Navigation
Open navigation

Tillverkning och forskning & utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

I sin tillverkning fokuserar Wärtsilä på säkra, innovativa och digitalt uppkopplade processer. En stark kultur av operativ kompetens och engagemang för fortlöpande förbättringar utgör grunden för att säkerställa att leveranser sker i tid, kostnadseffektivt och högkvalitativt från avancerade produktionsmiljöer.

De viktigaste tillverkningsaktiviteterna i våra digitaliserade fabriker är inriktade på montering, testning och slutbehandling av produkter samt på egen tillverkning av nyckelkomponenter. Teknologiskt ledarskap betonas kontinuerligt i våra FoU-aktiviteter.

Ett globalt tillverkningsavtryck som går mot en utvidgad företagsvision

Vi har ett globalt tillverkningsavtryck som optimeras fortlöpande med tanke på kompetens, tillgänglighet, närhet till kunderna och effektivitet. Vår monteringsbaserade tillverkningsmodell, som är starkt kopplad till ett brett nätverk av leverantörer, ger en mycket flexibel kapacitet.

För att ytterligare utnyttja detta nätverk och för att stöda vår Smart Marine- och Smart Energy-vision investerar vi i skapandet av ett smart tillverkningsekosystem, där alla huvudsakliga samarbetspartner, leverantörer och olika produktionsanläggningar är anslutna för att skapa ett utvidgat företag. Investeringen i Smart Technology Hub i Vasa, Finland, är ett centralt element i detta ekosystem.

Vi har nära samarbete med noggrant utvalda leverantörer från hela världen, och tack vare de utmärkta relationerna och informationsutbytet kan vi säkerställa att ledtiderna för komponentleveranserna uppfyller kraven på marknaden. I sourcingstrategin betonas prestanda och innovation. Målet är att fortlöpande utveckla och befästa den globala leveranskedjan för att bevara kvaliteten och kostnadsnivån. En hög anslutningsnivå, smart användning av avancerad teknik, dataintegration och smidig informationsdelning utgör kärnan i Wärtsiläs smarta tillverkningsekosystem. Därför testar vi maskininlärning och analys för att säkra data som samlats in i hela värdekedjan.

Vår fortlöpande strävan efter kvalitet och effektivitet stöds av företagets starka operativa kompetens samt investeringar i förstklassig avancerad tillverkningsteknik och automatiserade lösningar.

svg_SE_Wärtsiläs_tillverkning_och_forskning_ utveckling_runt_om_ i_världen.svg

Mot en hållbar framtid genom FoU

För att främja en hållbar framtid på marin- och energimarknaderna använder vi digitalisering och smarta teknologier för att leverera nya produkter och lösningar. En stor andel av våra investeringar i utvecklingen av produkter och lösningar siktar på att säkerställa att miljökraven uppfylls samt på att ge våra kunder kort- och långsiktiga fördelar. Till följd av detta är Wärtsilä väl positionerat för att hjälpa kunderna att minska utsläppen och användningen av naturresurser.

Wärtsilä utvecklar teknologier som uppfyller allt strängare hållbarhetsmål inom både Energy- and Marine-affärsområdet. Ny teknik införs för att uppfylla både nuvarande och framtida hållbarhetskrav. Sådana trender omfattar en övergång till koldioxidneutrala bränslen, såsom biobränslen och syntetiska bränslen. Wärtsilä har såväl kunskap som teknik och produkter för att möjliggöra denna övergång.

Att optimera kvaliteten på våra nya lösningar och lanseringen av dem sker med hjälp av ökad simulering, modularisering, virtuell testning och validering. Fokus ligger på fortlöpande förbättringar som säkerställer tillförlitligheten och säkerheten utan att kompromissa med kvaliteten. Först efter att lösningarna har klarat alla steg i valideringsprocessen både i laboratoriet och på fältet och när deras prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder kan de lanseras på marknaden.

Allt större kundvärde genom öppen innovation

Meningsfulla kontakter med ett brett spektrum av intressenter, inklusive kunder, leverantörer, samarbetspartner, myndigheter, universitet och uppstartsföretag utgör grunden för vår öppna innovationsverksamhet. Genom att samskapa och samarbeta inom vårt ekosystem kan vi avsevärt förkorta tiden från innovation till lansering och snabbare reagera på nya marknadsbehov. Detta förstärks av samskapande aktiviteter med kunder för att säkerställa att alla nya produkter och lösningar skapar maximalt värde, från monteringslinjen till hela livscykeln.

Den öppna innovationsstrategin främjas genom vår ökade globala närvaro i nystartade aktiviteter. Vi deltar regelbundet i en mängd olika acceleratorer och vi har bjudit in partner för att tillsammans skapa prototyper och validera nya produkter och lösningar på vårt nya Smart Partner Campus. Genom samarbete med partner på Wärtsiläs FoU-center kan vi snabbt identifiera potentiellt mervärde för kunderna. Den öppna innovationsstrategin sammanför kompetens och resurser från ekosystemet för att påskynda skapandet av branschledande lösningar.

Samarbetsprogram inom forskning

Wärtsilä deltar i samarbetsprogram inom forskning som involverar universitet, forskningsinstitut och industriella partner för att öka tillförlitligheten och effektiviteten hos produkter, samtidigt som man strävar efter att minska miljökonsekvenserna.

Ett program som Wärtsilä deltar i är Integrated Energy Solutions to Smart and Green Shipping (INTENS). INTENS är en branschomfattande gemensam satsning för att främja den digitala omvandlingen inom och bortom marinindustrin.

Smart Technology Hub

Wärtsilä bygger ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion i Vasa, Finland. Flera viktiga milstolpar i programmet nåddes under 2019, då projektet övergick från planering till implementering. I augusti 2019 påbörjades byggandet. Byggstartsceremonin ordnades den 10.9.2019. De första överföringarna till den nya webbplatsen planeras äga rum i slutet av 2020, och Smart Technology Hub tas i drift under 2021.

Inom Smart Technology Hub kommer det att finnas ett Smart Partner Campus där forsknings- och produktutvecklings aktiviteter kan äga rum tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, uppstartsföretag och universitet. I mars 2019 valde Wärtsilä de första partnerna för Smart Partner Campus. Den första fasen i konceptet utformas tillsammans med Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd, Vasa Elektriska Ab och Vasa universitet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?