Navigation
Open navigation
Rapport över totalresultat
MEUR 2019 2018 Not
Räkenskapsperiodens resultat 218 386
Övrigt totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -20 -3
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 5
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -16 -4
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare 42 -23
för innehav utan bestämmande inflytande -1
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat -1 -1
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 4 -17 26
överförts till resultaträkningen 19 -8
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring
värdering till verkligt värde 3
överförts till resultaträkningen -4 2
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt 60 -45
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter 45 -48
Räkenskapsperiodens totalresultat 263 338
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 262 338
Innehav utan bestämmande inflytande 1
263 338
Noter är en del av det här bokslutet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?