Navigation
Open navigation
Moderbolagets kassaflödesanalys (FAS)
MEUR 2019 2018
Rörelseverksamhetens kassaflöde:
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 243 241
Korrektivposter:
Avskrivningar och nedskrivningar 4 4
Finansiella intäkter och kostnader -304 -296
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -56 -51
Förändring av rörelsekapital:
Räntefria rörelsefordringar, ökning (-) / minskning (+) 11 -28
Räntefria skulder, ökning (+) / minskning (-) -45 23
-34 -5
Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter -90 -56
Ränte- och finansiella kostnader -89 -78
Erhållna dividender från rörelseverksamheten 304 300
Ränte- och finansiella intäkter från rörelseverksamheten 89 74
Betalda skatter -8 -5
295 291
Rörelseverksamhetens kassaflöde 205 235
Investeringarnas kassaflöde:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2 -13
Investeringarnas kassaflöde -2 -13
Kassaflöde efter investeringar 203 223
Finansieringens kassaflöde:
Lånefordringar, ökning (-) / minskning (+) 18 -492
Kortfristiga lån, ökning (+) / minskning (-) -284 344
Upptagna långfristiga lån 150 280
Amortering av långfristiga lån och övriga förändringar -56 -84
Koncernbidrag 76 99
Betalda dividender -284 -272
Finansieringens kassaflöde -381 -126
Förändring av likvida medel, ökning (+) / minskning (-) -178 96
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens början 291 195
Kassa och bank vid räkenskapsperiodens slut 113 291

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?