Navigation
Open navigation
Moderbolagets balansräkning (FAS)
MEUR 2019 2018 Not
AKTIVA
Bestående aktiva 6
Immateriella tillgångar
Övriga utgifter med lång verkningstid 10 3
Övriga immateriella tillgångar och pågående nyanläggningar 1 8
11 12
Materiella tillgångar
Mark- och vattenområden 7 7
Maskiner, inventarier och övriga materiella tillgångar 6 1
Pågående nyanläggningar 6
13 14
Placeringar
Aktier i företag inom samma koncern 950 950
Övriga aktier och andelar 1 1
951 951
Bestående aktiva totalt 974 976
Långfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 100 100 7
Lånefordringar 1 1
101 101
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos företag inom samma koncern 2 193 2 308 8
Övriga fordringar 1 2
Resultatregleringar 29 16 9
2 224 2 327
Kassa och bank 113 291
Rörliga aktiva totalt 2 438 2 719
Aktiva 3 413 3 696
MEUR 2019 2018 Not
PASSIVA
Eget kapital 10
Aktiekapital 336 336
Överkursfond 61 61
Balanserad vinst 754 730
Räkenskapsperiodens resultat 240 308
Eget kapital totalt 1 391 1 435
Ackumulerade bokslutsdispositioner
Avskrivningsdifferens 1 1
Avsättningar 18 15
Främmande kapital 11
Långfristigt
Skulder till kreditinstitut 847 741
847 741
Kortfristigt
Skulder till kreditinstitut 51 56
Skulder till leverantörer 14 18
Skulder till företag inom samma koncern 1 052 1 327 13
Övriga kortfristiga skulder 2 2
Resultatregleringar 36 102 12
1 155 1 504
Främmande kapital totalt 2 003 2 245
Passiva 3 413 3 696

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?