Navigation
Open navigation
Moderbolagets resultaträkning (FAS)
MEUR 2019 2018 Not
Övriga rörelseintäkter 89 80 1
Personalkostnader -37 -26 2
Avskrivningar och nedskrivningar -4 -4 3
Övriga rörelsekostnader -108 -104
Rörelseresultat -60 -55
Finansiella intäkter och kostnader 4
Intäkter från placeringar bland bestående aktiva 304 300
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 90 74
Kursdifferenser 1 -1
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -91 -77
304 296
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 243 241
Förändring av avskrivningsdifferens 1
Koncernbidrag 76
Resultat före skatter 243 318
Inkomstskatter -3 -10 5
Räkenskapsperiodens resultat 240 308

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?