Navigation
Open navigation

Styrelsens förslag

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 993.534.893,15 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 239.590.080,77 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 591.723.390.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara medlen disponeras enligt följande:

EUR
I dividend utdelas 0,48 euro/aktie, dvs. sammanlagt 284 027 227,20
Överförs i ny räkning 709 507 665,95
Totalt 993 534 893,15

Dividenden betalas i två rater. Den första raten på 0,24 euro/aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen 9.3.2020 är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas 16.3.2020.

Den andra dividendraten på 0,24 euro/aktie betalas i september 2020. Den andra dividendraten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutbetalningen är antecknade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen och utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte 8.9.2020. Avstämningsdagen för den andra raten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet skulle infalla 10.9.2020 och utbetalningsdagen 17.9.2020.

I bolagets ekonomiska ställning har inga väsentliga förändringar skett efter ­räkenskapsperiodens slut. Bolaget har god likviditet, och enligt styrelsen äventyras inte bolagets likviditet av den ­föreslagna vinstutdelningen.

Helsingfors, den 29 januari 2020

 

Mikael Lilius

       

Tom Johnstone

Maarit Aarni-Sirviö

       

Kaj-Gustaf Bergh

Karin Falk

       

Johan Forssell

Risto Murto

       

Markus Rauramo

Jaakko Eskola, koncernchef

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?