Navigation
Open navigation
Femårsöversikt
Wärtsilä presenterar vissa finansiella resultatmått som inte ingår i IFRS. Alternativa förhållanden, såsom jämförbart rörelseresultat, jämförbart justerat EBITA, rörelseverksamhetens kassaflöde och nettoskuldsättningsgrad, är nyckeltalen som övervakas och används av ledningen för att utvärdera företagets affärsutveckling och finansiella ställning. Vissa alternativa resultatmått, som jämförbart rörelseresultat och nettoskuldsättningsgrad, är också mål för Wärtsiläs finansiella resultat. Alternativa resultatmått ger användbar information för kapitalmarknaderna.

De alternativa resultatmått som presenteras bör inte ses separat från IFRS-förhållanden. Formlerna för nyckeltalen finns i avsnittet Formler för nyckeltal.
Justerad
MEUR 2019 2018 2017* 2016 2015
Omsättning 5 170 5 174 4 911 4 801 5 029
utanför Finland % 98,5 98,9 97,7 97,5 97,8
Export från Finland 1 933 2 145 1 953 1 804 1 936
Personal i medeltal 19 110 18 899 17 866 18 332 18 565
i Finland 3 868 3 766 3 521 3 482 3 580
Orderstock 5 878 6 166 5 100 4 696 4 882
Ur koncernens resultaträkning
Avskrivningar och nedskrivningar 180 130 134 138 124
Resultatandel i intresse- och samföretag -9 13 13 14 17
Jämförbart rörelseresultat 457 577 576 583 612
i procent av omsättningen % 8,8 11,2 11,7 12,1 12,2
Rörelseresultat 362 543 538 532 587
i procent av omsättningen % 7,0 10,5 11,0 11,1 11,7
Jämförbart justerat EBITA 498 621 612 618 643
i procent av omsättningen % 9,6 12,0 12,5 12,9 12,8
Finansiella intäkter och kostnader -47 -40 -47 -53 -34
Resultat före skatter 315 502 491 479 553
i procent av omsättningen % 6,1 9,7 10,0 10,0 11,0
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 218 386 375 357 429
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter - - - - 22
Räkenskapsperiodens nettoresultat 218 386 375 357 451
i procent av omsättningen % 4,2 7,5 7,6 7,4 9,0
Ur koncernens balansräkning
Anläggningstillgångar 2 518 2 369 2 285 2 116 2 215
Omsättningstillgångar 3 797 3 690 3 363 3 275 3 374
Tillgångar som innehas för försäljning 82 - - - -
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 396 2 418 2 352 2 288 2 201
Innehav utan bestämmande inflytande 14 14 24 34 41
Räntebärande skulder 1 096 823 619 629 724
Räntefria skulder 2 824 2 804 2 653 2 441 2 623
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 68 - - - -
Eget kapital och skulder totalt 6 398 6 059 5 648 5 391 5 589
Ur koncernens kassaflödesanalys
Rörelseverksamhetens kassaflöde 232 470 430 613 255
Investeringarnas kassaflöde -95 -240 -235 -126 -288
Finansieringens kassaflöde -256 -118 -278 -339 -210
Bruttoinvesteringar 122 306 255 146 346
i procent av omsättningen % 2,4 5,9 5,2 3,0 6,9
Forsknings- och utvecklingskostnader 164 165 141 131 132
i procent av omsättningen % 3,2 3,2 2,9 2,7 2,6
Dividendutdelning 284** 284 272 256 237
Nyckeltal
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning*** EUR 0,37 0,65 0,63 0,60 0,75
Dividend/aktie*** EUR 0,48** 0,48 0,46 0,43 0,40
Dividend/resultat % 130,8** 73,7 70,8 72,8 53,3
Räntebidrag 7,7 10,8 11,8 18,6 15,9
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI) % 11,5 18,1 18,5 17,1 21,0
Avkastning på eget kapital (ROE) % 9,0 16,1 16,0 15,6 20,2
Soliditet % 40,8 44,4 46,3 47,6 44,6
Nettoskuldsättningsgrad**** 0,30 0,14 0,10 0,07 0,17
Eget kapital/aktie*** EUR 4,05 4,09 3,97 3,87 3,72
Nettorörelsekapital (WCAP) EUR 732 581 563 490 543
* Siffrorna i jämförelseperioden 2017 har justerats till följd av den nya IFRS 15-standarden.
** Styrelsens förslag.
*** Bolagsstämman beslöt 8.3.2018 att genomföra en vederlagsfri aktieemission (aktiesplit), som höjde antalet aktier till 591.723.390. Siffrorna i jämförelseperioderna har justerats därefter.
**** Inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?