Navigation
Open navigation

Innovationer för hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smarta teknologier. I egenskap av en världsledande leverantör av kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaden spelar vi en nyckelroll i tillhandahållandet av miljövänliga lösningar och tjänster som maximerar miljöprestandan. Det här utgör grunden för vårt arbete för en hållbar utveckling, och det stöds av vårt starka engagemang för en ansvarsfull affärsverksamhet.

Behovet av klimatåtgärder i kombination med en ökande global efterfrågan på energi och begränsade naturresurser ökar behovet av att påskynda övergången till ren och flexibel energi och låga utsläpp och smarta transporter. Wärtsilä investerar kontinuerligt i utveckling av teknik för en framtid som till 100% baserar sig på förnybar energi och ett smart marint ekosystem. Hållbara innovationer och produktutveckling i kombination med vårt fokus på digitalisering och smart teknik hjälper oss att bemöta våra kunders aktuella behov och framtida krav samt att förbli en föregångare i branschen.

En hållbar framtid genom FoU

Wärtsilä utvecklar hållbara lösningar på bred front, inklusive teknologier relaterade till en förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet, minskning av gasformiga och flytande utsläpp, minskning av mängden avfall, bullerbekämpning, hybrid- och energilagringssystem samt hantering av avlopps- och ballastvatten. Genom vår proaktiva inställning till de framtida kraven har vi utvecklat både primära och sekundära tekniker samt utvidgat antalet användbara bränslen. Dessutom utvecklar Wärtsilä aktivt digitala innovationer och avancerade dataanalyssystem för sjöfarts-och energisektorerna. Vi erbjuder intelligenta digitala lösningar och tjänster för att samla in, analysera, övervaka och rapportera data i syfte att optimera verksamheten och minska utsläppen.

Vårt engagemang för investeringar i forskning och produktutveckling gynnar både våra kunder och miljön på både kort och lång sikt. De viktigaste inslagen i våra miljölösningar och tjänster är:

  • Iakttagande av miljöbestämmelserna
  • Livscykelstöd och -optimering
  • Tillförlitlighet, säkerhet och en lång ekonomisk livslängd
  • Hög verkningsgrad
  • Digital intelligens
  • Låga utsläpp
  • Integrering av förnybar energi med motorer och lagringssystem
  • Bränsleflexibilitet
  • Dynamiska funktioner
  • Låg vattenförbrukning

Genom kombinationer av dessa nyckelegenskaper och förståelse av fördelarna med vårt utbud på systemnivå kan vi tillhandahålla lösningar som möjliggör utvecklingen av hållbara fartygs- och kraftförsörjningssystem.

Förbättrad verkningsgrad

Effektiv sjöfart
Wärtsilä Fleet Operations Solution (FOS) är utformat för att uppnå högsta säkerhet till sjöss, öka sjöfartens effektiviteten och förenkla vardagliga uppgifter både på land och ombord. FOS förenar alla navigationsprocesser och färddata på en enda plattform, vilket gör att besättningen och driftcentret fungerar som en enhet. FOS erbjuder förbättrade driftprocesser avseende fartygsflottans prestanda, färdplanering som beaktar väderleksförhållandena och rapportering från fartyg till land i enlighet med miljöbestämmelser som EU-MRV och IMO-DCS.

Total fartygs- och driftseffektivitet
Ett effektivt system med låga utsläpp för hela fartyget uppnås genom att kombinera optimerad fartygsdesign med Wärtsiläs kunskap om automation, maskineri, propulsion och kontrollsystem. Wärtsilä har utvecklat ett antal effektivitetskoncept såsom Electric Propulsion Systems Low Loss Concept (LLC) och Low Loss Hybrid (LLH). Wärtsilä erbjuder även optimeringstjänster för fartygsdrift som förbättrar energieffektiviteten, minskar utsläppen och kostnaderna och bidrar till att fatta bästa möjliga beslut för hantering av anläggningar och driftsprestanda.

Effektiva kraftverk
Wärtsiläs motorbaserade kraftverk den högsta effektiviteten och en hög flexibilitet med enkel cykel och drift med flera slags bränslen. Den totala effektiviteten kan förbättras och optimeras ytterligare genom att man lägger till hybridlösningar, flexicycleTM lösningar (kombinerade ångcykler), kombinerad värme och kraftproduktion (CHP, kraft, värme och kyla) och även genom Wärtsiläs livscykellösningar som säkerställer att kraftverk fungerar på det mest energieffektiva sättet och i enlighet med föreskrifterna. Wärtsilä erbjuder också verktyg för smart integration av energiproduktion och lagring på systemnivå.

