Navigation
Open navigation

År 2019

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Operativ miljö, orderingång och orderstock

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster och lösningar under perioden januari-december 2019 var mindre än året innan. På marinmarknaden påverkades orderingången inom utrustning av färre order på skrubberlösningar och den låga beställningsnivån inom vissa fartygssegment. Uppskjutna investeringsbeslut belastade verksamheten på energimarknaden under året. Efterfrågan på tjänster var dock sund på båda slutmarknaderna.

Wärtsiläs orderingång för 2019 minskade med 16% till 5.327 miljoner euro (6.307) jämfört med året innan på grund av färre order på utrustning inom bägge affärsområdena. Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,03 (1,22). Wärtsilä Marine stod för 66% av orderingången och Wärtsilä Energy för 34%. Den servicerelaterade orderingången ökade med 3% till 2.676 miljoner euro (2.598).

Orderstocken i slutet av december minskade med 5% och uppgick till 5.878 miljoner euro (6.166). Wärtsilä Marine stod för 65% av orderstocken och Wärtsilä Energy för 35%.

Omsättning och rörelseresultat

Wärtsiläs omsättning för 2019 var stabil jämfört med föregående år och uppgick till 5.170 miljoner euro (5.174). De ökade leveranserna av marinutrustning och tillväxten i servicevolymen kompenserade för nedgången i leveranserna av energiutrustning. Wärtsilä Marine stod för 64% av omsättningen och Wärtsilä Energy för 36%. Den servicerelaterade omsättningen ökade med 3% till 2.502 miljoner euro (2.419). Med beaktande av valutakursförändringarna ökade den servicerelaterade omsättningen med 2%. Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Rörelseresultatet för räkenskapsperioden var 362 miljoner euro (543), dvs. 7,0% av omsättningen (10,5). Det jämförbara rörelseresultatet var 457 miljoner euro (577), dvs. 8,8% av omsättningen (11,2). De jämförelsestörande posterna inkluderade kostnader på 95 miljoner euro (35) relaterade till omstruktureringsprogram samt tilläggskostnader i samband med nedläggningen av samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company (WHEC) i Sydkorea. Det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Marine uppgick till 305 miljoner euro (380) eller 9,1% av omsättningen (13,5), medan det jämförbara rörelseresultatet för Wärtsilä Energy uppgick till 152 miljoner euro (197) eller 8,3% av omsättningen (8,4). Jämförbart justerat EBITA var 498 miljoner euro (621), dvs. 9,6% av omsättningen (12,0). Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden var 41 miljoner euro (43). Resultatsiffrorna omfattar utgifter på 152 miljoner euro för överskridningar av kostnader för vissa stora och komplexa projektleveranser inom affärsområdena Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy. Av det totala beloppet redovisades 51 miljoner euro för Wärtsilä Marine och 101 miljoner euro för Wärtsilä Energy. Vidtagna åtgärder för att undvika att liknande problem uppstår i framtiden inbegriper strängare kontroller av tekniska bedömningar och processen för godkännande av leverantörer samt förstärkning av projektledningsorganisationen.

De finansiella posterna för perioden januari–december var -47 miljoner euro (-40). Nettoräntorna var -12 miljoner euro (-7). Vinsten före skatter var 315 miljoner euro (502). Skatterna uppgick till 97 miljoner euro (116), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 30,7% (23,1). Skatteutgifter från tidigare finansiella perioder belastade den effektiva skattesatsen. Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 218 miljoner euro (386). Resultatet per aktie var 0,37 euro (0,65) och det egna kapitalet per aktie 4,05 euro (4,09). Avkastningen på investeringar (ROI) var 11,5% (18,1), medan avkastningen på eget kapital (ROE) var 9,0% (16,1).

utveckling_av_koncernens.svg
resultat.svg
Levererade megawatt
2019 2018 Förändring
Marine 1 505 1 087 38%
Energy 2 072 3 706 -44%
Wärtsiläs leveranser totalt 3 577 4 793 -25%
Samföretagens leveranser 432 756 -43%
Leveranser totalt 4 009 5 549 -28%

Finansiering och kassaflöde

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten uppgick till 232 miljoner euro (470) under 2019. Kassaflödet försvagades av nedgången i rörelseresultatet och ökningen i rörelsekapitalet. Det sistnämnda berodde på ökade varulager främst till följd av kommande skrubberleveranser. Rörelsekapitalet uppgick till 732 miljoner euro (581) i slutet av räkenskapsperioden, en minskning med 138 miljoner euro från slutet av september. De erhållna förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 452 miljoner euro (584). I slutet av september uppgick förskottsbetalningarna till 609 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 369 miljoner euro (487) och de icke utnyttjade krediterna till 640 miljoner euro (640).

