Navigation
Open navigation

Wärtsilä Energy-affärsområdet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä leder omvandlingen mot en framtid baserad på 100% förnybar energi. Vi hjälper våra kunder ta tillvara potentialen av energiövergången genom att optimera deras energisystem och framtidssäkra deras installationer. Vårt sortiment omfattar flexibla kraftverkslösningar, energihanteringssystem, energilagring samt livscykeltjänster som möjliggör ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har 72 GW installerad kraftverkskapacitet i 180 länder runtom i världen.

Vi har tre kundsegment

Wärtsiläs tre huvudsakliga kundsegment på energimarknaden är kraftverksbolag, självständiga kraftproducenter och industrikunder.

Kraftverksbolag distribuerar el, värme och gas till invånare samt kommersiella och industriella slutanvändare. De investerar i olika slags kraftverk och energilagringsanläggningar för att säkerställa en adekvat belastning och en optimerad palett bestående av kostnadseffektiva och tillförlitliga produkter och tjänster för sina kunder.

Självständiga kraftproducenter är finansiella investerare som investerar i kraftförsörjning och energilagringsanläggningar. Sedan säljer de den genererade kraften antingen till kraftverksbolag eller direkt till slutkunder. Deras investeringar är avkastningsinriktade, och liksom när det gäller elbolagen beror deras tekniska krav på applikationerna.

Industriella kunder utgörs främst av privata företag med energiintensiv produktion. Genom att investera i interna kraftverk kan de uppnå lägre energikostnader och tillförlitlig kraftförsörjning. Wärtsilä betjänar den översta kundkategorin, dvs. stora industriföretag med en relativt hög elförbrukning, såsom datacentraler samt cementfabriker och gruvanläggningar.

Vårt sortiment baserar sig på flexibilitet och livscykelstöd

Wärtsiläs energilösningar används i flera applikationer. Dessa omfattar lösningar för basbelastning, kapacitet för nätstabilitet, lösningar för toppbelastning och reglerkraft samt optimering av kraftförsörjningssystem som i hög grad baserar sig på förnybara bränslen. Vi erbjuder våra kunder en övergripande förståelse av energisystem, inklusive fullständigt integrerade anläggningar och avancerad mjukvara med värdeskapande livscykeltjänster.

Våra flexibla kraftverk skräddarsys enligt kundernas specifika behov med hjälp av modulbaserade produkter och tjänster. Leveranserna varierar mellan leveranser av utrustning till kompletta EPC-paket som omfattar projektering, upphandling och utförande med hjälp av Wärtsiläs överlägsna projekthantering. Wärtsiläs kraftverkslösningar är det bästa sättet att stöda kraftsystem genom att erbjuda den högsta graden av flexibilitet, vilket möjliggör konstruktion och uppbyggnad av energisystem som i hög grad baserar sig på förnybar energi, samtidigt som systemkostnaderna minimeras. Med hjälp av vårt utbud av energilagring och avancerad mjukvara för energiförvaltning möjliggör våra lösningar en övergång till ett hållbart, tillförlitligt och prisvärt kraftförsörjningssystem med låga koldioxidutsläpp. På de marknader där denna omvandling av kraftförsörjningen ännu inte kommit i gång erbjuder Wärtsiläs effektiva, tillförlitliga och flexibla basbelastningslösningar som i framtiden kan användas för att backa upp förnybar energi.

Med hjälp av våra tjänster som omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till kompletta drifts- och underhållsavtal maximerar vi kraftverkens driftstid och tillförlitlighet samt erbjuder en livscykelkostnadsgaranti. Prestandan hos våra kunders installationer optimeras över livscykeln genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonversioner samt lösningar som främjar säkerheten och cybersäkerheten. När kundernas affärsmodeller förändras ökar behovet av driftstjänster, vilket skapar möjligheter till användning av uppföljning och analys i realtid för att optimera deras affärsverksamhet.

Drivkrafter på marknaden

På energimarknaden är de viktigaste drivkrafterna för Wärtsilä:

 • Ekonomisk tillväxt, elektrifiering och förbättrad levnadsstandard
 • Snabbt ökande användning av förnybar energi och utfasning av oflexibel termisk kapacitet
 • Decentraliserad energi
 • Flexibel användning av gas får större betydelse
 • Nya lagringsteknologier
 • Data och digitalisering

Ekonomisk tillväxt, en förbättrad levnadsstandard och en ökande elektrifiering leder till en ökning i elförbrukningen i länder utanför OECD. Utvecklingen av en mer hållbar energiinfrastruktur styrs av klimatpolitiken och ekonomin. Den strängare regleringen av utsläpp leder till att gamla kraftverk läggs ner och till att kolintensiva energikällor ersätts av bränslen med låga kolutsläpp, såsom naturgas och förnybara energikällor. Investeringarna i kraftförsörjning med förnybara energikällor ökar när sol- och vindkraft blir allt mer kostnadseffektiva. Detta minskar i sin tur driftstimmarna för konventionell termisk kapacitet och skapar ett avsevärt behov av flexibilitet i kraftförsörjningssystemen som kan lösas med hjälp av energilagring och flexibel kapacitet. Gas som bränsle anses ha en nyckelroll för att ge systemen flexibilitet. I framtiden kommer gas att bli mer och mer koldioxidneutral eftersom gasteknik som använder syntetiska bränslen baserade på förnybar energi blir allt vanligare. Nya data- och plattformsbaserade affärsmodeller och -lösningar möjliggör systemintegration och optimering av anläggningar under hela livscykeln.

Konkurrensomgivning

Wärtsiläs huvudsakliga konkurrenter inom stora gasbaserade projekt är gasturbintillverkare såsom GE, Siemens och Mitsubishi Hitachi Power Systems. I konkurrensen med gasturbiner gör Wärtsiläs kombination av en hög effektivitet, en bättre bränsleflexibilitet och en överlägsen operativ flexibilitet det möjligt för Wärtsilä att erbjuda bättre värdeförslag för olika slags kundprojekt. När det gäller mindre gaskraftverk och kraftverk som drivs med flytande bränslen är de största konkurrenterna främst andra leverantörer av interna förbränningsmotorer, såsom MAN Energy Solutions, Caterpillar (MAK) och Rolls-Royce samt tillverkare av högvarviga motorer. Wärtsiläs avancerad gas- och flerbränslebaserad motorteknik, optimerade modulbaserade kraftverk, överlägsna projekthanteringsförmåga och globala support under installationernas livscykel har gett Wärtsilä en ledande position inom förbränningsmotorbaserade kraftverk som drivs med gas och flytande bränslen. Inom energihanterings- och batterilagringssystem består konkurrenterna av bland annat Fluence, NEC och Tesla.

Konkurrensen inom underhållstjänster är fragmenterad och består främst av lokala aktörer med ett begränsat serviceutbud. Konkurrensen inom livscykellösningar kommer från några regionala aktörer som kan tillhandahålla driftstjänster. När det gäller tjänster relaterade till drift av anläggningar finns det nya och mer etablerade konkurrenter som tillhandahåller mjukvara och analysverktyg över branschgränser, medan vissa elbolag utvecklar egna sådana verktyg.

Wärtsiläs styrkor:

 • Konkurrenskraftiga kapitalkostnader och kompetens inom planering, försäljning och konstruktion (EPC)
 • Unik operativ flexibilitet och bränsleflexibilitet
 • Den mest beprövade mjukvaruplattformen för optimering av förnybara energikällor
 • Starka resultat inom drift och underhåll, optimering av driftskostnader samt ökning av tillförlitlighet och effektivitet under anläggningens livscykel
 • Global teknisk support och know-how

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?