Förbättrad verkningsgrad för motorer
Vårt långsiktiga fokus på en förbättrad verkningsgrad för motorer har resulterat i att Wärtsiläs motorer har den högsta verkningsgraden bland befintliga kraftgeneratorer. En viktig framgångsfaktor är utvecklingen av integrerade motorfunktioner som möjliggör låga utsläpp och en hög verkningsgrad. Wärtsilä 31 är den mest bränsleekonomiska fyrtaktsmotorn i världen. Wärtsilä 31SG är den nyaste gasmotorn i vårt utbud, och den ökar effektiviteten till en ny nivå för förbränningsmotorer.

Uppgradering av den propulsiva verkningsgraden
Våra miljövänliga propulsionsprodukter är kritiska faktorer med tanke på fartygets övergripande miljökonsekvenser. Wärtsiläs propulsionsenheter och energisparande lösningar såsom Wärtsilä EnergoFlow förbättrar bränsleeffektiviteten med upp till 10% och minskar NOx- och CO2-utsläppen.

Minskade luftutsläpp

CO2- och andra växthusgasutsläpp (GHG)
Wärtsilä fokuserar på att utveckla tekniker som minskar GHG-utsläppen på otaliga sätt. Dessa omfattar bland annat gas- och flerbränslemotorer, miljömässigt avancerade fartygslösningar samt lösningar för ruttoptimering och energilagring. Wärtsiläs flexibla energilösningar möjliggör en övergång till energilösningar som till 100% drivs med förnybara bränslen. På systemnivå uppnås minskning av GHG-utsläpp med hjälp av optimal integration av förnybara energikällor och användning av förnybara bränslen.

SOx-utsläpp
Wärtsilä har flera lösningar som hjälper kunderna att minska på SOx-utsläppen och uppfylla kraven enligt lokala och globala regelverk. Wärtsiläs teknologiska utveckling stöder lösningar som gör det möjligt att använda bränslen med varierande svavelhalt och system som avlägsnar svavel från avgaserna och möjliggör användning av alternativa bränslen med obefintlig svavelhalt, såsom naturgas. Wärtsiläs avgasreningssystem (EGCS) minskar inte bara SOx-utsläppen utan avlägsnar även stora partiklar (PM) och svart kol. Wärtsilä EGCS kan anpassas till gränsen på 0,1% i utsläppskontrollområden (ECA) och den globala begränsningen på 0,5% enligt IMO.

NOx-utsläpp
Alla produkter i Wärtsiläs marinmotorsortiment uppfyller IMO NOx Tier II. Wärtsiläs lösningar för efterlevnad av IMO NOx Tier III är selektiv katalytisk reduktion (SCR), flerbränslemotorer i gasdrift och enbart gasmotorer (Wärtsilä 31SG). NOx-utsläppsnivåerna från Wärtsiläs stationära motorbaserade kraftverk är tillräckligt låga för att uppfylla de nyaste miljökraven. Wärtsilä erbjuder lösningar såsom SCR som uppfyller de strängaste miljöbestämmelserna.

Skydd av den marina miljön

System för hantering av ballastvatten                         
Wärtsiläs Aquarius-system för hantering av ballastvatten (BWMS) som godkänts av IMO och USCG förebygger spridningen av invasiva arter i vattenekosystem med ballastvatten. Aquarius BWMS-sortimentet erbjuder teknik baserad på både ultraviolett strålning (typgodkänd av USCG) och elektroklorering (typgodkänd av USCG).    

Avfallshantering
Wärtsilä erbjuder ett komplett, helt integrerat hanteringssystem för vått och torrt avfall för alla slags fartygstyper och -storlekar. Wärtsiläs innovativa avancerade avloppsreningsteknik med extern membranseparation bygger på biologisk nedbrytning. Systemet möjliggör hantering och behandling av både svart och grått avloppsvatten i överensstämmelse med den strängaste globala lagstiftningen, inklusive avlägsnande av fosfater och nitrater, till exempel enligt de krav som gäller för Östersjön och Alaska. Wärtsiläs produktsortiment för avfallshantering omfattar även vakuumtoaletter och insamlingssystem, insamling av matavfall & behandlingssystem, hantering, torkning och förbränning av fast avfall samt vattenreningsanläggningar.

Hållbara innovationer 2019

År 2019 utvidgades sortimentet på Wärtsilä 31-motorer 31SG-gasmotorn gjordes tillgänglig för marinapplikationer och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Utvecklingen av dessa motorer är ett direkt resultat av Wärtsiläs pågående satsning på att minska utsläppen av växthusgaser från sina gasmotorer med 15% till 2020 från nivån 2015. På energimarknaden lanserade Wärtsilä också en hybridenergilösning för isolerade och avlägsna elnät och en modulär kraftverkslösning. På marinmarknaden lanserade Wärtsilä flera lösningar till stöd för sin smarta marina ekosystemvision, inklusive nya navigationslösningar, hybridlösningar som syftar till smartare prestanda och ökad lönsamhet.

