Navigation
Open navigation

Framtidens sjöfart med ultralåga utsläpp tar form

Sjötransporter står enligt uppskattningar för ungefär tre procent av världens utsläpp av växthusgaser, en siffra som fortsätter stiga. Under de två eller tre senaste åren har myndigheter och företag alltmer aktivt börjat förespråka en förändring mot en mer hållbar framtid för sjöfarten.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

En viktig milstolpe nåddes i april 2018 då FN:s sjöfartsorganisation IMO antog en strategi för att minska utsläppen från sjöfarten. IMO presenterade sin vision för att minska och fasa ut utsläppen av växthusgaser ”så snart som möjligt under detta århundrade”.

Formuleringen i IMO:s utlåtande är en av orsakerna till att Andrea Morgante, direktör för strategi och affärsutveckling inom Wärtsilä Marine-affärsområdet, kallar den enorma uppgiften att avkarbonisera sjöfarten för ”århundradets utmaning”.

”Sjötransporter har spelat en viktig roll genom mänsklighetens historia och möjliggjort vår utveckling. Det vi gör nu sätter kursen för resten av århundradet och längre in i framtiden”, säger Morgante.

IMO:s strategi är att minska koldioxidutsläppen från internationell sjöfart med minst 40% från 2008 års nivå senast 2030 och att minska de totala årliga utsläppen av växthusgaser med minst 50% senast 2050.

IMO fastställde dessa mål år 2018 och världen har lyssnat. 

I september samma år lanserade Wärtsilä initiativet SEA20, ett ambitiöst program som utmanar hamnstäder världen över att tillsammans ta upp kampen mot klimatförändringarna. SEA20 är ett ideellt initiativ för samarbete mellan olika städer med innovativa idéer inom sjöfart, energi och digitala lösningar för att skapa en hållbar och sammankopplad infrastruktur för sjöfartsindustrin. Helsingfors, Hamburg, Rotterdam, delstaten Washington, Trieste, Luleå, Vasa och Genua har anslutit sig till initiativet.

”Det är verkligen en spännande tid att arbeta inom sjöfarten, för vi står inför stora förändringar”, säger Morgante, som arbetat i branschen i 17 år.

”Vi har alltid varit en rätt traditionsbunden bransch, men just nu är det otroligt mycket diskussion, aktivitet och möjligheter i luften. Våra diskussioner med kunderna är helt annorlunda än de var 2017. De vet att dessa förändringar är på gång”, berättar han.

Bränsleflexibla förbränningsmotorer – en framtidssäker teknik

För en stor del av sjöfarten är IMO:s mål bara en början. Långt innan IMO offentliggjorde sin strategi och sina målsättningar hade Wärtsilä redan ställt in siktet på en radikalt grönare framtid för sjöfarten.

I november 2017 publicerade koncernen sin vision om att utnyttja uppkopplad teknik och digitalisering för att leda omvandlingen mot ett smart marint ekosystem – en ny era av ökad effektivitet, miljövänlighet och säkerhet med hjälp av Wärtsiläs befintliga lösningar och nära samarbete med andra branschaktörer. Av alla Wärtsiläs insatser för att förändra sjöfarten var detta kanske det dittills mest övertygande och omfattande.

För att påskynda utvecklingen mot visionen har Wärtsilä Marine Business satsat på att testa alternativa bränslen i befintliga och framtida förbränningsmotorer. Wärtsilä är en förespråkare för flytande naturgas (LNG) som huvudbränsle för fartyg. LNG ger lägre koldioxidutsläpp och finns tillgängligt redan idag, och erbjuder i kombination med flerbränslemotorer en flexibel lösning som går att installera i efterhand.

”Vi är säkra på att vi kommer att uppnå IMO:s mål för 2030 med dagens befintliga teknik”, säger Morgante. ”Men för att uppnå målen för 2050 krävs djärvare lösningar – marknaden behöver nya typer av bränslen.” 

I en affärsmiljö som förändras relativt snabbt sett till ett fartygs livslängd kommer en investering i förbränningsmotorer idag att ge Wärtsiläs kunder många fördelar allteftersom fler möjligheter för utfasning av koldioxid så småningom blir tillgängliga. Som en pionjär i utvecklingen av flerbränslemotorer har Wärtsilä ett övertygande argument att erbjuda.

”Vi är företaget som introducerade bränsleflexibilitet på marknaden. Det ger oss trovärdighet när vi säger att kunder som väljer en Wärtsilämotor idag, till exempel en LNG-driven flerbränslemotor, kan förvänta sig stöd med efterinstallationer när nya bränslealternativ blir aktuella i framtiden.”

Behov av bättre beräkningssätt för utsläpp

I september 2019 bildade 70 ledande företag inom sjöfart, energi, infrastruktur och finans en allians med namnet Getting to Zero Coalition. Även Wärtsilä gick med i alliansen som arbetar för utfasning av koldioxid inom den internationella sjöfarten.

Koalitionen är bara ett av initiativen som kommit in i bilden efter att IMO definierade sina mål. Enligt Morgante kommer IMO att även fortsättningsvis ha en viktig roll i att sätta igång och styra förändringen.

Han menar att det finns två områden där det är särskilt viktigt att IMO agerar med bestämdhet. Det första är att vidareutveckla utsläppsmålen och deras beräkningsmetoder samt att göra målen obligatoriska.

För närvarande beräknas utsläppen vid skorstenen. Morgante betonar vikten av att i stället använda metoden well-to-wake, det vill säga att man undersöker utsläppen av växthusgaser över hela livscykeln för bränslet, batteriet eller vilken energikälla det nu handlar om. Det skulle lyfta fram energikällans produktion i stället för att begränsa sig till hur den omvandlas till mekanisk energi. 

