Navigation
Open navigation

Koncernchefens hälsning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Året 2019 präglades av en tuff efterfrågemiljö och ett svagare ekonomiskt resultat än väntat. Vi såg tillväxt inom både leveranser av marinutrustning och servicevolymer men inom energisegmentet minskade utrustningsleveranserna på grund av externa faktorer som påverkade marknaden. Detta påverkade vårt rörelseresultat, men den största motgången var de kostnadsöverskridningar som vi upplevde i ett antal komplexa marin- och energiprojekt till följd av felaktiga antaganden i kostnadsestimat, bristande riskidentifiering och leverantörsrelaterade utmaningar.

Jag är övertygad om att vi snabbt kommer att återgå till vår tidigare utmärkta nivå vad gäller projektledningen. Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att hindra att samma problem upprepas i framtida projekt och för att säkerställa en bättre identifiering av risker och möjligheter på förhand. Jag är också övertygad om att dessa åtgärder kommer att hjälpa oss att leva upp till vårt rykte som leverantör av hög kvalitet, värdeskapande lösningar och överlägsen projekthantering.

Tufft marknadsklimat drog ned orderingången

På marinmarknaden nådde fartygsbeställningarna inte upp till de inledande prognoserna, främst på grund av farhågor kring hur den geopolitiska utvecklingen kommer att påverka handelssjöfarten. Samtidigt minskade antalet skrubberbeställningar från den exceptionellt höga nivån året innan. Det berodde i sin tur på osäkerhet kring pris och tillgång på bunkerbränslen. Mot denna bakgrund kan vi vara nöjda över den ordervolym som vi uppnådde inom Marine-affärsverksamheten. Vår omfattande marknadsnärvaro och vårt breda utbud av lösningar gav oss återigen möjlighet att ta tillvara möjligheter inom de marknadssegment där aktiviteten var högre, till exempel kryssningsfartyg och gastankfartyg.

Energipolitiken förnyas för att främja hållbar utveckling och bekämpa klimatförändring. För att uppnå de ambitiösa utsläppsmålen måste energiföretag runt om i världen se över sina investeringsstrategier. Denna utveckling, i kombination med en ogynnsam makroekonomisk miljö, har fått många kunder att senarelägga sina investeringsbeslut. Det ledde till en kraftigt minskad efterfrågan på ny kraftverkskapacitet som drivs med gas och flytande bränslen under året och skapade osäkerhet för vår Energy-affärsverksamhet. Även om antalet kraftverksbeställningar inte nådde upp till våra förväntningar utvecklades ordervolymen positivt inom service, och detsamma gällde våra energilagrings- och optimeringslösningar.

Stärkt fokus på livscykellösningar

2019 blev inte något lätt år för Wärtsilä, men utmaningarna har överskuggat en positiv utveckling på många håll, särskilt att servicetillväxten kommit igång igen efter två år av stabil utveckling. Jag är särskilt nöjd över den ökade orderingången inom serviceavtal. Bland annat fick Wärtsilä sitt största långfristiga drift- och underhållsavtalet i Energy-affärsverksamhetens historia. Avtalet tecknades med Energia del Pacifico för ett kraftverk som är under uppbyggnad i El Salvador.

Vikten av dessa avtal för vår strategi framhävs av det faktum att vi i början av 2019 omstrukturerade hela organisationen i två affärsområden som inkluderar både utrustning och service. Ett av huvudmålen med förändringen är att bättre kunna skräddarsy våra livscykellösningar för specifika marknadsbehov. Jag kan till min glädje konstatera att vi redan realiserat vissa fördelar med omstruktureringen, exempelvis förbättrat internt samarbete inom utveckling och leverans av kompletta livscykellösningar. Jag tror att detta kommer att lägga en stabil grund för livscykelpartnerskap med våra kunder, vilket i sin tur kommer att bidra till vårt långsiktiga mål om lönsam tillväxt.

Smart Marine och Smart Energy – verklighet av visionerna

Skärpta miljölagar har lett till ett behov av att höja effektivitetsnivåerna betydligt och satt igång en snabb omvandling inom både marin- och energisektorn. Wärtsilä har tagit en ledarroll i att möjliggöra denna omvandling genom sina visioner, Smart Marine och Smart Energy, som handlar om att utveckla och utnyttja avancerad teknik för att möta de nya kraven på båda slutmarknaderna.

