Navigation
Open navigation

GRI och UNGC index

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Allmänna upplysningar

GRI 102: Allmänna upplysningar
GRI Standard / upplysningar Länkar Kommentar UNGC
Organisationsprofil      
102-1 Organisationens namn Strategi   icon-gri-black-dot.png
102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster Strategi
Wärtsilä Energy Business
Wärtsilä Marine Business
  icon-gri-black-dot.png
102-3 Huvudkontorets lokalisering Aktier Helsingfors, Finland icon-gri-black-dot.png
102-4 Verksamhetsländer Strategi www.wartsila.com icon-gri-black-dot.png
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Aktier   icon-gri-black-dot.png
102-6 Marknader Strategi   icon-gri-black-dot.png
102-7 Organisationens storlek Strategi
Aktieägare
  icon-gri-black-dot.png
102-8 Information om anställda Socialt ansvar   icon-gri-black-dot.png
102-9 Leverantörskedja Styrning av leverantörskedjan   icon-gri-black-dot.png
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och leverantörskedjan Socialt ansvar   icon-gri-black-dot.png
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Principer för produktdesign
Risker och riskhantering
Tillverkning och forskning & utveckling
  icon-gri-black-dot.png
102-12 Externa initiativ Intressentrelationer    
102-13 Medlemskap i organisationer Intressentrelationer    
Strategi      
102-14 Uttalande från VD Koncernchefens hälsning   icon-gri-black-dot.png
102-15 Väsentliga händelser, risker och möjligheter Risker och riskhantering
Strategi
Wärtsilä Energy Business
Wärtsilä Marine Business
Innovationer för hållbar utveckling
  icon-gri-black-dot.png
Etik      
102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder Strategi
Riktlinjer
  icon-gri-black-dot.png
102-17 Mekanismer för etisk rådgivning Riktlinjer
Compliance
  icon-gri-black-dot.png
Bolagsstyrning      
102-18 Bolagsstyrning Bolagsstyrning
Styrelsen
  icon-gri-black-dot.png
102-19 Delegering av befogenheter Bolagsstyrning
Styrelsen
  icon-gri-black-dot.png
102-20 Högsta ledningens ansvar för ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor Direktionen   icon-gri-black-dot.png
102-21 Intressentdialog i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor Bolagsstämma
Intern kontroll
  icon-gri-black-dot.png
102-22 Styrelsens och styrelsekommittéernas sammansättning Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
102-23 Styrelseordföranden Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
102-24 Val av styrelsemedlemmar Bolagsstämma
Styrelsen
Nya styrelsemedlemmar föreslås av utnämningskommittén. Kommittén överlägger med större aktieägare och tar i sina förslag hänsyn till styrelsens behov, bland annat i fråga om hållbarhetskunskap och mångfald. icon-gri-black-dot.png
102-25 Intressekonflikter Styrelsen
Insiderförvaltning
Aktieägare
  icon-gri-black-dot.png
102-26 Styrelsens roll i fastställandet av företagets syfte, värderingar och strategi Styrelsen
Intern kontroll
  icon-gri-black-dot.png
102-27 Styrelsens kollektiva kompetens Intern kontroll
Direktionen
  icon-gri-black-dot.png
102-28 Utvärdering av styrelsens arbete  Styrelsen Utvärderingen är allmän till sin karaktär, men inkluderar vid behov även hållbarhetsfrågor. Utvärderingen påverkar delvis valet av styrelsemedlemmar. icon-gri-black-dot.png
102-29 Identifiering och hantering av ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser Styrelsen
Risker och riskhantering
  icon-gri-black-dot.png
102-30 Riskhanteringsprocessernas effektivitet Styrelsen   icon-gri-black-dot.png
102-31 Genomgång av ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor Styrelsen
Styrelsens kommittéer
Intern kontroll
9 möten 2019 icon-gri-black-dot.png
102-32 Styrelsens roll i hållbarhetsrapporteringen Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-33 Information om kritiska avvikelser Intern kontroll   icon-gri-black-dot.png
102-34 Antal kritiska avvikelser och deras karaktär   Denna information är inte offentlig. icon-gri-black-dot.png
102-35 Ersättningsprinciper Rapport om löner och belöningar 2019   icon-gri-black-dot.png
102-36 Process för fastställande av ersättningar Styrelsens kommittéer
Personalstyrning
  icon-gri-black-dot.png
102-37 Intressenternas möjligheter att påverka ersättningarna Rapport om löner och belöningar 2019   icon-gri-black-dot.png
102-38 Förhållandet mellan den högsta lönen och genomsnittslönen   Denna information är inte offentlig. icon-gri-black-dot.png
102-39 Förändring av förhållandet mellan den högsta lönen och genomsnittslönen   Denna information är inte offentlig. icon-gri-black-dot.png
Intressenter      
102-40 Lista över intressenter Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
102-41 Kollektivavtal   56% av Wärtsiläs anställda omfattades av kollektivavtal 2019. icon-gri-black-dot.png
102-42 Identifiering och urval av intressenter Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
102-43 Metoder för intressentdialog Intressentrelationer
Kundtillfredsställelse
  icon-gri-black-dot.png
102-44 Viktiga frågor som lyfts fram Intressentrelationer   icon-gri-black-dot.png
Rapportering      
102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen Väsentlighetsbedömning    
102-46 Definition av redovisningens innehåll och avgränsningar Väsentlighetsbedömning    
102-47 Lista över väsentliga aspekter Väsentlighetsbedömning    
102-48 Korrigeringar av information Väsentlighetsbedömning    
102-49 Förändringar i rapporteringen Väsentlighetsbedömning    
102-50 Rapporteringsperiod Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-51 Datum för senaste rapport Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-52 Rapporteringscykel Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-53 Kontaktperson för frågor angående rapporten Rapporteringsprofil   icon-gri-black-dot.png
102-54 Uttalande om rapportering enligt GRI Väsentlighetsbedömning   icon-gri-black-dot.png
102-56 Extern granskning Oberoende bestyrkanderapport   icon-gri-black-dot.png
       
