Navigation
Open navigation
Formler för nyckeltal
Avkastning på sysselsatt kapital (ROI)
resultat före skatter + räntekostnader och övriga finansiella kostnader x 100
eget kapital och skulder – räntefria skulder – avsättningar, i medeltal under räkenskapsperioden
Avkastning på eget kapital (ROE)
räkenskapsperiodens resultat x 100
eget kapital, i medeltal under räkenskapsperioden
Bruttoinvesteringar
investeringar i aktier och förvärv + investeringar i immateriella och materiella tillgångar
Räntebärande nettoskulder
långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder + långfristiga och kortfristiga leasingskulder – räntebärande fordringar – likvida medel
Räntebidrag
resultat före skatter + avskrivningar och nedskrivningar + räntekostnader och övriga finansiella kostnader
räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Soliditet
eget kapital x 100
eget kapital och skulder totalt – erhållna förskott
Nettoskuldsättningsgrad
räntebärande skulder – likvida medel
eget kapital
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
räkenskapsperiodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i medeltal under räkenskapsperioden
Eget kapital per aktie
eget kapital som tillhör moderbolagets aktieägare
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden
Dividend per aktie
betalda dividender under räkenskapsperioden
justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden
Dividend per resultat
dividend per aktie x 100
resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
Direktavkastning
dividend per aktie x 100
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
P/E-tal
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning
P/BV-tal
justerad aktiekurs i slutet av räkenskapsperioden
eget kapital per aktie
Nettorörelsekapital (WCAP)
(varor i lager + kundfordringar + skattefordringar + övriga räntefria fordringar)
– (skulder till leverantörer + erhållna förskott + pensionsförpliktelser + avsättningar + skatteskulder + övriga räntefria skulder – dividendskulder)
Orderstock
Värdepresentation av beställningar som görs av kunder men som ännu inte levererats. För serviceavtal ingår i orderstocken endast den förväntade nettoomsättningen för de kommande 24 månaderna.
Orderingång
Totalt antal order som erhållits under räkenskapsperioden som ska levereras antingen under innevarande räkenskapsperiod eller därefter.
Rörelseresultat
omsättning + övriga intäkter – kostnader – avskrivningar och nedskrivningar +/– resultatandel i intresse- och samföretag
Jämförbart justerat EBITA
rörelseresultat – jämförelsestörande poster – avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden
Jämförbart rörelseresultat
rörelseresultat – jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster
Specifika intäkter och kostnader presenteras som jämförelsestörande poster, när dessa har en signifikant inverkan på Wärtsilä's resultaträkning. Jämförelsestörande poster består av intäkter och kostnader, som uppkommer i samband med omstruktureringåtgärder för att justera kapaciteten av Wärtsilä's verksamhet. De kan också innehålla övriga intäkter och kostnader som uppkommit utanför Wärtsilä's normala verksamhet, som till exempel nedskrivningar, kostnader relaterade till förvärv, kostnader bokförda i samband med rättsilga avgöranden med tredje part eller oförutsägbara förpliktelser från tidigare avvecklad verksamhet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?