Navigation
Open navigation

FN:s hållbarhetsmål och Wärtsilä

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Hållbarhet utgör kärnan i Wärtsiläs verksamhet, produkter och lösningar.  Flera av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) som trädde i kraft 2016 behandlar frågor som Wärtsilä bidrar till på ett positivt sätt. Tillsammans med våra intressenter är vi fast beslutna att utveckla lösningar för att lösa de sociala utmaningar som ställs i målen för hållbar utveckling samtidigt som vi skapar nya affärsmöjligheter. Vi spelar framför allt en viktig roll när det gäller att leverera innovativ ren energi och smart marinteknik.

Vi har granskat alla målen för hållbar utveckling och identifierat prioriterade mål för vårt företag. Dessa består framför allt av SDG7 Överkomlig och ren energi, SDG8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt SDG9 Industri, innovation och infrastruktur.

Respekt för våra medarbetare och miljön

Wärtsiläs arbete för att främja människors hälsa, säkerhet och välfärd omfattar våra medarbetare, leverantörer och kunder samt lokalsamhällen. Vi stöder och respekterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi har också undertecknat FN:s Global Compact och har därigenom förbundit oss till dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Våra höga miljö-, hälso- och säkerhetsstandarder siktar på noll olyckor bland våra medarbetare och entreprenörer, och våra produkter och lösningar är designade för tillförlitlig och säker användning. Wärtsilä erbjuder lösningar med mycket låga eller inga utsläpp som uppfyller även de striktaste lokala reglerna och bidrar därmed till bättre luftkvalitet och minimerad inverkan på människors hälsa. Vi är också starkt engagerade i kontinuerliga förbättringar av våra miljöförhållanden och sociala prestationer för att undvika skador i lokalsamhällen i närheten av vår verksamhet.  

Wärtsilä stöder Internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner om arbetsrätt, organisationsfrihet och rätten till kollektivavtal. Vi främjar jämställdhet mellan könen och förbinder oss att inkludera kvinnor i alla delar av verksamheten. Wärtsiläs mångfaldsinitiativ som infördes 2012 uppmuntrar till en inkluderande företagskultur på alla nivåer.

Wärtsilä bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt genom att främja globalt företagsansvar, en inkluderande företagskultur och lokal sysselsättning. Vi främjar kontinuerlig inlärning och utveckling med ett brett utbud av utvecklingsmöjligheter på alla organisationsnivåer. 

Mer information i avsnitten:

Miljöhantering
Riktlinjer
Arbetshälsa och arbetarskydd
Personalstyrning
Principer för produktdesign
Ansvarsfull affärsverksamhet
Hållbarhetsdata

Möjliggörande av en framtid som till 100% baserar sig på förnybar energi

Wärtsilä spelar en viktig roll i att tillgodose det ökande behovet av hållbar energi i världen.  Våra flexibla energilösningar underlättar övergången till en framtid som till 100% baserar sig på förnybar framtid genom att tillhandahålla teknik, tjänster och lösningar för hållbara, tillförlitliga och prisvärda kraftförsörjningssystem.

Wärtsiläs utbud omfattar flexibla kraftverk, energilagrings- och energihanteringssystem samt livscykeltjänster. Dessa möjliggör ökad energieffektivitet, garanterad prestanda samt bränsle- och driftsflexibilitet. Våra lösningar möjliggör nödvändig reservkraft för kraftförsörjningssystem baserade på förnybar energi som senare kan övergå från basbelastning eller intermittent drift till reservkraft när övergången på energimarknaden fortsätter. Vårt utbud av energilagring  i kombination med vår avancerad mjukvara för energihantering  möjliggör en övergång till hållbara, tillförlitliga och förmånliga kraftförsörjningssystem med låga koldioxidutsläpp. På de marknader där denna omvandling av kraftförsörjningen ännu inte kommit i gång erbjuder Wärtsiläs effektiva, pålitliga och flexibla basbelastningslösningar som i framtiden kan användas för att backa upp förnybar energi.

Vi deltar aktivt i en öppen dialog med olika intressenter för att för att främja ren energiteknik och forskning på global nivå. År 2019 ingick vi nya partnerskapsavtal med Aalto-universitetet och Villmanstrand-Lahtis tekniska högskola (LUT) i Finland som syftar till ny forskning i energisystem och strategiska modeller för kraftförsörjningssystem som till 100% baserar sig på förnybar energi. Dessutom tillhandahöll vi bland annat finansiering för Soletair Power Oy, ett finländskt uppstartsföretag som är verksamt inom Power-to-X, och undertecknade ett samarbetsavtal med Q Power Oy, en finländsk pionjär inom biometanisering för att påskynda utvecklingen och kommersialiseringen av förnybara bränslen.