Flera viktiga beställningar togs emot under året som bekräftar att Smart Marine-visionen är kommersiellt gångbar. Ett kontrakt om att leverera lösningar för optimerad drift av fartygsflottor (FOS) till Anglo Easterns flotta på mer är 600 fartyg visar på ett allt större intresse inom sjöfarten att utnyttja avancerade digitala lösningar för att maximera fartygens effektivitet och prestanda. FOS erbjuder färdplanering, hastighetshantering, ruttplanering efter väder, kommunikation mellan fartyg och hamn samt prestandahantering för att minska flottans bränsleförbrukning. Inom självstyrande fartyg fick vi efter fjolårets framgångsrika tester in vår första beställning på SmartDock, som därmed blev världens första kommersiella automatiska dockningssystem.

På energimarknaden är en beställning vi fick från Kambodja ett utmärkt exempel på vår förmåga att leverera flexibla lösningar med snabb uppstart för att underlätta integration av allt större volymer förnybar energi samtidigt som kraftsystemets driftsäkerhet säkerställs. Förutom en efterlängtad kapacitetsökning i elnätet erbjuder kraftverket snabb tillgång till flexibel reglerkraft som är avgörande då sol- och vindkraft med varierande produktion integreras i kraftsystemet. Ytterligare ett exempel på hur våra lösningar kan bidra till koldioxidfri energi är ett kontrakt på ett 100 MW/100 MWh energilagringsprojekt i Sydostasien. Energilagringssystemet levereras med vår avancerade energihanteringsplattform GEMS och kommer att bidra till minskat beroende av fossila bränslen i regionen. Dessa order är ett tydligt tecken på att vi tagit de första stegen på vår väg att göra verklighet av vår vision om en 100-procentigt förnybar framtid.

Innovationssamarbete ger ny teknik

Att satsa på teknikledarskap är avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj för Wärtsilä och en ledande position inom hållbara innovationer. Våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter, som kostnadsmässigt uppgick till 3,2% av omsättningen år 2019, fokuserar på ökad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och minskade miljöeffekter. Samtidigt som vi utvecklar kärntekniken i vår portfölj, vilket demonstreras av lanseringen av två nya motorer i Wärtsilä 31-familjen, har våra FoU-aktiviteter i allt högre grad även inriktats på nya digitala lösningar med tonvikten på databaserad prestandaoptimering. Några exempel på framstegen som uppnåddes under året är en ny onlineplattform som hjälper kunderna att hantera sina anläggningar mer effektivt samt lanseringen av Expert Insight, ett system för fjärrövervakning av utrustning och system i realtid med hjälp av artificiell intelligens och avancerad diagnostik.

Samarbete med andra branschaktörer spelar en viktig roll i att utveckla ny teknik som behövs för att tillgodose de förändrade kraven på marknaden. Nya partnerskapsprojekt inleddes under året inom bland annat utveckling och kommersialisering av förnybara bränslen på energimarknaden. Inom marinsektorn är utvecklingsprojektet för en självstyrande bogserbåt, IntelliTug, ett utmärkt exempel på samarbetets roll i vårt innovationsarbete. IntelliTug-projektet genomförs tillsammans med PSA Marine och tog under året steget från ritbordet till verkligheten. Efter en framgångsrik installation av världens första dynamiska positioneringssystem av sitt slag ombord på bogserbåten PSA Polaris pågår nu tester i verkliga förhållanden i Singapores hamn.

Ett viktigt exempel på våra partnerskapsavtal inom energiområdet är olika projekt fokuserade på att utforska rollen som Power-to-X, det vill säga användning av koldioxidutsläpp för att generera syntetiska bränslen, kan ha för en koldioxidneutral framtid. Dessa projekt inkluderar både startupfinansiering och samarbeten med universitet och företag som utvecklar innovativ teknik för snabbare utveckling av förnybara bränslen, samt att ta tillvara möjligheter att marknadsföra dem globalt.  

