Navigation
Open navigation

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs Smart Marine- och Smart Energy-vision.

En stark närvaro på nyckelmarknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder Wärtsiläs ambitioner för lönsam tillväxt. Med en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter som beaktar kundernas behov under hela livscykeln har Wärtsilä en bra position när det gäller energieffektiva och innovativa lösningar. Fokus ligger på att optimera prestandan genom uppgraderingar, moderniseringar, bränslekonverteringar och säkerhetslösningar samt dataanalys och artificiell intelligens för att stödja kundernas affärsbeslut. Utnyttjandet av uppkoppling och smart teknik spelar en viktig roll för att optimera tillgångarna och tillhandahålla strategiska insatser i syfte att främja kundföretagens tillväxt. Driftstjänsterna kommer att driva på tillväxten inom livscykellösningar och möjliggöra nya tjänstebaserade affärsmodeller.

Wärtsiläs digitala transformation erbjuder kunderna mervärde genom fokus på samarbete och kunskapsdelning. Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet, ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU i synnerhet inom digitalisering skapar en stark grund genom vilken Wärtsilä kan säkerställa och stärka företagets position som en föregångare inom marknadsinnovationer.

I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Fokus på operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar produktiviteten och effektiviteten för kunderna.

Strategigenomförande 2019

Under 2019 introducerade Wärtsilä ett flertal nya koncept och lösningar som bidrar till genomförandet av företagets strategi, bland annat navigationslösningar för marinmarknaden, en ny hybridlösning för energimarknaden som kombinerar motorer och energilagring samt tjänster för prestandaoptimering med hjälp av avancerad diagnostik.

Initiativen Smart Marine och Smart Energy genererade ett antal viktiga order som bekräftar att detta tillvägagångssätt fungerar kommersiellt. Ett av de största bland dessa var ett avtal om att utrusta Anglo-Easterns flotta på mer än 600 fartyg med Wärtsiläs lösning för optimerad drift av fartygsflottor (FOS). Wärtsilä fick även sin första beställning på SmartDock, som därmed blev världens första kommersiella automatiska dockningssystem. Behovet av flexibla energilösningar till stöd för ökad användning av förnybar energi och för att säkerställa driftsäkerheten i elnät återspeglades i stark tillväxt inom energilagring och energioptimering. Erhållna kontrakt omfattade ett 100 MW/100 MWh energilagringsprojekt i Sydostasien. Energilagringssystemet levereras med Wärtsiläs avancerade energihanteringsplattform GEMS och kommer att bidra till minskat beroende av fossila bränslen i regionen. Ett annat kontrakt som demonstrerar fördelarna med flexibilitet är leveransen av ett 200 MW motorkraftverk till Kambodja. Kraftverket bidrar med en efterlängtad kapacitetsökning i elnätet och erbjuder snabb tillgång till flexibel balanskraft som behövs då allt fler förnybara energikällor integreras i kraftsystemet.

Samarbete med andra branschaktörer är avgörande för att utveckla ny teknik som behövs för att tillgodose marknadens förändrade krav och därför har Wärtsilä ingått flera nya partnerskapsavtal under året. Bland dessa fanns avtal inriktade på snabbare utveckling och kommersialisering av förnybara bränslen på energimarknaden samt gemensamma initiativ för utfasning av koldioxid inom sjöfarten.

Bygget av Wärtsiläs Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, nådde ett flertal milstolpar under 2019. Planeringen slutfördes och gräv- och byggarbeten inleddes i augusti, och de första partnerskapsavtalen för centrets Smart Partner Campus tecknades.

Wärtsiläs ledarskapsprogram fortsatte på många områden. Företaget har intensifierat sina satsningar på utveckling av virtuella lösningar, som erbjuder mer flexibla inlärningsmöjligheter samtidigt som de sparar både tid och pengar. Ett nytt ledarskapsprogram för högre chefer lanserades i mitten av 2019 som fokuserar på att bygga upp en högpresterande företagskultur inom Wärtsilä. Programmet tar upp teman som ledning av högpresterande team, förträfflig ledarskap och prestanda samt kundfokus.

Personalens hälsa och säkerhet har högsta prioritet för Wärtsilä, och noll olyckor som leder till sjukfrånvaro är även fortsättningsvis ett globalt mål för företaget. Olycksfrekvensen för 2019 var 2,25, det vill säga en minskning på 10% jämfört med året innan. Wärtsiläs proaktiva åtgärder för att stärka säkerhetskulturen fortsatte under året. Ledningens säkerhetsvandringar ökade med 56% och tillbudsrapporteringen med 14% jämfört med året innan. Sammanlagt 3.900 personer deltog i ”Champions in Safety”, ett nytt utbildningsprogram för alla medarbetare i kundnära verksamheter. Wärtsiläs globala säkerhetsdag hölls för femte gången i mars. Årets tema var att öka medvetenheten om Wärtsiläs livräddande regler.

Finansiella mål och utfall 2019

Wärtsiläs långsiktiga finansiella mål är att växa snabbare än den globala BNP-tillväxten och att upprätthålla en rörelsemarginal på 14% vid konjunkturtoppen och 10% vid konjunkturbotten. Andra mål är att behålla nettoskuldsättningsgrad under 0,50 och att betala en dividend på minst 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Wärtsiläs omsättning för år 2019 låg i linje med året innan, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt under fem år på 2%. Den globala BNP-tillväxten uppskattas ligga kring 3% under 2019, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt på 1,9% under fem år. Det jämförbara rörelseresultatet uppgick till 457 miljoner euro, vilket motsvarar 8,8% av omsättningen. Lönsamheten låg under det långsiktiga målet, då kostnadsöverskridningar i ett antal komplexa marin- och energiprojekt samt lägre leveransvolymer än väntat inom energiutrustning drog ned rörelseresultatet. Nettoskuldsättningsgraden ökade till 0,30, främst på grund av införandet av den nya leasingstandarden IFRS 16. Exklusive leasingfordringar var nettoskuldsättningsgraden 0,22. Styrelsen föreslog en utdelning om 0,48 euro per aktie, vilket utgör 130,8% av rörelseresultatet.

  

Målsättningar Utveckling 2019 Utveckling 2018
Omsättningen skall växa snabbare än den globala BNP-tillväxten 0% 5% tillväxt
Rörelsevinstmarginalen mellan 10% och 14% 8,8% 11,2%
Nettoskuldsättningsgraden under 0,50 0,30 0,14
Dividendutbetalning minst 50% av resultatet per aktie över cykeln 130,8%1 73,7%
1 Styrelsens förslag

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?