Navigation
Open navigation

Revisionsberättelse (Översättning från det finska originalet)

Till Wärtsilä Oyj Abp:s bolagsstämma

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Revision av bokslutet

Uttalande

Enligt vår uppfattning

 • ger koncernbokslutet en rättvisande bild av koncernens ekonomiska ställning och av resultatet av dess verksamhet och kassaflöden för året i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU
 • ger bokslutet en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Våra uttalanden i denna rapport är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som överlämnats till moderbolagets revisionsutskott.

Revisionens omfattning

Vi har utfört en revision av bokslutet för Wärtsilä Oyj Abp (fo-nummer 0128631-1) för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2019. Bokslutet omfattar:

 • koncernens balansräkning, resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringarna i eget kapital, rapport över kassaflöden och noter till bokslutet inklusive en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper
 • moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

Grund för uttalandet

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Oberoende

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.

Andra tjänster än revisionstjänster som tillhandahållits moderbolaget och koncernbolagen är enligt vår bästa kunskap och övertygelse i enlighet med bestämmelserna för dylika tjänster i Finland och vi har inte tillhandahållit förbjudna tjänster som avses i EUs revisorsförordnings 537/2014 artikel 5.1. De andra tjänster än revisionstjänster som vi tillhandahållit framgår ur not 32 till koncernbokslutet.

Vår revisionsansats

Översikt

 • För koncernbokslutet tillämpad väsentlighet uppgick till 24 miljoner euro

 • Vår koncernrevision omfattade moderbolaget Wärtsilä Oyj Abp och alla väsentliga operativa bolag samt ett större antal mindre bolag vilket täcker största delen av koncernens omsättning, tillgångar och skulder.

 • Intäktsföring av långfristiga kundavtal

 • Värdering av goodwill

 • Värdering av kundfordringar

Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och bedöma risken för väsentligt fel i bokslutet som helhet.  Vi beaktade speciellt de områden där ledningen gjort subjektiva bedömningar. Sådana är till exempel betydande redovisningsmässiga uppskattningar som baserar sig på antaganden och prognoser om framtida händelser.

Väsentlighet

Revisionens omfattning och inriktning baserades på vår bedömning av väsentlighet. Revisionens mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Fel anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar på basis av bokslutet.

Baserat på vårt professionella omdöme fastställde vi vissa kvantitativa gränsvärden för att bestämma väsentlighetsnivå som tillämpats för koncernbokslutet som helhet. Med hjälp av dessa gränsvärden och kvalitativa överväganden fastställde vi revisionens inriktning och omfattning samt karaktär, tidpunkt och omfattning av våra granskningsåtgärder. Vidare användes väsentlighetsnivån för att bedöma effekten av enskilda och sammantagna felaktigheter på bokslutet som helhet.

   

Koncernens väsentlighet

 24 miljoner euro

Hur vi fastställt väsentligheten

5% av resultatet före skatt (i genomsnitt under fem år)

Motivering av valet av väsentlighetsnivå

Vi valde att använda resultatet före skatt som referensvärde vid beräkning av väsentligheten för att enligt vår uppfattning använder de som läser bokslutet oftast detta då de värderar koncernens prestation. Dessutom är resultatet före skatt ett allmänt godkänt referensvärde. Vi valde som procentandel 5% som ligger inom de allmänt godkända kvantitativa referensvärdena i revisionsstandarderna.
Revisionens inriktning och omfattning

Vi beaktade Wärtsilä koncernens struktur samt enskilda koncernbolags storlek, typ av verksamhet och risker då vi utformade revisionens omfattning. Baserat på de här kriterierna valde vi koncernbolag samt resultat- och balansposter för vår revision så att  vi med våra granskningsåtgärder får en tillräcklig täckning för vårt uttalande om koncernbokslutet.

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till bokslutet som helhet, men vi ger inga separata uttalanden om dessa områden.

Liksom vid alla revisioner beaktade vi också risken för att ledningen åsidosätter den interna kontrollen, och har bland annat övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upphov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.

Särskilt betydelsefullt område för koncernbokslutet

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området

Intäktsföring av långfristiga kundavtal

 

Se redovisningsprinciper och noterna 1 och 5 till koncernbokslutet.

Koncernen har betydande entreprenadavtal och långfristiga drifts- och underhållsavtal. De här långfristiga kundavtalen är oftast komplexa skräddarsydda lösningar som uppfyller definitionen för ett prestationsåtagande som intäktsförs över tid i enlighet med IFRS 15.

Entreprenadavtal och långfristiga drifts- och underhållsavtal intäktsredovisas enligt presationsåtagandets (projektets) färdigställandegrad. Färdigställandegradet baseras på utgifter för utfört arbete i förhållande till beräknade totala utgifter. Intäktsföringen av de långfristiga kundavtalen baserar sig på uppskattningar uppgjorda av ledningen, vilka grundar sig på tidigare erfarenhet och framtidsförväntningar. Den viktigaste bedömningen hänför sig till projektets uppskattade totala utgifter.

 

Intäktsföring av långfristiga kundavtal har definierats som ett särskilt betydelsefullt område för vår revision på grund av de bedömningar och uppskattningar ledningen gör i projektestimaten.

Våra granskningsåtgärder omfattade både granskning av företagets kontroller och granskning av enskilda betydande entreprenadavtal.

