Navigation
Open navigation
Sammanställning över förändring i eget kapital
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond
för
verkligt
värde
Omvärde-
rings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2018 336 61 -132 -10 -38 2 135 2 352 24 2 376
Omräkningsdifferenser -24 -24 -1 -25
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt -14 -14 -14
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter -6 -6 -6
Förmånsbestämda planer -3 -3 -3
Övriga förändringar 3 -3
Totalresultat -24 -20 -1 -3 -47 -1 -48
Räkenskapsperiodens resultat 386 386 1 386
Räkenskapsperiodens totalresultat -24 -20 -1 383 338 338
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -272 -272 -3 -275
placeringar från innehav utan bestämmande inflytande i avyttrade dotterbolag -7 -7
Eget kapital 31.12.2018 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432
Eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare Innehav utan
bestämmande
inflytande
Eget
kapital
totalt
MEUR Aktie-
kapital
Över-
kurs-
fond
Om-
räknings-
differens
Fond
för
verkligt
värde
Omvärde-
rings-
effekter i
förmåns-
bestämda
netto-
skulder
Balanse-
rad vinst
Totalt
Eget kapital 1.1.2019 336 61 -155 -31 -39 2 245 2 418 14 2 432
Omräkningsdifferenser 41 41 41
Kassaflödessäkring
nettoförändring i verkligt värde efter skatt 4 4 4
överförts till resultaträkningen med avdrag för skatter 16 16 16
Förmånsbestämda planer -16 -16 -16
Totalresultat 41 20 -16 45 45
Räkenskapsperiodens resultat 217 217 1 218
Räkenskapsperiodens totalresultat 41 20 -16 217 262 1 263
Transaktioner med aktieägare
betalda dividender -284 -284 -1 -285
Eget kapital 31.12.2019 336 61 -114 -11 -55 2 178 2 396 14 2 410
Tilläggsuppgifter gällande aktiekapital, överkursfond, omräkningsdifferens och fond för verkligt värde i not 26. Eget kapital.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?