Navigation
Open navigation
Koncernens resultaträkning
MEUR 2019 2018 Not
Omsättning 5 170 5 174 1 5
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete 137 64
Tillverkning för eget bruk 18 14
Övriga intäkter 67 80 6
Material och tjänster -3 003 -2 852 7
Kostnader för ersättningar till anställda -1 260 -1 175 8
Avskrivningar och nedskrivningar -180 -130 9
Övriga kostnader -578 -648 10
Resultatandel i intresse- och samföretag -9 13 17
Rörelseresultat 362 543
i procent av omsättningen 7,0 10,5
Finansiella intäkter 27 24 11
Finansiella kostnader -74 -65 11
Resultat före skatter 315 502
Inkomstskatter -97 -116 12
Räkenskapsperiodens resultat 218 386
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 217 386 13
Innehav utan bestämmande inflytande 1 1
218 386
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,37 0,65 13
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?