       
GRI 103: Hållbarhetsstyrningen
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC
103-1 Väsentliga hållbarhetsaspekter samt avgränsningar Väsentlighetsbedömning   icon-gri-black-dot.png
103-2 Hållbarhetsstyrningen och dess komponenter Hållbarhet i Wärtsilä   icon-gri-black-dot.png
103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen Hållbarhet i Wärtsilä
Målsättningar
Information om hållbar utveckling
Risker och riskhantering
  icon-gri-black-dot.png

 

Ämnesspecifika upplysningar

GRI 200 Ekonomiska standarder
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC Särskilda upplysningar, väsentliga frågor
GRI 201: Ekonomiska prestationer
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Ekonomiskt ansvar     icon-gri-black-dot.png
201-2 Finansiella följder samt risker och möjligheter hänförliga till klimatförändringen Ekonomiskt ansvar
Risker och riskhantering
    icon-gri-black-dot.png
201-3 Förmånsbestämda planer och andra pensionsplaner Ekonomiskt ansvar     icon-gri-black-dot.png
201-4 Statsunderstöd Ekonomiskt ansvar     icon-gri-black-dot.png
GRI 202: Marknadsnärvaro
202-1 Normal minimilön enligt kön jämfört med lokala minimilöner Marknadsnärvaro Rapporterar endast upplysningen om hållbarhetsstyrning. icon-gri-black-dot.png  
202-2 Andel personer i den högsta ledningen som anställts i lokalsamhället Marknadsnärvaro   icon-gri-black-dot.png  
GRI 205: Antikorruption
205-1 Verksamheter som analyserats avseende risk för korruption Risker och riskhantering Riskhanteringsprocesserna omfattar 100% av våra verksamheter.    
205-2 Information och utbildning avseende antikorruption Ansvarsfull affärsverksamhet .    
205-3 Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder Compliance      
GRI 206: Konkurrensbegränsande beteende
206-1 Rättsliga åtgärder på grund av konkurrensbegränsande beteende, truster och monopolbeteende Compliance      
 
       
GRI 300 Miljöstandarder
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC Särskilda upplysningar, väsentliga frågor

 