Wärtsiläs räntebärande lån var 1.096 miljoner euro (823) i slutet av december. Ökningen i räntebärande lån beror främst på att leasingskulder på 188 miljoner euro redovisas i balansräkningen till följd av den nya IFRS 16-standarden. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 99 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 997 miljoner euro. De räntebärande lånen, netto, ökade till 726 miljoner euro (333) på grund av det svaga kassaflödet och implementeringen av IFRS 16-standarden. Nettoskuldsättningsgraden var 0,30 (0,14) och soliditeten 40,8% (44,4). Exklusive leasingskulder uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,22.

lon.svg
maturitetsprofil_for_langfristiga.svg
bekraftade_kreditlimiter.svg
nettoskuldsättningsgrad.svg

Bruttoinvesteringar

Investeringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 116 miljoner euro (110) under 2019. Investeringarna i förvärv uppgick till 6 miljoner euro (196). I jämförelsesiffran ingår förvärvet av Transas, som slutfördes i maj 2018. Avskrivningarna och nedskrivningarna under räkenskapsperioden uppgick till 180 miljoner euro (130). Ökningen beror på implementeringen av den nya leasingstandarden IFRS 16.

År 2020 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

bruttoinvesteringar.svg

Förvärv och avyttringar

I maj meddelade Wärtsilä förvärvet av Ships Electronic Services Ltd (SES), ett brittiskt företag specialiserat på navigations- och kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster, främst för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. SES, som grundades 1974, har sitt huvudkontor i Rochester, och företaget har nio andra kontor i Storbritannien.  

I december meddelade Wärtsilä om avyttringen av Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik) till Cohort plc, ett brittiskt noterat bolag som specialiserat sig på försvar, säkerhet och relaterade marknadssektorer. ELAC Nautik blev en del av Wärtsilä i samband med förvärvet av L-3 Communications MSI år 2015. Företaget fokuserar främst på hydroakustiska produkter, inklusive ekolod, undervattenskommunikationssystem, och ekosystem för små och medelstora militära ubåtar. ELAC Nautik sysselsätter cirka 120 personer och omsätter ca 21 miljoner euro om året. Transaktionen kräver godkännanden och den förväntas vara slutförd i början av 2020.

Strategiska projekt och partnerskap

I april fattade Wärtsilä beslut om att tillhandahålla startfinansiering för Soletair Power Oy, ett uppstartsföretag i Finland som är verksamt inom området Power-to-X. Soletair Power Oy har utvecklat ett koncept för att förbättra luftkvaliteten i byggnader genom att fånga in koldioxid och omvandla den till syntetiskt förnybart bränsle. I maj tillkännagav Wärtsilä och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet ett forskningssamarbete om modellering av strategiska kraftsystem i syfte att förstå och utveckla vägar mot 100% förnybara energikällor. 

I juni ingick Wärtsilä ett samarbetsavtal med Aggreko, en global kraftutrustningsleverantör, om att introducera ett nytt koncept på kraftverksmarknaden som byggts kring Wärtsiläs Modular Block-lösning. Samarbetet kommer också att möjliggöra nya affärs- och finansieringsmodeller som till exempel el som tjänst eller uthyrning. 

I september undertecknade Wärtsilä och Q Power Oy, ett finskt bio-metaniseringsföretag, ett samarbetsavtal för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av förnybara bränslen. Företagen kommer att arbeta tillsammans för att utveckla marknaden och hitta nya affärsmöjligheter för biometanisering och syntetiska bränslen globalt. 

I oktober deltog Wärtsilä i grundandet av en ny global cybersäkerhetsallians för operativ teknik, som syftar till att överbrygga farliga luckor i säkerheten för operativ teknik och industriella styrsystem. Operativ teknik omfattar hård- och mjukvara som används för att kontrollera fysiska system, till exempel maskiner i fabriker, kraftverk, fartyg eller hamnar. Sakernas internet och uppkoppling av produktionssystem med varandra i smarta fabriker innebär att det finns en markant och snabbt växande risk för allvarliga säkerhetsluckor i dessa miljöer. 

I november tillkännagav Wärtsilä och Singaporebaserade PSA Marine samarbetsplaner för att skapa smart teknik för marinsektorn. Särskilda samarbetsområden omfattar användning av elektrisk teknik eller hybridteknik som främjar användningen av utsläppssnåla energi- och driftsystem, införlivandet av nästa generations smarta fartygsteknik, införandet av säkra uppkopplingsmöjligheter för att underlätta utbyte av data mellan fartyg och land samt marknadsföring och varumärkesorienterade aktiviteter som skapar medvetenhet.  

I december undertecknade Wärtsilä ett strategiskt utvecklingsavtal med det kinesiska statsägda skeppsvarvet CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limited. Syftet med det femåriga avtalet är att skapa en samarbetsram och en fungerande mekanism för forskning och utveckling av hybridkraftsystem. Wärtsilä kommer att stödja Huangpu Wenchong under konstruktionsfaserna med tekniska innovationer, val av system, prestandaberäkningar och långsiktiga tjänster. 