Smarta energisystem

Lansering av Engine+ Hybrid: På samma sätt som i hybridfordon kombinerar lösningen motorer och energilagring för att bilda ett helt integrerat, automatiserat system som ger tillförlitlig och miljömässigt sund kraftproduktion med förbättrad effektivitet för isolerade och avlägsna elnät, till exempel inom gruvdrift och andra autonoma kraftförsörjningssystem. Lösningen möjliggör större effektivitet, underhållsoptimering, utsläppsminskning och en mer strömlinjeformad tillsats av förnybar energi till kraftsystem.

Lansering av en Modular Block-kraftverkslösningen: Detta prefabricerade, modulärt konfigurerade och expanderbara hölje för Wärtsiläs medelvarviga 34SG gasmotorgeneratorer möjliggör en minskning av installationstiden på plats från flera månader till några veckor. Det gör också Wärtsiläs avancerade medelvarviga motorteknik tillgänglig för applikationer där motorerna annars inte skulle vara lönsamma. Medelvarvig motorteknik har en högre verkningsgrad och lägre livscykelkostnader än högvarviga motorer eller gasturbinlösningar. Wärtsilä modulära kraftverk block är lätta att integrera i energi- och lagringssystem baserade på förnybara energikällor. De är idealiska för att stabilisera och balansera elnät när förnybara energikällor integreras i intermittent produktion.

Utvidgandet av flerbränslemotorn Wärtsilä 31DF till energiindustrin: Wärtsiläs senaste motor-och kraftverkslösning på kraftförsörjningsmarknaden ger en hög verkningsgrad och minskad bränsleförbrukning och lägre kostnader samtidigt som koldioxidutsläppen minimeras. Verkningsgraden bibehålls även under partiella belastningsförhållanden, och motorn kan motstå prestandaförluster vid drift i varma och fuktiga förhållanden.

Smarta marinekosystem

Lansering av högupplösningsradarn RS24: RS24 är världens första kommersiellt tillgängliga K-band marinradar. Genom att upptäcka mycket mindre objekt med en mycket högre radarupplösning än konventionella S- eller X-bandradar, gör RS24 det möjligt att upptäcka små fartyg och andra potentiella faror nära stora fartyg. Detta främjar säkerheten, särskilt i livligt trafikerade farleder och hamnar. Tekniken utvecklades av företaget Guidance Marine, ett Wärtsiläföretag.

Lansering av Wärtsilä HY för mudderfartyg: Denna nya produkt är baserad på Wärtsiläs HY hybridpropulsionsteknik. Den är särskilt avsedd för att effektivisera muddringsverksamhet. Wärtsilä HY för mudderfartyg kombinerar olika kraftkällor, inklusive motorer och energilagringssystem, kraftdistributionsutrustning och system för energihantering. Hållbarheten främjas genom minskade utsläppsnivåer i alla lägen, och noll utsläpp uppnås med full batteridrift.

Lansering av nya ruttplanerings- och optimeringslösningen Navi-Planner: Nya Navi-Planner har utvecklats av Transas, ett Wärtsilä-företag, och använder den elektroniska sjökortsdisplayen och informationssystemet (ECDIS) för att avsevärt förkorta färdplaneringen och lägsta navigeringssäkerhetsstandarder för en mindre erfaren besättning.

Lansering av den nya digitala versionen av Operim – operativ prestandaförbättring och -övervakning: Operim förser ägare och operatörer med kontinuerliga data i realtid om Wärtsiläs produkter och lösningar installerade på fartyg och utnyttjar den senaste digitala tekniken för att tillhandahålla de data som behövs för att fartygen, och maskinerna som driver dem, ska kunna uppnå optimal effektivitet vid alla tidpunkter. Den övervakar prestandan hela tiden så att justeringar kan göras om driftsförhållanden, inklusive yttre faktorer såsom sjögången och vädret, förändras.

Uppgradering av och ny design för LJX-serien av modulära vattenjettar till Wärtsilä WXJ-serien: Utvecklingen baserar sig på en ny axialpumpdesign, som ökar prestandan med närmare tre procent, medan de förbättrade kavitationsmarginalerna bidrar till att minska miljökonsekvenserna genom en lägre bullernivå.

Lansering av gasmotorn Wärtsilä 31SG för marinapplikationer: Wärtsilä 31SG-motorn minskar ytterligare de totala kostnaderna för ägande och miljöavtrycket för fartyg som är verksamma i regioner där det finns en utvecklad gasinfrastruktur.