Det andra området där IMO har en viktig roll är att hitta effektiva sätt att uppmuntra till innovation och införande av ny teknik som möjliggör en sjöfart med ultralåga utsläpp.

”Förändringen måste börja nu. Vi kan inte vänta längre”, säger Morgante. ”Det här är områden där IMO måste gå djärvt fram, för det är viktigt att lösningarna är globala. IMO arbetar med båda dessa områden, men frågan är hur lång tid det kommer att för organisationen att enas.”

Slagkraftig innovation

Wärtsiläs vision är ett smart ekosystem där sjöfartsindustrin samarbetar för att lösa utmaningar och skapa lösningar för en hållbar framtid. I samarbetet utnyttjar de olika branschaktörerna digitala innovationer och avancerade data-analyser för att eliminera svinn som skapas av överkapacitet, otillräcklig bränsleeffektivitet från hamn till hamn och onödiga väntetider. Fartygen kommer att kunna hålla kontakt med hamnarna i realtid och dra nytta av digitala tjänster som gör sjöfarandet effektivare, hållbarare och framför allt säkrare.

Wärtsiläs ekosystemvision delas till stor del av deltagarstäderna i SEA20. Morgante tror att visionen också kommer att bli en viktig bidragande lösning för att uppnå IMO:s mål inför 2050.

Som ett exempel på innovations- och samarbetstemat vill han lyfta fram Anglo-Easterns beslut att anlita Wärtsilä för att digitalisera hanteringen av sin flotta. Affären var en viktig milstolpe för Wärtsilä Marine-affärsområdet. För att klara uppdraget kombinerade Wärtsilä sitt befintliga erbjudande för kommandobryggor, automation och elsystem med energihantering, analysverktyg och navigationsteknik från nyligen förvärvade företag. 

Wärtsiläs lösning för optimerad drift av fartygsflottor (FOS) demonstrerar den expertis som Wärtsilä Marine-affärsområdet kan erbjuda och är samtidigt en plattform som företaget kan utnyttja för att introducera nya applikationer för kunder med olika servicebehov.

”FOS bygger på ’solution as a service’-modellen. Det är ett nytt område för Wärtsilä och en omvälvning för hela branschen, för vi kommer att kunna erbjuda en lösning som ger hårdvaran en helt ny roll och ger tillgång till en bred uppsättning tjänster på abonnemangsbasis. Det vänder upp och ned på det traditionella tänkandet i branschen, och vi tror det kommer att öppna nya möjligheter för ’as a service’-modellen. Det är ett första steg i sjöfartens omvandling.”

FOS är ett molnbaserat system som kopplar samman fartyg och hamnar och därigenom erbjuder ökad transparens och möjligheter för nya typer av tjänster. Data från molnet ger kunden möjlighet att aktivera och utnyttja olika moduler i en tjänstestruktur som påminner om affärsmodellen för programvara.

I praktiken används FOS för optimering av fartygets hastighet och navigation samt för ruttplanering efter väder. Systemet underlättar även rapportering mellan fartyg och hamn samt hantering av flottans prestanda för att minska bränsleförbrukningen. Efter utrullningen på Anglo-Easterns drygt 600 fartyg kommer FOS att minska besättningens arbetsbelastning, höja bränsleeffektiviteten och bidra till säkrare navigation.

”Det kunderna behöver idag är lösningar som ger ökad transparens och minskat utbildningsbehov, lösningar som hjälper besättningen att göra ett bättre jobb och underlättar deras arbete i tuffa situationer. Det är ett av målen i vår Smart Marine-vision – att flytta fokus från produkterna till resultaten och mervärdet de ger kunderna”, betonar Morgante.

Just-in-Time sparar pengar och är bra för miljön

Ett annat område där Wärtsilä tagit upp kampen mot ineffektivitet, och som samtidigt sparar bränsle och minskar utsläppen, är Just-in-Time arrival (JIT), det vill säga att fartygen kommer fram till hamnarna vid precis rätt tidpunkt. Företaget har under året intensifierat sitt arbete för att öka medvetenheten om JIT i branschen.

Konceptet som pilottestas med några kunder inom Marine Business handlar om att fartygkaptenerna håller kontakt med hamnarna i realtid för att bättre kunna koordinera fartygets hastighet, vilket i sin tur minskar både bränsleförbrukningen och dötiden i hamnen.

I de flesta hamnar finns ingen centraliserad plattform för utbyte av data med fartygen. I stället använder man sig vanligen av mycket begränsade kommunikationsmetoder som radio eller e-post. Om ett fartyg anländer för tidigt och tvingas vänta på en kajplats förlorar man värdefull tid och resurser. Det är ett scenario som Wärtsilä vill sätta stopp för.

Morgante fortsätter: ”Vi tror verkligen på JIT, det är därför vi satsar på det. Vi har lyckats sprida medvetenhet kring det en hel del, vilket kommer att underlätta arbetet framöver. Alla våra nya navigeringslösningar har stöd för JIT. Det är en stor fördel, särskilt då kostnaden är relativt låg. Det är vad jag kallar en slagkraftig innovation, för den gynnar miljön och sparar samtidigt pengar för kunderna.”

”En realitet inom sjöfarten är att om utsläppsreduktionen ska ske på företagens bekostnad kommer vissa att vara motvilliga att investera”, förklarar Morgante.

”De bästa lösningarna att lansera just nu är sådana som gynnar såväl kunden som miljön”, avslutar han.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?