Innovationer, forskning och utveckling

Utgifterna för forskning och utveckling uppgick till 164 miljoner euro (165) under 2019, vilket motsvarade 3,2% av omsättningen (3,2). De viktigaste fokusområdena var digitalisering, förbättrad verkningsgrad, bränsleflexibilitet och mindre miljökonsekvenser.

Under året utvidgades sortimentet på Wärtsilä 31-motorer då 31SG-gasmotorn gjordes tillgänglig för marinapplikationer och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Wärtsilä 31SG-motorn minskar ytterligare de totala kostnaderna för ägande och miljöavtrycket för fartyg som är verksamma i regioner där det finns en utvecklad infrastruktur för gasförsörjning. Den enbart gasdrivna motorn som drivs med magra bränsleblandningar möjliggör ytterligare optimering av motorns termiska effektivitet, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och underlättar anpassningen till alternativa tyngre gasbränslen, såsom LPG. Wärtsilä 31SG-motorn är perfekt lämpad för hybridapplikationer, eftersom den ger enastående termisk effektivitet. Den möjliggör också lägre investeringskostnader som bidrar till att kompensera för den extra kostnaden för energilagring. Wärtsilä 31DF-motorn erbjuder i sin tur oöverträffad effektivitet i öppen cykel, bränsleflexibilitet och oöverträffade dynamiska operativa funktioner för marknader där gasförsörjning förväntas bli bättre men ännu inte är tillgänglig, eller där det finns farhågor om tillgängligheten eller priset på gasformiga bränslen.

På energimarknaden lanserade Wärtsilä Engine+ Hybrid Energy, en lösning som kombinerar motorer och energilagring för att bilda ett helt integrerat, automatiserat system som ger tillförlitlig och miljövänlig kraftproduktion samt en förbättrad verkningsgrad för operatörer och kraftproducenter på separata elnät. Lösningen levererar last direkt, åtgärdar stegvisa ändringar och intermittenser, och ger roterande reserver. Kontrollplattformen GEMS skickar automatiskt tillgängliga resurser och tar hänsyn till eventuella operativa begränsningar för att säkerställa optimal drift. Wärtsilä introducerade också lösningen Modular Block. Detta prefabricerade, modulärt konfigurerade och expanderbara hölje för Wärtsiläs medelvarviga 34SG gasmotorgeneratorer möjliggör en minskning av installationstiden på plats från flera månader till några veckor. Lösningen gör också Wärtsiläs avancerade medelvarviga motorteknik tillgänglig för applikationer där motorerna annars inte skulle kunna användas i konventionella byggnader.

Den digitala utvecklingen omfattade lanseringen av Wärtsilä Online, en ny webbaserad kundplattform som syftar till att tillhandahålla en toppmodern supporttjänst som gör det möjligt för kunderna att bättre hantera sina anläggningar. Wärtsilä Online möjliggör mobil användning, nya funktioner för smart underhållshantering och samarbete i realtid. Wärtsilä introducerade också en digital version av Operim-lösningen och den nya färdplanerings- och optimeringslösningen Navi-Planner samt den proaktiva underhållsprodukten Expert Insight. Genom att digitalt stärka fysiska produkter med hjälp av bättre datainsamlingsmöjligheter och molnbaserade analyser, möjliggör Operim förbättringar i operativ prestanda genom kontinuerlig övervakning och rapportering av nyckeltal, tillsammans med virtuell instrumentering. Insamlade data skickas till systemets användare i realtid, vilket möjliggör lämpligt och aktuellt manuellt eller självständigt beslutsfattande på ett förutsägbart eller adaptivt sätt. Navi-Planner har utvecklats av Transas, ett Wärtsilä-företag, och använder den elektroniska sjökortsdisplayen och informationssystemet (ECDIS) för att avsevärt förkorta färdplaneringen och erbjuda miniminavigeringssäkerhetsstandarder för en mindre erfaren besättning. Expert Insight gör det möjligt att leverera kundsupport proaktivt från Wärtsiläs expertiscenter för att säkerställa långsiktiga och korrekta proaktiva underhållsstrategier. Lösningen utnyttjar artificiell intelligens och avancerad diagnostik för att övervaka utrustning och system i realtid, vilket möjliggör ökad säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet.  

forsknings_och_utvecklingskostnader.svg

Omstruktureringsprogram

I januari 2019 offentliggjorde Wärtsilä ett koncernomfattande program för att omstrukturera sin verksamhet och sina resurser i syfte att säkerställa den framtida lönsamheten och konkurrenskraften. Programmet väntas resultera i en global personalminskning på ca 1.200 anställda och kostnadsnedskärningar på 100 miljoner euro. De relaterade kostnaderna beräknas uppgå till 75 miljoner euro.