Lansering av Wärtsilä Dualguard – en ny tätningslösning för oljesmorda fartyg: Lösningen minskar risken för oljeläckage i drift och därmed sammanhängande bristande efterlevnad. Den tål extrema förhållanden, skyddar mot fiskeredskap och annat skräp, och minskar sannolikheten för skador, vilket ger förbättrad operativ och miljömässig effektivitet.

Partnerskap som stärker hållbarhet

År 2019 undertecknade Wärtsilä flera nya partnerskapsavtal och gick med i initiativ med ledande och avancerade företag, universitet och andra organisationer för att ställa in företagets strategiska mål för en framtid som till 100% baserar sig på förnybar energi och ett smart marint ekosystem. Dessa partnerskap syftar till att främja ny forskning och samarbete om innovativa hållbara lösningar, förbättra effektiviteten och påskynda utvecklingen av lösningar med nästan inga utsläpp inom sjöfart och rena bränslen.

Universitetssamarbete som stärker forskning
Wärtsilä ingick ett partnerskapsavtal med Aalto-universitetet i Finland för att stärka och bredda det nuvarande samarbetet och för att skapa lösningar på utmaningar relaterade till klimatförändringen, bristen på naturresurser och digitaliseringen. Wärtsilä ingick också ett forskningsavtal med Villmanstrand-Lahtis tekniska högskola (LUT) i Finland för modellering av strategiska kraftsystem, i syfte att förstå och utveckla energisystem som till 100% baserar sig på förnybara energikällor. Enligt avtalet kommer LUT:s forskargrupp inom solkraft att stöda Wärtsiläs utvecklingsarbete och ge tillgång till LUT:s databas om kraftförsörjningssystem.

Förbättrad effektivitet
Wärtsilä och Samsung Heavy Industries (SHI) undertecknade ett avtal om ett gemensamt utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera LNG-fartyg och bojlastare. Utvecklingsarbetet tillsammans med SHI stöder Wärtsiläs engagemang för att skapa ökad effektivitet, bättre miljömässig hållbarhet och förbättrad säkerhet för sina kunder.

Mot noll utsläpp inom sjöfart
Wärtsilä gick tillsammans med fem andra ledande nordiska industriföretag samman för att utforska de snabbaste rutterna för att uppnå nollutsläpp inom ramen för initiativet Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS). Dessutom anslöt sig Wärtsilä till Getting to Zero 2030 Coalition, som har åtagit sig att utveckla kommersiella oceangående fartyg med nollutsläpp som drivs av nollutsläppsbränslen och ta dem i drift fram till 2030. Tillsammans med 74 andra organisationer har Wärtsilä åtagit sig att minska koldioxidutsläppen från djuphavssjöfart och dess energikedjor, i linje med den mest ambitiösa tolkningen av IMO: s strategi för koldioxidutsläpp och IPCC:s senaste relevanta klimatforskning.

Dessutom enades Wärtsilä och Singaporebaserade PSA Marine om att samarbeta för att skapa smart teknik för marinsektorn, inklusive användning av elteknik eller hybridteknik som främjar användningen av energi- och propulsionssystem med låga utsläpp. Syftet är att integrera den omfattande kompetens som utvecklats i samband med IntelliTug-projektet i nya konfigurationer och koncept av hybrid- och elteknik samt andra rena energikällor. Wärtsilä ingick också ett strategiskt femårigt utvecklingsavtal med det kinesiska statsägda skeppsvarvet CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited för att tillsammans utveckla ett hybridmudderverk och eventuellt också andra hybridfartyg.

Rena bränslen
Wärtsilä tillhandahöll startfinansiering för Soletair Power Oy, ett uppstartsföretag i Finland som är verksamt inom området Power-to-X. Soletair Power Oy har utvecklat ett unikt koncept för att förbättra luftkvaliteten i byggnader genom att fånga in koldioxid och omvandla den till syntetiskt förnybart bränsle. Dessutom undertecknade Wärtsilä och Q Power Oy, ett finskt banbrytande biometaniseringsföretag, ett samarbetsavtal för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av förnybara bränslen. Företagen kommer att arbeta intensivt tillsammans för att utveckla marknaden och hitta affärsmöjligheter för biometanisering och syntetiska bränslen globalt. Samarbetet med Soletair Power och Q Power är en fortsättning på Wärtsiläs sätt att arbeta med nystartade företag och andra energiaktörer för att utveckla och skala upp teknologier och affärsmöjligheter som stöder en framtid som till 100% är baserad på förnybar energi.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?