Navigation
Open navigation

Wärtsilä Marine-affärsområdet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs mission går ut på att skapa ett smart marinekosystem – ett system där marinindustrin endast använder de renaste tillgängliga bränslena. Ett system där kraftförsörjningen ombord optimeras och rutterna precisionsplaneras för att undvika navigationsrisker, trafikstockningar och oväntade väntetider. Tack vare vår kompetens, integrerade produktportfölj och kompletta livscykellösningar – som stöds av det mest omfattande servicenätet på marknaden – är vi fast beslutna att vara den främsta aktören inom hållbar sjöfart.

Wärtsilä har en stark position inom marinindustrin. I dag har mer än 50.000 fartyg en eller flera installerade Wärtsilä-produkter. Wärtsilä tillhandahåller också underhållstjänster till vart tredje fartyg som trafikerar på våra oceaner.

Vi svarar på utmaningen gällande utfasning av fossila bränslen

Den största utmaningen för marinindustrin är utfasningen av fossila bränslen. Under de kommande årtiondena måste branschaktörerna samarbeta för att producera ekonomiskt lönsamma alternativ som uppfyller Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) mål för minskning av växthusgaser. Ägare till enskilda fartyg och hela flottor måste anamma förändringar på tre områden för att möjliggöra en utfasning av fossila bränslen. Dessa områden inbegriper användning av teknik som förbättrar energieffektiviteten, användning av data för att optimera rutt- och driftsfaktorer samt en övergång till gröna energikällor och bränslen.

Wärtsilä har ett brett utbud inom alla dessa tre områden, och vi har åtagit oss att stöda våra kunder i deras arbete för att minska koldioxidutsläppen och att samarbeta med intressenter inom branschen, såsom tillsynsmyndigheter, energibolag och klassificeringssällskap för att minska koldioxidutsläppen.

Detta åtagande bygger på vår djupa förståelse av våra kunders verksamhet, vårt tekniska ledarskap, branschens bredaste portfölj av hård- och mjukvarulösningar samt det mest omfattande servicenätverket.

Service för olika kundgrupper under fartygens hela livscykel

Wärtsiläs marina kundkrets omfattar de viktigaste fartygssegmenten, inklusive traditionella handelsfartyg, gastankfartyg, kryssningsfartyg och passagerarfärjor samt marinens fartyg och specialfartyg. Inom olje- och gasindustrin servar vi aktivt offshoreanläggningar och relaterade fartyg.

När fartyg byggs krävs nära samarbete med skeppsvarv och fartygsägare för att designa och bygga fartyget enligt specifikationerna i varje affärsverksamhet. Det är också viktigt att ha en plan för nybyggen som gör det möjligt att anpassa fartyget under dess livslängd i syfte att möjliggöra en utfasning av fossila bränslen.

Våra kunder under fartygets livscykel inkluderar fartygsägare, fartygsoperatörer, förvaltningsbolag, befraktare och hamnmyndigheter. Sådana kunders intressen omfattar:

  • Färd- och driftsplanering, säkerställande av säkerheten och konkurrenskraftiga driftskostnader
  • Planering och genomförande av underhåll för att maximera anläggningarnas driftstid
  • Maximering av utnyttjandet av anläggningar
  • Uppgradering och ombyggnad av fartyg för att iaktta förordningar och utsläppsmål för växthusgaser

Fartygsägarnas beslutsfattande påverkas också av fraktpriserna, räntenivån och fartygets kapital- och driftskostnader. Andra faktorer, såsom iakttagande av miljölagstiftning och bränsleflexibilitet, inklusive en övergång till gröna bränslen, är också viktiga. Beslutsprocessen påverkas allt mer av lastägare och befraktare, som strävar efter att trygga verksamhetens säkerhet, förbättra miljöprestandan och sänka bränsleförbrukningen. Hamnar har också blivit alltmer aktiva när det gäller att hantera trafikstockningar, utsläpp och säkerhet. Wärtsiläs utbud i anslutningsprogram mellan fartyg och land omfattar applikationer som uppfyller hamnmyndigheternas behov, till exempel fartygsanlöpning just-in-time.

Wärtsilä vill fortsätta att betjäna en bred kundbas. Dessutom har vi åtagit oss att samarbeta med olika intressenter för att ta itu med de största utmaningarna inom branschen och stegvis förändra hållbarhetsaspekterna inom sjöfarten.

Vi har det bredaste utbudet inom branschen

Wärtsiläs marknadsnärvaro, kombinerat med det bredaste utbudet i branschen, gör det möjligt för oss att förstå behoven och kraven i samband med vart och ett av dessa segment – från fartygskonstruktion till daglig drift, på varje resa under fartygets livscykel. Vi erbjuder innovativa och konkurrenskraftiga hård- och mjukvarulösningar som levereras effektivt och med hög kvalitet.

Vårt utbud omfattar motorer, propulsion, avgasreningssystem, elektriska lösningar, tätningar och lager, vatten- och avfallshantering, gaslösningar, samt automations-, navigations- och kommunikationssystem, lösningar för hantering av fartygsflottor, kontroll av fartygstrafik, simulatorer och utbildning samt livscykellösningar.