Merparten av de planerade åtgärderna vidtogs under året. Besparingar på ca 50 miljoner euro hade realiserats i slutet av 2019, varav en betydande del var volymrelaterade. Kostnaderna för omstruktureringen uppgick till ca 70 miljoner euro under året. De återstående besparingarna och kostnaderna redovisas 2020.

Personal

Wärtsilä hade 18.795 (19.294) anställda i slutet av december. Antalet anställda i genomsnitt under januari–december var 19.110 (18.899). Wärtsilä Marine sysselsatte 13.460 (13.582) personer och Wärtsilä Energy 5.335 (5.712) i slutet av perioden.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (20) i Finland och 42% (40) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 23% (24) av de anställda, personalen i Nord- och Sydamerika för 11% (11) och personalen i övriga världen för 4% (4).

antal_anstallda-16.svg

Förändringar i ledningen

Alid Dettke (38, fil.kand. dubbelexamen) utnämndes till personaldirektör och direktionsmedlem 24.10.2019. Dettke anställdes av Wärtsilä i november 2017 och har senast ansvarat för den öppna innovationsverksamheten.

Päivi Castrén var personaldirektör till 24.10.2019.

Marco Ryan var Chief Digital Officer till 17.7.2019. Efter hans avgång integrerades Wärtsiläs digitala verksamheter i Marine- och Energy-affärsområdena.

Icke-finansiell rapport

Den ökande miljömedvetenheten skapar fundamentala förändringar inom både marin- och energiindustrin. Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä fäster vikt vid ansvarsfull affärsverksamhet och har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Ansvarsfull affärsverksamhet

I Wärtsiläs verksamhetsprinciper fastställs allmänna regler för alla medarbetare och riktlinjer för ansvarsfull affärsverksamhet. Verksamhetsprinciperna kompletteras av policyer som omfattar hela koncernen, inklusive policyn för kvalitet, miljö, hälsa och arbetarskydd, policyn för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner samt policyerna relaterade till antikorruption, rapportering om compliance och inköp.

Wärtsilä intar en aktiv roll i tillämpningen av verksamhetsprinciperna och främjar implementeringen av dem genom effektiv kommunikation av innehållet till medarbetarna. Wärtsilä följer upp tillämpningen av dessa principer internt för att se till att hela organisationen förstår och engagerar sig i dem. I slutet av 2019 hade 17.727 medarbetare, dvs. 94% av alla anställda, deltagit i utbildningen i verksamhetsprinciperna.

Leverantörer och affärspartner är en väsentlig del av den totala värdekedjan för Wärtsiläs produkter och tjänster. De förväntas bedriva sin affärsverksamhet enligt samma höga lagstiftningsmässiga och etiska standarder och affärsrutiner som Wärtsilä. Wärtsiläs specifika krav finns i bolagets mall for leverantörsavtal.

Miljöprestanda

Wärtsiläs främsta bidrag till en förbättrad miljöprestanda går ut på att erbjuda kunderna tillförlitliga och säkra teknologier och tjänster som utöver att uppfylla miljökraven bidrar till en hållbar utveckling inom marin- och energiindustrin. Wärtsiläs produkter och lösningar har en driftstid på upp till 30 år. Därför är det viktigt att man genom FoU-satsningar förbättrar produkternas och systemens prestanda och likaså att man tillämpar livscykeltänkande på optimering av prestanda och strävar efter att utveckla lösningar som gynnar kompletta kraftsystem och marina ekosystem. Förutom att förbättra produkternas miljöprestanda följer Wärtsilä också fortlöpande upp konsekvenserna av sina aktiviteter och strävar efter att minska energiförbrukningen i sina lokaler.

Wärtsiläs policy för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd innehåller principer för hanteringen av miljökonsekvenserna av Wärtsiläs produkter och tjänster. De potentiella riskerna i anslutning till miljöfrågor och klimatförändringen har att göra med utsläppsbestämmelser och förändringar i kundernas attityder gentemot förbränningsmotorer och fossila bränslen. Riskerna hanteras genom att man fokuserar på FoU-aktiviteter för att förbättra produkternas effektivitet och minska utsläppen samt genom att utveckla ett brett utbud, inklusive teknologier relaterade till minskning av avfall, bekämpning av buller och hantering av avlopps- och ballastvatten. Under 2019 uppgick FoU-investeringar till 164 miljoner euro, vilket motsvarar 3,2% av omsättningen. Av dessa investeringar fokuserade majoriteten på en förbättrad miljöprestanda. Viktiga framsteg under året omfattade utvidgandet av sortimentet på Wärtsilä 31-motorer då 31SG-gasmotorn gjordes tillgänglig för marinapplikationer och 31DF-flerbränslemotorn för kraftförsörjningsmarknaden. Utvecklingen av dessa motorer är ett direkt resultat av Wärtsiläs pågående satsning på att minska utsläppen av växthusgaser från sina gasmotorer med 15% till 2020 från nivån 2015. På marinmarknaden introducerade Wärtsilä flera lösningar till stöd för sin Smart Marine-vision, inklusive nya navigationslösningar, hybridlösningar och lösningar som syftar till smartare prestanda och ökad lönsamhet. På energimarknaden lanserade Wärtsilä en hybridenergilösning för isolerade och avlägsna elnät och Modular Block-kraftverkslösningen som möjliggör en minskning av installationstiden på plats från flera månader till några veckor.

