Navigation
Open navigation
Koncernens balansräkning
MEUR 31.12.2019 31.12.2018 Not
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Goodwill 1 380 1 355 14
Immateriella tillgångar 397 392 14
Materiella tillgångar 307 324 15
Nyttjanderättstillgångar 185 16
Innehav i intresse- och samföretag 42 66 17
Övriga placeringar 18 16 18
Räntebärande placeringar 1 3 18
Uppskjuten skattefordran 155 129 24
Kundfordringar 19 49 18
Övriga fordringar 15 34 21
Anläggningstillgångar totalt 2 518 2 369
Omsättningstillgångar
Varor i lager 1 365 1 165 19
Kundfordringar 1 237 1 222 18 20
Skattefordringar 42 31
Avtalstillgångar 515 557 20
Övriga fordringar 281 228 21
Likvida medel 358 487 22 23
Omsättningstillgångar totalt 3 797 3 690
Tillgångar som innehas för försäljning 82 4
Tillgångar totalt 6 398 6 059
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 336 336 26
Överkursfond 61 61 26
Omräkningsdifferens -114 -155 26
Fond för verkligt värde -11 -31 26
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -55 -39 25
Balanserad vinst 2 178 2 245
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare 2 396 2 418
Innehav utan bestämmande inflytande 14 14
Eget kapital totalt 2 410 2 432
Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 997 748 18 23 28
Uppskjuten skatteskuld 83 99 24
Pensionsförpliktelser 155 149 25
Avsättningar 45 54 27
Avtalsskulder 38 41 20
Övriga skulder 1 1 29
Långfristiga skulder totalt 1 317 1 092
Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 99 74 18 23 28
Avsättningar 278 251 27
Skulder till leverantörer 624 596 18 28
Skatteskulder 100 81
Avtalsskulder 880 888 20
Övriga skulder 622 645 29
Kortfristiga skulder totalt 2 603 2 535
Skulder totalt 3 920 3 627
Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning 68 4
Eget kapital och skulder totalt 6 398 6 059
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?