Samarbete spelar även en viktig roll i Wärtsiläs Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion som byggs i Vasa. Under 2019 övergick arbetet från planering till implementering, och de första partnerskapsavtalen för centrets Smart Partner Campus tecknades. Centret blir en plats för gemensam forskning och produktutveckling tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, startupföretag och universitet.

Kontinuerligt fokus på företagsansvar

Vår strategi lyfter särskilt fram förebyggandet av skadliga miljöeffekter, men vi lägger lika stor vikt vid sociala frågor. Vårt mål är alltid att bidra till välstånd i samhället och främja en inkluderande företagskultur med respekt för mångfald, lika möjligheter och en hög etisk standard. I anslutning till detta förbinder vi oss att stödja FN:s Global Compact och dess principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. En annan tydlig prioritet är att garantera en säker arbetsmiljö och stärka företagets säkerhetsledarskap. Ett ökat antal säkerhetsvandringar genomförda av ledningen samt den flitiga tillbudsrapporteringen visar att säkerheten är något vi tar på allvar i hela organisationen. Även det minskade antalet olyckor som lett till förlorad arbetstid visar att vi är på rätt väg.

Utmaningar på kort sikt, optimism på lång sikt

Ett fortsatt tufft affärsklimat är att vänta under det närmaste året. Därför är vi även försiktiga med våra efterfrågeprognoser. Vårt fokus kommer att ligga på ökad operativ effektivitet för att i möjligaste mån lindra kortsiktiga utmaningar relaterade till priser och produktmix. Vi har även vidtagit åtgärder för att optimera vår portfölj med ett stärkt fokus på vår kärnverksamhet. Det innebär att aktiviteter som inte tillhör kärnverksamheten flyttas till en separat affärsenhet för att få ut snabbare resultat och skapa mervärde.

På längre sikt har vi en stabil grund för att leverera resultat i framtiden tack vare en ansenlig orderbok samt goda möjligheter inom service tack vare en omfattande installerad bas. Samtidigt har vi genom vårt breda utbud av flexibel teknik och gedigna kunskaper inom företaget både förmågan och lösningarna att skapa tillväxt genom införandet av förnybara energikällor samt att bidra till utfasningen av koldioxid inom marinindustrin.

Jag vill tack alla våra aktieägare för ert fortsatta stöd. Jag vill även tacka alla kunder för ert förtroende för våra lösningar och tjänster, och sist men inte minst våra medarbetare för ert engagerade arbete som satt oss på rätt väg för att uppnå våra gemensamma mål.

 

Jaakko Eskola
Koncernchef

Nyckeltal
MEUR 2019 10-12/2019 7-9/2019 4-6/2019 1-3/2019 2018
Omsättning 5 170 1 684 1 118 1 217 1 151 5 174
Marine 3 330 1 020 776 801 733 2 815
Energy 1 840 664 342 416 418 2 359
Avskrivningar och nedskrivningar -180 -39 -58 -42 -41 -130
Jämförbart rörelseresultat1 457 202 39 113 102 577
Jämförbart rörelseresultat1, % 8,8 12,0 3,5 9,3 8,9 11,2
Resultat före skatter 315 153 -0 83 78 502
Resultat/aktie, EUR 0,37 0,17 -0,01 0,11 0,10 0,65
Orderingång 5 327 1 555 979 1 377 1 416 6 307
MEUR 2019 31.12.2019 30.9.2019 30.6.2019 31.3.2019 2018
Balansomslutning 6 398 6 398 6 360 6 198 6 337 6 059
Räntebärande främmande kapital, brutto2 1 096 1 096 1 365 1 132 1 162 823
Likvida medel 369 369 374 383 501 487
ROI, % 11,5 11,5 12,8 17,2 18,2 18,1
Nettoskuldsättningsgrad2 0,30 0,30 0,44 0,33 0,29 0,14
Orderstock i slutet av perioden 5 878 5 878 6 294 6 470 6 330 6 166
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av räkenskapsperioden 5 828 5 828 6 080 7 547 8 512 8 222
Personal, antal i slutet av perioden 18 795 18 795 19 018 19 239 19 225 19 294
1 Siffrorna visas exklusive jämförelsestörande poster.
2 Ökningen i räntebärande lån beror till en viss del på inkluderandet av leasingskulder i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?