I vår substansgranskning fokuserade vi oss speciellt på de estimat som ledningen gjort. Våra granskningsåtgärder bestod bland annat av följande:

 • Vi säkerställde att den tillämpade intäktsföringsmetoden är i enlighet med avtalets villkor;
 • Vi avstämde projektets intäktsprognos mot försäljningsavtalet, iakttagande eventuella förändringar i avtalet;
 • Vi gick igenom processer och testade de väsentliga kontroller som hänför sig till intäktsföringen enligt färdigställandegrad;
 • Vi utvärderade tillförlitligheten av ledningens projektestimat genom att jämföra realiserade projektresultat mot tidigare gjorda estimat;
 • Vi utmanade ledningens uppskattningar och antaganden avseende projekt med specifika riskfaktorer; och
 • Vi räknade om försäljningsintäkten på basis av projektets färdigställandegrad. Vi granskade färdigställandegradens riktighet genom att jämföra projektets realiserade kostnader mot de beräknade totala kostnaderna.

Värdering av goodwill

 

Se redovisningsprinciper och not 14 till koncernbokslutet.

Goodwill i koncernbalansräkning uppgår till 1 380 miljoner euro och är en av de största balansposterna i koncernbokslutet. För att fastställa ett eventuellt nedskrivningsbehov gör företagsledningen en mängd uppskattningar och bedömningar för att identifiera koncernens kassagenererande enheter och uppskatta bland annat dess framtida resultatnivå och diskonteringsränta som tillämpas för dessa framtida kassaflöden.

Värdering av goodwill har definierats som ett särskilt betydelsefullt område för vår revision på grund av balanspostens storlek samt de uppskattningar och bedömningar ledningen gjort i  testningen av nedskrivningsbehovet.

Vi fokuserade vår revision på att bedöma hur koncernens kassagenererande enheter hade identifierats, vilket är grundläggande för nedskrivningsanalysen, samt på sakligheten av de uppskattningar som ledningen använt i sin analys. Testningen av goodwillens nedskrivningsbehov inkluderade våra granskningsåtgärder bland annat följande:

 • Vi jämförde den metodologi ledningen använt vid sin analys mot bestämmelserna i IAS 36 Nedskrivningar;
 • Vi bedömde processen för uppgörandet av framtida kassaflödesprognoser samt jämförde dem mot målsättningar och långfristiga planer godkända av styrelsen;
 • Vi testade de väsentligaste antagandena i kassaflödesprognoserna, inklusive bl.a. försäljnings- och resultatuppskattningar, den använda diskonteringsräntan och den efter prognosperioden använda tillväxtgraden;
 • Vi jämförde årets resultat med den uppskattning som använts i föregående års nedskrivningsprövning för att i efterhand bedöma om antagandena varit optimistiska; och
 • Vi bedömde om de väsentligaste antagandena i ledningens känslighetsanalys var sakenliga, genom att bedöma sannolikheten av förändringar i dessa antaganden.

Värdering av kundfordringar

 

Se redovisningsprinciper och noterna 18, 20 och 33 till koncernbokslutet.

Kundfordringar i koncernbalansräkning uppgår till 1 256 miljoner euro netto, inklusive ett avdrag för nedsättning på 61 miljoner euro. 19 miljoner euro av kundfordringarna är långfristiga.

Kundfordringar redovisas till det ursprungliga värdet med avdrag för nedsättning.

Värdering av kundfordringarna har definierats som ett särskilt betydelsefullt område för vår revision på grund av balanspostens betydande storlek samt de uppskattningar ledningen gör för att beräkna nedsättningsavdraget.

Vid granskningen av kundfordringarna samt ledningens uppskattning av kundfordringarnas nedsättning var våra huvudsakliga granskningsåtgärder följande:

 • Vi bekräftade kundfordringar mot kundsaldobesked;
 • Vi analyserade åldersfördelningen av kundfordringarna; och
 • Vi gick igenom långfristiga utestående kundfordringar tillsammans med ledningen och för att stödja vår slutsats,  utvärderade vi värderingen av dessa mot annan erhållen bekräftande information.

Vad gäller moderbolagets bokslut finns det inga sådana betydelsefulla områden som kräver rapportering i vår revisionsberättelse. Risker för väsentliga felaktigheter som avses i EUs revisorsförordnings 537/2014 artikel 10.2c har inte identifierats i koncernbokslutet eller moderbolagets bokslut.

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att koncernbokslutet ger en rättvisande bild enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS), så som de antagits av EU och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av moderbolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera moderbolaget eller koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av dessa.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera vårt uttalande. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
 • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslutet. . Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt uttalande.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Vi förser också dem som har ansvar för bolagets styrning med en bekräftelse om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och kommunicerar alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

Av de frågor som kommuniceras med dem som har ansvar för bolagets styrning fastställer vi vilka frågor som varit de mest betydelsefulla för räkenskapsperiodens revision och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.

Övriga rapporteringsskyldigheter

Uppgifter om revisionsuppdraget

Vi har fungerat som av bolagstämman vald revisor från och med den 2 mars 2017 oavbrutet i tre år.

Övrig information

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen och informationen i årsberättelsen men inkluderar inte bokslutet eller vår revisionsberättelse.

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. För verksamhetsberättelsens del är det ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Enligt vår uppfattning

 • är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga
 • har verksamhetsberättelsen upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i den övriga informationen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Övriga uttalanden

Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till disposition av utdelningsbara medel beaktar bestämmelserna i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna samt för verkställande direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Helsingfors den 7 februari 2019

PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning


Merja Lindh
CGR

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?