Vårt unika värdeerbjudande finns i tre värdepelare:

Energihantering

 Färdplanering

Förvaltning av tillgångar och flottor

För ett nytt eller gammalt fartyg kan vi tillhandahålla teknik och tjänster som:

Hamn till hamn-tjänster för både gamla och nya fartyg

Identifiering, planering och utförande av allt underhåll och alla uppgraderingar för ett fartyg och en flotta, samtidigt som vi säkerställer:

Optimerar användningen och valet av bränslen för att producera energi på ett ekonomiskt och hållbart sätt under fartygets livscykel

Mot autonomi: Planering av säkra rutter med ankomst just-in-time, inklusive avgång och dockning i potentiellt mycket överbelastade hamnområden

Minimerade luft- och vattenutsläpp

 

Minimerar luftutsläpp på vägen mot en utfasning av koldioksid inom sjöfarten

Optimering: Vägledning och, för vissa tillämpningar, automatiskt justering av driften för att öka effektiviteten och minska avfallet, t.ex. bränsleförbrukning per enskild resa och på fartygsflottans nivå

Minimerad driftstopp och besparingar i driftskostnader såsom bränsle, bemanning och underhåll

Hanterar av energiefterfrågan och -distribution

 

Maximal nyttjandegrad

Minimerar energiförluster

 

Tillförlitlig och säker drift

 

Wärtsilä har en gedigen meritlista när det gäller att garantera prestandan hos kundernas tillgångar. Våra senaste investeringar i teknologisk utveckling - från utrustning till datainsamling, anslutning, analys och insikter - ger oss en unik förmåga att inte bara upptäcka avvikelser i utrustningens prestanda utan också att åtgärda sådana avvikelser. Kort sagt möjliggör vi en mer hållbar, säker och lönsam verksamhet för fartygsägare och operatörer runt om i världen.

Drivkrafter på marknaden

Den globala efterfrågan på nya fartyg är främst beroende av den globala ekonomins utveckling och dess inverkan på handeln och behovet av transportkapacitet. Andra faktorer såsom skeppsvarvens kapacitet, priset på nybyggen, nedmontering och skrotning, pris och tillgång på bränsle, räntenivå och fraktpriser påverkar också dessa branscher när det gäller nybyggen. Det åtagande som industrin har vidtagit för att minska koldioxidutsläppen via IMO:s mål för växthusgaser är den huvudsakliga drivkraften som påverkar nybyggen och alla aspekter som rör verksamheten, inklusive behovet av uppgraderingar och ombyggnad.

Den viktigaste drivkraften för Wärtsiläs serviceverksamhet inom marinindustrin är storleken och åldersprofilen för det installerade beståndet i relation till driftstimmarna för sådan utrustning.

Konkurrensomgivning och marknadsposition

Till följd av det breda utbudet och den globala marknadsnärvaron är Wärtsiläs konkurrensområde omfattande. Konkurrenterna utgörs av tillverkare av originalkomponenter inklusive motortillverkare, såsom MAN Energy Solutions, Caterpillar och HiMSEN, propellertillverkare såsom Schottel och Thrustmaster samt tillverkare av miljö- och stödutrustning såsom Alfa Laval. Dessutom konkurrerar vi med företag inom el och automation såsom Siemens, GE, ABB, tillverkare av gassystem såsom TGE Marine och företag med ett brett utbud av produkter såsom Kongsberg. Konkurrensen inom underhåll består främst av självständiga serviceföretag med global verksamhet och lokala aktörer med ett begränsat utbud såsom reservdelssäljare, skeppsvarv som fokuserar på reparationer, lokala verkstadsbolag och komponentleverantörer (inte tillverkare av originaldelar) samt företag specialiserade på fälttjänster.

Wärtsilä är känt för sina innovativa och hållbara tekniska lösningar och mjukvara för marinindustrin. Wärtsilä har en unik möjlighet att på ett heltäckande sätt hantera utmaningen med utsläpp från sjöfarten genom att tillhandahålla ekonomiskt attraktiva lösningar och stöda utfasningen av fossila bränslen.

Wärtsiläs styrkor:

  • Stark kunskap och närvaro inom alla större sjöfartssegment
  • Den bredaste portföljen av tillförlitlig och högpresterande utrustning och programvara i branschen
  • Förmåga att stöda våra kunder mot utfasning av fossila bränslen med lösningar inom alla nödvändiga områden för att nå växthusgasmålen, dvs. användning av data, energieffektivitet och bränslen
  • En unik mjukvaruplattform (Fleet Operations Solution) som ansluter fartyg till land och använder data för att optimera färdplaneringen samt driften av flottan
  • En komplett livscykeltjänst som stöds av ett oöverträffat globalt servicenät och teknisk support
  • Förmåga att minska de operativa riskerna för våra kunder och garantera anläggningens prestanda

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?