Mer information i avsnitten:

Wärtsilä Energy Business
Innovationer för hållbar utveckling
Universitetsvärlden erbjuder rika möjligheter för gemensam forskning i hållbara lösningar
Starkare tillsammans 
Tillverkning och FoU
Intressentrelationer

Mot ett smart och utsläppssnålt marinekosystem

Wärtsiläs ambition är att kombinera smarta fartyg och smarta hamnar för att leda sjöfarten mot ett smart marinekosystem med ökad effektivitet, små klimatkonsekvenser och högsta möjliga säkerhetsnivå. Vi har åtagit oss att stöda våra kunder i deras arbete för att minska koldioxidutsläppen och att samarbeta med intressenter inom branschen, såsom tillsynsmyndigheter, energibolag och klassificeringssällskap för att minska koldioxidutsläppen.

Vårt sortiment omfattar lösningar för att optimera och förbättra effektiviteten hos enskilda fartyg, flottor eller hela värdekedjor, vilket minskar luftutsläppen och skyddar den marina miljön. Digitaliseringen sätter nya standarder för branschen och ger möjligheter till en effektivare livscykel.

År 2019 lanserade vi flera nya innovationer och slöt partnerskap för att stödja utfasningen av fossila bränslen. Dessa partnerskap inkluderade initiativet Zero Emission Energy Distribution at Sea (ZEEDS) och koalitionen Getting to Zero 2030 för att främja sjöfart med nollutsläpp. Wärtsilä och Singaporebaserade PSA Marine avtalade dessutom om samarbete för att skapa smart teknik för marinsektorn och för att integrera den djupa kapacitet som utvecklats i IntelliTug-projektet i nya konfigurationer och koncept för hybrid- och ellösningar samt andra motsvarande rena koncept.

Mer information i andra avsnitt:

Wärtsilä Marine Business
Innovationer för hållbar utveckling
Framtidens sjöfart med ultralåga utsläpp tar form
IntelliTug
Kartläggning av vägen till utsläppsfri sjöfart
Intressentrelationer

Ansvarsfull affärsverksamhet

Wärtsiläs engagemang för hållbarhet och ansvarsfull affärsverksamhet är en integrerad del av vårt syfte och vår strategi. Våra värderingar och verksamhetsprinciper fastställer grundreglerna för alla våra anställda och beskriver vår syn på ansvarsfulla affärsmetoder.

Implementeringen av våra verksamhetsprinciper och huvudpolicy för ansvarsfullt affärsbeteende omfattar diskussionsmoduler för Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper, individuella verksamhetsprinciper, e-utbildning och införandet av verksamhetsprinciperna i de årliga utvecklingssamtalen som omfattar alla anställda. Dessutom har Wärtsilä en externt administrerad visselblåsarkanal för alla anställda via vilken de kan rapportera frågor som strider mot verksamhetsprinciperna eller företagets policyer. År 2019 lanserade vi en ny diskussionsmodul relaterad till Wärtsiläs värderingar och verksamhetsprinciper för alla medarbetare. Samtalen ordnades som teamsamtal och leddes av linjechefer. Över 13.000 anställda (ca 70% av alla anställda) slutförde sessionen under 2019.

Wärtsiläs verksamhetsprinciper och relaterade policyer förbjuder uttryckligen företaget, dess anställda och leverantörer att erbjuda eller ta emot några som helst förmåner som kan betraktas som mutor och att vidta åtgärder som kan ge upphov till intressekonflikter eller lojalitetsbrott.  Vi är medvetna om att risken för korruption och bedrägerier är hög på många marknader där vi är verksamma. Därför förutsätts alla medarbetare iaktta de strikta antikorruptionsreglerna. Wärtsilä ordnar omfattande utbildning för sin personal i antikorruptionsprinciper och tillämplig lagstiftning samt i relevanta företagspolicyer och -procedurer.

Vi strävar efter att bidra till välfärden i de lokalsamhällen där vi har verksamhet.  Det gör vi exempelvis genom att skapa sysselsättning, betala skatt och sociala avgifter, tillhandahålla utbildning för personalen, samarbeta med lokala intressenter och stödja den lokala utvecklingen.

Mer information i andra avsnitt:

Riktlinjer
Intern kontroll
Ansvarsfull affärsverksamhet
Risker och riskhantering
Hållbarhet i Wärtsilä
Information av hållbar utveckling – Compliance

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?