Sociala frågor och personalfrågor

Wärtsilä är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder personalen en arbetsplats som präglas av öppenhet, respekt, förtroende, lika möjligheter och utrymme för personlig utveckling. Wärtsilä har undertecknat FN:s initiativ Global Compact och stöder arbetsrättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner skapar gemensamma ramar för anställningspraxis i alla Wärtsiläbolag. Personalledningsprocesser och -verktyg samt arbetsrutiner utvecklas för att säkerställa att de är konsekventa över nationella och organisatoriska gränser. Wärtsilä har globala arbetsgraderingssystem och belöningsprinciper för att garantera transparens och likabehandling för alla medarbetare, och de iakttas av alla Wärtsiläenheter runt om i världen.

Målet för Wärtsiläs strategi för personalledning är att säkerställa att affärsenheterna har tillgång till nödvändiga resurser samt kompetenta och motiverade medarbetare. För att utveckla deras kompetens erbjuds medarbetarna ett stort urval av interna utbildningar i bland annat teknologi, arbetshälsa och arbetarskydd, språk och kultur, projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap. År 2019 uppgick det genomsnittliga antalet utbildningsdagar till 2,07 per anställd.

Wärtsilä strävar efter att erbjuda medarbetare och leverantörer en trygg arbetsmiljö samt att minimera hälso- och säkerhetsriskerna relaterade till användningen av bolagets produkter och tjänster. Principerna för Wärtsiläs arbetshälsa och arbetarskydd fastställs i verksamhetsprinciperna samt policyn för kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (QEHS) samt direktivet för miljö, arbetshälsa och arbetarskydd (EHS). Alla Wärtsiläenheter ska ha ett ledningssystem som överensstämmer med QEHS-policyn och EHS-direktivet. Dessutom tillämpar Wärtsiläbolagen program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Wärtsilä strävar efter noll arbetsolyckor på lång sikt. År 2019 var frekvensen för personskador som leder till förlorad arbetstid 2,25 (2,50).

Respekt för de mänskliga rättigheterna

Wärtsilä stöder och respekterar grundläggande mänskliga värden i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Wärtsilä har också undertecknat FN:s Global Compact och har därigenom förbundit sig till dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Ingen medarbetare tillåts vidta någon åtgärd som strider mot dessa principer för de mänskliga rättigheterna, vare sig direkt eller indirekt. Wärtsilä accepterar inte tvångs- eller barnarbete i någon form. De mänskliga rättigheterna och arbetsrättigheterna utgör en del av utbildningen i verksamhetsprinciperna, och de är inkluderade i Wärtsiläs policy för lika möjligheter och rättvisa anställningsrutiner samt i bolagets leverantörshandbok.

Antikorruption och bestickning

Wärtsiläs verksamhetsprinciper, antikorruptionspolicy och brokerdirektiv förbjuder uttryckligen bolaget och dess arbetstagare att erbjuda eller ta emot någon som helst förmån som betraktas som muta och att agera på ett sätt som kan leda till intressekonflikter eller bristande lojalitet. Enligt dessa direktiv ska antikorruptionslagar iakttas i alla länder där Wärtsilä har eller planerar att etablera affärsverksamhet, och dessutom ska eventuella fall av korruption och bestickning rapporteras.
 
Wärtsilä känner till riskerna för att bli föremål för bedrägerier utförda av externa affärspartner och riskerna med korruption och bedrägerier på flera marknader där bolaget bedriver affärsverksamhet. Därför förutsätts alla medarbetare iaktta de strikta antikorruptionsreglerna. Wärtsilä ordnar omfattande utbildning för sin personal i antikorruptionsprinciper och tillämplig lagstiftning samt i relevanta företagspolicyer och -procedurer. Fram till slutet av 2019 hade 86% av Wärtsiläs medarbetare deltagit i antikorruptionsutbildning. Medarbetarna uppmuntras till att komma med respons och rapportera om misstänkta oegentligheter till linjeledningen eller direkt till enheten för juridiska ärenden, compliance-funktionen eller interna revisionen. Wärtsilä har också ett dedikerat verktyg med vars hjälp medarbetare kan rapportera om oegentligheter.

