Navigation
Open navigation

Målsättningar

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Finansiella mål

Omsättning
Omsättning

Målsättning

Växa snabbare än den globala BNP-tillväxten.

Utveckling

År 2019 var omsättningen stabil och uppgick till 5.170 miljoner euro.

Lönsamhet
Lönsamhet

Målsättning

Målet för rörelsemarginalen (EBIT%) är 14% vid konjunkturtoppen. Vid konjunkturbotten är målet att hålla rörelsemarginalen över 10%.

Utveckling

År 2019 uppgick det jämförbara rörelseresultatet till 457 miljoner euro, vilket utgör 8,8% av omsättningen.

Kapitalstruktur
Kapitalstruktur

Målsättning

Nettoskuldsättningsgraden är under 0,50.

Utveckling

År 2019 var nettoskuldsättningsgraden 0,30.

Utdelning
Utdelning

Målsättning

Betala ut minst 50% av resultatet över cykeln.

Utveckling

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,48 euro per aktie för räkenskapsåret 2019, vilket utgör 130,8% av rörelseresultatet.

Hållbarhetsmål

Hållbara kraftsystem
Hållbara kraftsystem

Målsättning

Bidra till utvecklingen av tillförlitliga, hållbara, prisvärda och moderna kraftsystem världen över.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Wärtsiläs nya produktlanseringar under 2019 inkluderar bland annat kraftverkslösningen Modular Block, flerbränslemotorn 31DF för energiindustrin samt energilösningen Engine+ Hybrid som underlättar energilagring och användning av förnybar energi i kraftsystem. Wärtsilä tecknade partnerskapsavtal med Aalto-universitetet och Villmanstrands-Lahtis tekniska universitet för forskningssamarbete inom 100% förnybara energisystem. Dessutom offentliggjordes nya partnerskap med Soletair Power Oy och Q Power Oy inom utveckling av rena bränslen. Under året såldes nya moderna, högeffektiva och flexibla Smart Power Generation-anläggningar, som drivs med gas och flytande bränslen, med en sammanlagd effekt på ca 1.540 MW.

Små och medelstora LNG-lösningar
Små och medelstora LNG-lösningar

Målsättning

Bli en global aktör i värdekedjan för LNG genom att utveckla möjligheter, skapa lösningar och bygga upp nödvändig infrastruktur för att ersätta flytande bränslen med ren LNG.

Tidsschema: 2020

Utveckling

I september 2019 överlämnade Wärtsilä importterminalen Manga LNG i Torneå. Terminalen levererades som ett EPC-kontrakt och inkluderade all utrustning för lossning, lagring, distributionsledningar, återförgasning, lastning av tankbilar och fartygsbunkring. På LNG-terminalen i Fredrikshamn lyftes toppmodulen till LNG-tanken på plats. Anläggningsarbetet fortsätter och det mekaniska entreprenadarbetet har påbörjats.

Energibesparingar
Energibesparingar

Målsättning

Minska den totala energiförbrukningen (GWh) med minst 7% från 2015 års nivå senast 2025.

Tidsschema: 2025

Utveckling

Fram till slutet av 2019 hade Wärtsilä uppnått energibesparingar på 3,4 GWh, vilket motsvarar 11,4% av det slutgiltiga målet.

Etiskt beteende
Etiskt beteende

Målsättning

Säkerställa att Wärtsiläs verksamhetsprinciper (Code of Conduct) följs i hela organisationen (med utbildningar för 100% av personalen).

Tidsschema: 2020

Utveckling

Utbildningarna följs upp fortlöpande. Vid utgången av 2019 hade 94,3% av hela personalstyrkan deltagit i utbildningen.

Arbetarskydd
Arbetarskydd

Målsättning

Uppnå det långsiktiga målet om noll olyckor.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Koncernens LTIF-frekvens (olyckor som lett till förlorad arbetstid) var 2,25 år 2019, det vill säga något över årets mål på 2,14, men likväl en förbättring på 10% jämfört med 2018 (2,50). Det förebyggande säkerhetsarbetet fortsatte under året. Ledningens säkerhetsvandringar ökade med 56% och rapporteringen av tillbud och risker med 14% jämfört med året innan. Wärtsilä inledde även ett nytt säkerhetsprogram, ”Champions in Safety”, för alla medarbetare i kundnära verksamheter. Sammanlagt 3.900 personer deltog i utbildningen under 2019.

Arbetshälsa – karriär
Arbetshälsa – karriär

Målsättning

Uppnå en balans mellan externa och interna rekryteringar så att mer än 50% av de lediga tjänsterna rekryteras internt, inklusive befordringar och horisontella arbetsbyten.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2019 fylldes 64% av de lediga arbetsplatserna på befattningsnivå 3 och uppåt med interna sökande och 36% genom extern rekrytering.

Personalutveckling
Personalutveckling

Målsättning

Uppnå 100% deltagande i utvecklingssamtal.

Tidsschema: 2020

Utveckling

I slutet av 2019 hade totalt 91% av medarbetarna haft utvecklingssamtal.

Mångfald
Mångfald

Målsättning

Öka andelen kvinnliga medarbetare till 20%.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2019 var 17% av medarbetarna kvinnor.

Klimatförändring
Klimatförändring

Målsättning

Minska utsläppen av växthusgaser från gasmotorer med 15% från 2015 års nivå senast 2020.

Tidsschema: 2020

Utveckling

År 2019 utvidgades Wärtsilä 31SG-gasmotorn till marina applikationer. Gasmotorernas växthusgasutsläpp minskade med 8,6% från jämförelseåret.

Koldioxidsnåla transporter
Koldioxidsnåla transporter

Målsättning

Bidra till utvecklingen av mer hållbara transporter med hjälp av gasbaserad och övrig teknik.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Under 2019 lanserade Wärtsilä ett antal lösningar, bland annat Navi-Planner, en lösning för färdplanering och ruttoptimering, Wärtsilä 31SG-gasmotorn för marinmarknaden och den hybrida energimodulen Wärtsilä HY för mudderverk. I Intellitug-projektet utvecklade Wärtsilä tillsammans med PSA Marine ett koncept för självstyrande bogserbåtar som testades i verkliga förhållanden. Wärtsilä gick med i ZEEDS-initiativet (Zero Emission Energy Distribution at Sea) och koalitionen Getting to Zero 2030 för att bidra till utvecklingen av en utsläppsfri sjöfart samt kommersiellt gångbara utsläppsfria oceangående fartyg.

Klimatförändring
Klimatförändring

Målsättning

Minska de årliga koldioxidutsläppen från fartyg med över 300.000 ton med hjälp av Enirams lösningar.

Tidsschema: 2020

Utveckling

Koldioxidutsläppen minskade med uppskattningsvis 234.000 ton under 2019, en förbättring på 18% jämfört med året innan.

Leverantörsuppföljning
Leverantörsuppföljning

Målsättning

Genomföra leverantörsvärderingar enligt följande:

  • 96% av direkta globala leverantörsutgifter
  • 70% av indirekta leverantörsutgifter
  • 80% av lokala leverantörsutgifter

Tidsschema: 2020

Utveckling

Genomförda leverantörsvärderingar år 2019:

  • 96% av direkta globala leverantörsutgifter
  • 76% av indirekta leverantörsutgifter
  • 69% av lokala leverantörsutgifter

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?