade transaktioner från kontantavräknade till aktieavräknade). Tilläggen hade ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IFRS 4 Försäkringsavtal – Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instruments med IFRS 4 Försäkringsavtal (tillämpas på redovisningsperioder från och med 1.1.2018): Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instruments med IFRS 4. Tilläggen hjälper försäkringsbolagen att avgöra om och hur de borde tillämpa IFRS 9 innan de tillämpar den kommande standarden för försäkringsavtal. Tilläggen hade ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 22 Transaktioner och förskott i utländsk valuta (träder i kraft för räkenskapsår som börjar 1.1.2018 eller därefter). Tolkningen handlar om hur man ska fastställa datumet för transaktionen när man tillämpar standarden för transaktioner i utländsk valuta IAS 21. Syftet med anvisningen är att harmonisera praxis. Tolkningen hade ingen inverkan på koncernbokslutet.

Införande av nya och uppdaterade IFRS-standarder

År 2019 kommer koncernen att införa följande nya och ändrade standarder och tolkningar som utfärdats av IASB.

Nya IFRS 16 Leasingavtal (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019): IFRS 16 avser definition, redovisning och värdering av leasingavtal och noter relaterade till leasing. Standarden ersätter IAS 17 Leasingavtal. 

IFRS 16 förändrar redovisningen av operativ leasing genom att kräva att företag redovisar leasingtillgångar och leasingskulder i balansräkningen, ursprungligen värderade enligt nuvärdet av oundvikliga framtida leasingavgifter och att avskriva dessa tillgångar och räntan på leasingskulder i resultaträkningen under leasingperioden. Huruvida ett avtal omfattar leasing fastställs på basis av om kunden har rätt att kontrollera användningen av en identifierad tillgång under en tidsperiod.

När IFRS 16 tillämpas kommer andelen leasingavgifter, som för närvarande upptas i övriga rörelsekostnader i koncernens resultaträkning, att överföras till nedskrivningar och avskrivningar samt ränteandelen till finansiella kostnader. Standarden kommer primärt att påverka bokföringen av koncernens operativa leasingkontrakt och öka balansomslutningen samt att leda till vissa förändringar i nyckeltal. På rapporteringsdagen uppgick koncernens operationella leasingkontrakt till 284 miljoner euro. Baserat på koncernens uppskattning uppgår nettonuvärdet av den aktiverade leasingskulden till 212 miljoner euro enligt följande beräkning:

MEUR
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal 31.12.2018 284
Variabla leasingavgifter -23
Restvärde -3
Kortfristiga leasingtillgångar samt leasingtillgångar med lågt värde -15
Leasingavtal, som Wärtsilä förbundit sig till, men som inte ännu inletts -3
Nominellt belopp av leasingskulder 1.1.2019 240
Nuvärde 212

Koncernen kommer att tillämpa de två tillgängliga undantagen som avser antingen kortfristiga kontrakt där leasingperioden är mindre än 12 månader eller mindre, eller tillgångar med lågt värde som kostnadsförs under övriga rörelsekostnader. Koncernen kommer att tillämpa den ändrade metoden i övergången.

Tillägg till IAS 28 Långfristiga innehav i intresseföretag och samföretag* (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019). I tilläggen klargörs att IFRS 9 finansiella instrument tillämpas på redovisning av långfristiga innehav i ett intresse- eller samföretag som kapitalandelsmetoden inte tillämpas på. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

Tillägg till IAS 19 Ändring, reducering eller reglering av plan* (träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019). Ändringen klargör redovisningen när en plan ändras, reduceras eller regleras under en rapporteringsperiod. I tillägget anges att när en plan ändras, reduceras eller regleras under den årliga rapporteringsperioden, måste ett företag använda uppdaterade antaganden för att fastställa aktuella servicekostnader och nettoränta. Tolkningen skulle påverka koncernredovisningen i händelse av reduceringar eller regleringar.

Tillägg till IFRS 9 Förskottsbetalning med negativ ersättning (gäller för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019 eller senare). Förskottsbetalning med negativ kompensation förändrar de befintliga kraven i IFRS 9 avseende uppsägningsrätt för att möjliggöra värdering till upplupet anskaffningsvärde (eller, beroende på affärsmodellen, till verkligt värde via övrigt totalresultat) även i fall av negativa kompensationsbetalningar. Utan tillägget skulle dessa finansiella tillgångar mätas redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Tilläggen har ingen inverkan på koncernbokslutet.

IFRIC 23 Redovisning av osäkerheter i inkomstskatter (träder i kraft för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2019). Tolkningen tar upp redovisningen av inkomstskatter när skattemässiga behandling medför osäkerhet som påverkar tillämpningen av IAS 12. Nyckelfrågan är om skattemyndigheten kommer att acceptera den valda skattemässiga behandlingen. När man beaktar detta är antagandet att skattemyndigheterna kommer att ha full kännedom om all relevant information vid bedömningen av den föreslagna skattebehandlingen. Tolkningen har ingen väsentlig inverkan på koncernbokslutet.

Årliga förbättringar av IFRS 2015-2017 cykel*: De årliga förbättringarna omfattar mindre ändringar av fyra standarder. Ändringarna väntas inte medföra några konsekvenser för koncernbokslutet.  

Koncernen förväntar sig att efter 2019 anta följande nya standard som redan utfärdats av IASB.

IFRS 17 Försäkringsavtal* (träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021): IFRS 17 gäller alla typer av försäkringsavtal (direkt försäkring och återförsäkring) oavsett vilken typ av företag som utfärdar dem, samt vissa garantier och finansiella instrument med diskretionärt deltagande. Det övergripande målet är en konsekvent redovisningsmodell för försäkringsavtal. Inverkan av den nya standarden på koncernbokslutet utvärderas som bäst.

* Har inte godkänts för tillämpning i EU 31.12.2018.

Intern överföring av serviceaktiviteter

Wärtsilä har beslutat att överföra vissa serviceaktiviteter från affärsområdet Marine Solutions till Services den 1.1.2018. Syftet är att stärka utvecklingen av dessa aktiviteter. Jämförelseperioderna för 2017 har justerats därefter. Till följd av detta har omsättning på 177 miljoner euro, orderingång på 190 miljoner euro och orderstock på 49 miljoner euro överförts från Marine Solutions till Services för räkenskapsperioden 2017. Denna överföring har ingen inverkan på koncernens totala siffror.

De årliga siffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?