Rapporteringssegmenten

Wärtsilä Marine

Operativ miljö

Under 2019 registrerades 1.153 kontrakt på nybyggen (1.237 år 2018 exklusive sena kontrakt). Den ekonomiska osäkerheten, handelsspänningarna och de regleringsmässiga övervägandena resulterade i en dämpad beställningsaktivitet särskilt på handelsfartygsmarknaden. Under året konsoliderades många skeppsvarv, i syfte att förbättra konkurrenskraft och hantera den rådande överkapaciteten bättre.

Aktiviteten var fortsatt solid inom gastankfartygssegmentet tack vare den ökade efterfrågan på flytande naturgas (LNG), gasens ökande roll i den globala energimixen och de stabila spotpriserna. Inom kryssningsfartygssegmentet gynnade beställningsaktiviteten små och medelstora fartyg till följd av det växande intresset för lyx- och expeditionskryssningar samt kapacitetsbegränsningar när det gäller större fartyg. Investeringarna i passagerarfärjesegmentet berodde fortfarande främst på ersättningar av äldre fartyg, medan utbudet och efterfrågan på marknaden för passagerarfärjor var i balans. Inom offshoresektorn belastades intresset för fartygsbeställningar av reaktiveringen och uppgraderingen av upplagda fartyg liksom av den långsamma ökningen i utnyttjandegraden för fartyg och fraktpriserna.

Miljöfrågor och relaterade regelverk driver på arbetet för att minimera sjöfartsindustrins miljöavtryck. Detta resulterar i ett växande intresse för LNG som bränsle och i hybridbatteripaket i alla fartygssegment. Även om bränsleprisskillnaderna stöder investeringar i skrubberteknik, har osäkerheten kring den framtida utvecklingen och tillgången till bränsle fördröjt beslutsfattandet bland kunderna.

Efterfrågan på marinservice var solid. Utvecklingen var mest positiv inom handelsfartyg samt kryssningsfartyg och passagerarfärjor. Inom kryssningsfartyg gynnade aktiviteten service av automations- och navigationslösningar. Inom handelsfartyg ökade efterfrågan särskilt i gastankfartygssegmentet till följd av en fortsatt tillväxt i LNG-handeln, och större underhåll av många LNG-tankfartyg börjar bli aktuellt. De ekonomiska och handelsrelaterade osäkerhetsfaktorerna resulterade i långsammare serviceaktivitet inom containerfartyg. Aktiviteten förbättrades från en låg nivå inom offshorestödfartyg tack vare reaktiveringen av flottan och en ökande nyttjandegrad för fartygen.

Finansiell utveckling

Orderingången för 2019 uppgick till 3.517 miljoner euro (3.945), en minskning med 11% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 1,06 (1,40). Orderingången för service minskade med 2% till 1.715 miljoner euro (1.747), medan orderingången för utrustning minskade med 18% till 1.802 miljoner euro (2.198). I slutet av december var orderstocken 3.799 miljoner euro (3.651), vilket var 4% högre än året innan.

Efterfrågan var störst i handelsfartygssegmentet, som, inklusive både konventionella handelsfartyg och gastankfartyg, stod för 40% och 35% av orderingången för utrustning respektive service. Orderingången inom detta segment inkluderade ett strategiskt viktigt kontrakt för leverans av lösningar för optimerad drift av fartygsflottor (FOS) till Anglo-Easterns globala flotta med mer än 600 fartyg samt flera beställningar på gasbaserade lösningar, kraftförsörjningslösningar och serviceavtal för gastankfartyg. Aktiviteten var stark även inom kryssningsfartyg och passagerarfärjor, där Wärtsilä, förutom flera utrustningsbeställningar för kryssningsfartyg, tilldelades ett avtal om att leverera ett integrerat paket av produkter, system och lösningar till Wasalines nya, effektiva och miljömässigt hållbara RoPax-färja.

Omsättningen ökade med 18% till 3.330 miljoner euro (2.815) jämfört med föregående år. Omsättningen för service ökade med 4% till 1.639 miljoner euro (1.577), medan omsättningen för utrustning ökade med 37% till 1.691 miljoner euro (1.238) främst tack vare en avsevärd ökning i skrubberleveranserna. Det jämförbara rörelseresultatet var 305 miljoner euro (380), dvs. 9,1% av omsättningen (13,5). Nedgången beror främst på utgifter på 51 miljoner euro för kostnadsöverskridningar för vissa projektleveranser av gaslösningar och en lägre andel av resultatet från samföretag. Ytterligare höjdes jämförelsesiffran av en realisationsvinst på 27 miljoner euro från avyttringen av pumpverksamheten. Lönsamheten påverkades också av en högre proportionell andel av utrustningsleveranser i omsättningsmixen 2019.

