Navigation
Open navigation

Bättre tillförlitlighet med proaktivt stöd på hög nivå

Wärtsilä Expert Insight är en innovation som utnyttjar artificiell intelligens (AI) och avancerad diagnostik för att övervaka utrustning och system i realtid. Detta gör det möjligt för Wärtsiläs kompetenscenter att proaktivt leverera kundsupport och förbättra underhållet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

"Expert Insight fokuserar på att upptäcka avvikelser som indikerar potentiella fel eller alltför stor förbrukning av bränsle, vilket gör motorn mindre effektiv. Det sker långt innan ett konventionellt larm utlöses", säger Frank Velthuis, chef för digital produktutveckling, Wärtsilä Marine-affärsområdet.

Med hjälp av AI och avancerad diagnostik för förmedling av data gör Wärtsilä Expert Insight det möjligt att snabbt vidta korrigerande åtgärder. Produkten syftar till att avsevärt förbättra processer som förhindrar fel i Wärtsiläs motorer och säkerställa långsiktiga korrekta underhållsstrategier för kunderna.

Wärtsilä Expert Insight erbjuds i kombination med ett livscykelserviceavtal, ett övergripande sätt att optimera effektiviteten och prestandan hos marina anläggningar. Livscykellösningar gör det möjligt att förutse underhållsbehov, se till att anläggningarna fungerar så energieffektivt som möjligt och enligt alla relevanta bestämmelser.

Förbättrad tillgänglighet leder till fördelar för kunderna

Expert Insight är ett viktigt steg för Wärtsiläs pågående utveckling av sin underhållsförmåga. "Vi insåg att kunderna kräver en högre nivå av proaktivitet under anläggningarnas hela livscykel, och de vill att vi ska utföra underhållsarbete endast när det behövs. En produkt som Expert Insight gör att vi kan bemöta den utmaningen", fortsätter Velthuis.

Kombinationen av AI, avancerad diagnostik och Wärtsiläs grundliga expertis inom utrustning utgör en överlägsen konkurrensfördel, och det är där Expert Insights faktiska fördelar ligger. Enligt Velthuis gynnas kunderna på flera sätt. "För det första leder den ökade säkerheten och tillförlitligheten hos utrustningen och systemen till färre driftsavbrott och lägre underhållskostnader. För det andra ökar bränsleeffektiviteten."

Wärtsiläs pilotstudie där Expert Insight testades på kryssningsfartygsmotorer i drift belyser de ovan nämnda fördelarna. Enligt studien kommer antalet oplanerade driftsavbrott att minska avsevärt för liknande motortyper. Velthuis tillägger att en betydande förbättring av bränsleeffektiviteten också är att vänta.

Eftersom anläggningarnas tillgänglighet förbättras avsevärt med utrustningens eller systemets tillförlitlighet och säkerhet, betonar Velthuis att hela verksamhetens totala miljöpåverkan – oavsett om det gäller fartyg, transmission eller skrov eller kraftverk – minskar avsevärt. "Om övervakningen av utrustningens skick sker på detta sätt kan antalet förbrukade delar minskas tillsammans med den mängd resor som krävs för att installera dessa delar, och motorns bränsleeffektivitet kan förbättras."

En konkurrensfördel för både marin- och energiindustrin

För Wärtsilä ger en produkt som Expert Insight – som förbättrar Wärtsilä-produkternas livscykelprestanda – en klar konkurrensfördel och spelar en allt större roll i beslutsfattandet relaterat till nya installationer inom både marin- och energiindustrin.

Wärtsilä Expert Insight främjar samarbetet mellan Wärtsiläs kompetenscenter och kundernas tekniska personal. Applikationen gör det möjligt för besättningen och Wärtsiläs experter att bilda en gemensam förståelse av problemet och samordna åtgärderna på bästa sätt. Detta teamarbete utgör grunden för bättre beslut om hur anläggningarna ska förvaltas.

Så här fungerar Expert Insight

Expert Insight innehåller en uppsättning algoritmer som delvis liknar den mänskliga hjärnans struktur och som är designad för att känna igen mönster i numeriska data. Den är konstruerad av Wärtsiläs dataexperter med hjälp av Google TensorFlow, och detta neurala nätverk utför beräkningarna bakom programmet och gör det möjligt för Expert Insight att gå igenom ett års operativa data från motorer på några minuter. AI använder både framgångar och misslyckanden för att lära sig.

Lösningen identifierar sedan eventuella avvikelser som den anser vara signifikanta. Velthuis tillägger att när en avvikelse inträffar så får Wärtsilä kompetenscenter information om den inom några minuter över hela världen, vilket gör det möjligt för dem att vidta lämpliga åtgärder. “Vi har i samband med de gemensamma pilotprojekten lärt oss att avvikelser indikerar uppkomsten av värre fel inom en till fyra veckor, och därför behöver en expert på Wärtsiläs kompetenscenter inte kontakta kunden varannan minut", konstaterar han.

Velthuis kommer med ett exempel. “ En motor har huvudlager och dessa skadas ibland, till exempel när bränsle läcker in i smörjoljan. Strax före haveriet stiger motortemperaturen, larm utlöses och motorn stannar. Denna åtgärd räddar motorn, men inte huvudlagren, som är dyra och tidskrävande att byta”, säger han.

Expert Insight upptäcker avvikelsen så fort temperaturen stiger ens lite på grund av den ökade inre friktionen. "Då blir det möjligt att rädda huvudlagren," säger Velthuis. "Det handlar om att fixa små problem för att förhindra stora."

Starkare produktutvecklingsfilosofi

Velthuis betonar att satsningarna på bättre kundservice är en konstant prioritet och central för Wärtsiläs produktutvecklingsfilosofi.

"En bättre effektivitet, säkerhet och prestanda står i centrum för vår strategi för smart teknik och innovationen Expert Insight stöder denna filosofi fullt ut", säger han.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?