Navigation
Open navigation
Koncernens kassaflödesanalys
MEUR 2019 2018 Not
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Räkenskapsperiodens resultat 218 386
Justeringar:
Avskrivningar och nedskrivningar 180 130 9
Finansiella intäkter och kostnader 47 39 11
Realisationsvinster och -förluster på immateriella och materiella tillgångar och övriga korrektivposter -15 -26
Resultatandel i intresse- och samföretag 9 -13 17
Inkomstskatter 97 116 12
Övriga justeringar, som inte påverkar kassaflöde 3 -7
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 540 625
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria fordringar, ökning (-) / minskning (+) 9 -22
Varor i lager, ökning (-) / minskning (+) -213 -130 19
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) 74 117
Förändring av rörelsekapital -130 -35
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter 410 589
Finansiella poster och skatter:
Ränteintäkter 4 6
Räntekostnader -13 -14
Övriga finansiella intäkter och kostnader -27 -7
Betalda skatter -141 -104
Finansiella poster och skatter -178 -119
Rörelseverksamhetens kassaflöde 232 470
Investeringarnas kassaflöde:
Förvärv -4 -191 2
Investeringar i intresse- och samföretag -1 17
Övriga placeringar -2 -3 18
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -116 -110 14 15
Minskning av aktiekapital i intresse- och samföretag 13
Överlåtelseinkomster från materiella och immateriella tillgångar 25 11 14 15
Överlåtelseinkomster från aktier i dotterbolag 1 41 3
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) och övriga förändringar 1
Investeringarnas kassaflöde -95 -240
Kassaflöde efter investeringar 137 230
Finansieringens kassaflöde:
Upptagna långfristiga lån 150 279
Amortering av långfristiga lån samt övriga förändringar -105 -84 28
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 2 -4
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -18 -35
Betalda dividender -284 -274
Finansieringens kassaflöde -256 -118
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -119 112
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 487 379
Kursdifferenser -5
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut* 369 487
* Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut inkluderar de likvida medel som hänför sig till tillgångar som innehas för försäljning.
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?