Wärtsilä Energy

Operativ miljö

Aktiviteten på marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas var mycket lägre än året innan. Energipolitiken ställer upp ambitiösa mål för utfasning av fossila bränslen, och energibolagen fortsätter att uppdatera sina investeringsstrategier i enlighet med detta. I kombination med den makroekonomiska osäkerheten har detta bromsat upp beslutsfattandet globalt. Det låga antalet nya kraftverksprojekt leder till en tuff konkurrensmiljö. I motsats till utmaningarna inom utrustning var efterfrågan på service solid, eftersom kunderna fortsatte att se fördelarna med att förbättra installationers tillförlitlighet med hjälp av långfristiga serviceavtal.

Wärtsiläs marknadsandel inom marknadssegmentet på upp till 500 MW ökade till 17% (14), medan globala order på kraftverk som drivs med naturgas och flytande bränslen minskade med 44% till 11,6 GW under den tolvmånadersperiod som slutade i september 2019 (15,1 GW i slutet av juni). De globala beställningarna omfattar order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW. Uppgifterna samlas in från McCoy Power Report.

Finansiell utveckling

Orderingången för 2019 uppgick till 1.810 miljoner euro (2.362), en minskning med 23% jämfört med året innan. Orderingången i förhållande till omsättningen var 0,98 (1,00). Orderingången för service ökade med 13% till 961 miljoner euro (851), främst tack vare den rekordhöga orderingången för långfristiga serviceavtal, som ökade med 50% jämfört med föregående år. Orderingången för utrustning minskade med 44% till 849 miljoner euro (1.511). Orderstocken i slutet av december minskade med 17% och uppgick till 2.079 miljoner euro (2.515).

Efterfrågan på ny utrustning och service var störst i Asien samt Nord- och Sydamerika. Orderingången för ny utrustning under året omfattade ett 132 MW flerbränslekraftverk till Bahamas för att stärka systemets tillförlitlighet, ett 200 MW flerbränslekraftverk till Kambodja för att stabilisera elnätet och möjliggöra en ökande nivå av förnybar energiintegration i systemet samt en order för den första Modular Block-lösningen på 40 MW i Mali. Wärtsilä fick också flera beställningar på energilagrings- och optimeringslösningar, till exempel energilagringsprojektet i Sydostasien med en total kapacitet på 100 MW/100 MWh. Undertecknade servicekontrakt omfattade Wärtsiläs största långfristiga drifts- och underhållsavtal som undertecknades med Energia del Pacifico för ett kraftverk som byggs i El Salvador. Orderingången för detta kontrakt kommer att redovisas när anläggningen är i drift. Övriga viktiga kontrakt var ett serviceavtal för att underhålla Summits 464 MW kraftverk i Bangladesh och ett 5-årigt drifts- och underhållsavtal för ett nyinstallerat 145 MW kraftverk i Myanmar.

Omsättningen minskade med 22% till 1.840 miljoner euro (2.359) jämfört med föregående år. Omsättningen för service ökade med 2% till 863 miljoner euro (842), medan omsättningen för utrustning minskade med 36% till 977 miljoner euro (1.517). Det jämförbara rörelseresultatet under samma period var 152 miljoner euro (197), dvs. 8,3% av omsättningen (8,4). I det jämförbara rörelseresultatet ingår utgifter på 101 miljoner euro för överskridningar av kostnader för vissa utrustningsprojekt. I jämförelsesiffran ingår avsättningar på ca 70 miljoner euro för att täcka kostnadsöverskridningar och förseningar för två reservkraftsprojekt för kärnkraftverk.

Risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten

Handelsspänningarna, den geopolitiska osäkerheten och den eventuella avmattningen i den globala ekonomin påverkar investeringsbesluten inom sjöfart, särskilt inom bulk- och containerfartygssektorerna. Den långsamma ekonomiska tillväxten är också en risk när det gäller efterfrågeutvecklingen på servicemarknaden, men den kapitalintensiva marknaden för nybyggen är känsligare för förändringar i konjunkturutsikterna. Förändringarna i den finansiella miljön har resulterat i utmaningar för att säkerställa finansiering för nybyggen. Det fortsatta överutbudet på marknaden kombinerat med låga fartygsbeställningar har lett till ytterligare prispress. Konsolidering bland de stora varven är en potentiell riskfaktor som kan resultera en lägre försäljning av utrustning till följd av förändrade relationer med varven. Bristen på tillgänglig varvskapacitet för eftermontering av skrubbrar har resulterat i förseningar i projektleveranserna. Även om klimatförändringen kräver allt större ansträngningar för att minska utsläppen inom sjöfart, kan osäkerheten kring utvecklingen av lagstiftningen bromsa upp nybyggen.

På kraftförsörjningsmarknaden fortsätter den sköra ekonomiska tillväxten och det långsamma beslutsfattandet relaterat till den pågående omställningen på energimarknaden att vara de primära riskerna för hur efterfrågan utvecklas. De geopolitiska spänningarna och konsekvenserna av handelshinder är också stora utmaningar för efterfrågemiljön. Stora valutakursfluktuationer kan leda till att investeringsbeslut skjuts upp i vissa länder. Pristrycket på grund av den fortsatt hårda konkurrensen är fortfarande en riskfaktor.

En effektiv hantering av cyberrisker blir allt viktigare, eftersom cybersäkerhet har blivit en kritisk faktor i många säkerhetssystem inom shipping. Detta är också fallet med den ökande betydelsen av energihanteringssystem när användningen av förnybar energi ökar. Wärtsilä betonar ett holistiskt tillvägagångssätt i hanteringen av cyberrisker och fysiska säkerhetsrisker i sin interna verksamhet och sina relationer med kunderna. Inom sina operativa och administrativa aktiviteter har företagets cyberteam fortsatt närma sig compliance med protokollen IEC62443 och ISO 27000. Dessa aktiviteter omfattar cybersäkerhet, riskhantering, upptäckt, säker utveckling av mjukvara, utbildning, ändpunktsskydd, nätverkssäkerhet och rådgivning i cyberfrågor.

Koncernen är svarande i ett antal juridiska processer som beror på eller är underordnade den normala affärsverksamheten. Dessa processer handlar främst om frågor relaterade till avtal och andra skyldigheter, arbetsförhållanden, sakskador och reglering. På koncernen ställs nu och då skadeståndskrav på olika belopp och varierande grunder. För närvarande finns det ett ovanligt ansenligt krav. Enligt koncernens policy ska avsättningar göras relaterade till sådana krav samt för rättsprocesser och skiljeförfarande när ett ogynnsamt utfall är sannolikt och förlusten rimligt kan estimeras.

Avsnittet Risker och riskhantering i denna årsredovisning innehåller en mer detaljerad beskrivning av Wärtsiläs risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten.

Aktier och aktieägare

Under januari–december uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 333.483.579 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.947 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, såsom Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 229.045.024 aktier.

31.12.2019 Antal aktier och röster Aktieomsättning 1‑12/2019
WRT1V 591 723 390 333 483 579
1.1.-31.12.2019 Högsta Lägsta Medelkurs¹ Sista
Aktiekurs 15,56 8,78 11,82 9.85
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
Marknadsvärde 31.12.2019 31.12.2018
MEUR 5 828 8 222
Utländska aktieägare 31.12.2019 31.12.2018
% 52,8 54,5
Flaggningsanmälningar

Wärtsilä blivit informerad om följande ändringar av ägarandelar under 2019:

Transaktions-datum Aktieägare Flaggningsgräns Direkt ägarandel, % Total ägarandel, %
22.2.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,94 5,35
26.2.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,07 5,42
22.3.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,82 5,38
26.4.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,18
3.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,95 5,18
7.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,00 5,23
10.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,98 5,23
21.5.2019 BlackRock, Inc. Över 5% 5,02 5,16
24.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% 4,97 5,16
31.5.2019 BlackRock, Inc. Under 5% Under 5% Under 5%
11.6.2019 Fiskars Oyj Abp Under 5% Under 5% Under 5%

Beslut av ordinarie bolagsstämman

Bolagsstämman den 7.3.2019 fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska ha åtta ledamöter. Följande personer valdes in i styrelsen: Maarit Aarni-Sirviö, Kaj-Gustaf Bergh, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Mikael Lilius, Risto Murto och Markus Rauramo.

Till revisor för 2019 valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Dividend

Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens förslag utdela 0,48 euro per aktie i dividend i två rater. Den första dividendraten på 0,24 euro per aktie utdelades den 18.3.2019. Den andra dividendraten på 0,24 euro per aktie utdelades den 27.9.2019.

Fullmakt för köp av bolagets egna aktier

Styrelsen befullmäktigades att besluta om köp av högst 57.000.000 av bolagets egna aktier. Fullmakten gäller till slutet av nästa års stämma, dock inte längre än 18 månader efter bolagsstämmans befullmäktigande.

Fullmakt att emittera aktier

Styrelsen befullmäktigades att besluta om emission nya aktier eller överlåta aktier som innehas av bolaget. Det maximala antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga 57.000.000. Aktierna kan emitteras mot eller utan vederlag. De kan också emitteras utan att beakta aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission om det finns ett tungt vägande finansiellt skäl för detta. Fullmakten för styrelsen att emittera aktier gäller i tre år från bolagsstämmans befullmäktigande och upphäver bolagsstämmans fullmakt av den 8.3.2018 att fördela bolagets egna aktier.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte valde Wärtsilä Oyj Abp:s styrelse Mikael Lilius till ordförande och Tom Johnstone till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en revisions-, en utnämnings- och en ersättningskommitté. Styrelsen valde inom sig följande ledamöter till kommittéerna:

Revisionskommittén: Ordförande Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Risto Murto
Utnämningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Johan Forssell, Risto Murto
Ersättningskommittén: Ordförande Mikael Lilius, Maarit Aarni-Sirviö, Tom Johnstone

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?