GRI 303: Material
301-1 Materialanvändning enligt vikt eller volym Material   icon-gri-black-dot.png  
301-2 Andel återvunnet material Material Andelen använda återvunna metaller varierar mellan 20 % och 95 % beroende på typen av masugn och gjuteri som leverantörerna använder. Det finns för många för att ange exakta siffror. icon-gri-black-dot.png  
GRI 301: Energi
302-1 Energiförbrukning inom organisationen Energi   icon-gri-black-dot.png  
302-3 Energiintensitet Energi   icon-gri-black-dot.png  
302-4 Minskning av energiförbrukningen Energi   icon-gri-black-dot.png  
GRI 303: Vatten
303-1 Vattenuttag enligt källa Vatten   icon-gri-black-dot.png    
303-2 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenuttag Vatten      
303-3 Andel återanvänt vatten Vatten      
GRI 305: Utsläpp
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-4 Utsläppsintensitet Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-5  Minskning av växthusgasutsläpp Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-6 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Utsläpp Ej tillämpligt. Wärtsilä producerar, importerar eller exporterar inte ozonnedbrytande ämnen. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
305-7 Utsläpp av kväveoxider (NOx), svaveldioxider (SOx) och andra betydande utsläpp till luft Utsläpp   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 306: Utsläpp till vatten och avfall
306-1 Utsläpp till vatten enligt typ och område Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png  
306-2 Avfall enligt typ och hanteringsmetod Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png  
306-3 Betydande utsläpp Avloppsvatten och avfall   icon-gri-black-dot.png  
GRI 307: Efterlevnad av miljölagar    
307-1 Överträdelser av miljölagstiftningen Compliance   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
       
GRI 400 Sociala standarder
GRI Standard / upplysningar Länkar Avsteg UNGC Särskilda upplysningar, väsentliga frågor
GRI 401: Anställda
401-1 Nyanställda och personalomsättning Anställda   icon-gri-black-dot.png  
402-2 Förmåner för heltidsanställd personal som inte erbjuds visstids- eller deltidsanställda Anställda      
GRI 402: Relationer mellan personal och ledning
402-1 Minimivarsel vid operativa förändringar Relationer mellan anställda och ledning   icon-gri-black-dot.png  
GRI 403: Arbetshälsa och säkerhet
403-1 Andel anställda som är representerade i formella kommittéer för hälsa och säkerhet Arbetshälsa och arbetarskydd   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-2 Typer av skador och olycksfrekvens, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsolyckor Arbetshälsa och arbetarskydd Olycksfrekvens (utan frånvaro), sjukdomsfrekvens och klassificeringar enligt region och kön rapporteras inte. Dessa analyseras under 2020. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-3 Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar Arbetshälsa och arbetarskydd   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
403-4 Hälso- och säkerhetsfrågor som ingår i formella avtal med fackföreningar Ansvarsfull affärsverksamhet Vissa lokala kollektivavtal inkluderar hälso- och säkerhetsfrågor. En detaljerad lista över dessa anses inte vara relevant och rapporteras därför inte. icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 404: Utbildning
404-1 Genomsnittligt antal utbildningstimmar om året per anställd Utbildning   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
404-2 Program för kompetensutveckling och omställningsstöd Utbildning Olika typer av program kan erbjudas vid omställningar, men specifika aktiviteter avgörs från fall till fall.   icon-gri-black-dot.png
404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sina prestationer och karriärutveckling Utbildning   icon-gri-black-dot.png icon-gri-black-dot.png
GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
405-1 Mångfald inom styrelsen och bland personalen Anställda
Mångfald och lika möjligheter
  icon-gri-black-dot.png  
GRI 406: Icke-diskriminering     icon-gri-black-dot.png  
406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder Compliance   icon-gri-black-dot.png  
GRI 415: Politisk påverkan     icon-gri-black-dot.png  
415-1 Politiska bidrag Compliance   icon-gri-black-dot.png  
GRI 416: Kundernas hälsa och säkerhet
416-2 Antal avvikelser avseende hälsa och säkerhet för produkter och tjänster Compliance      
GRI 417: Marknadsföring och produktmärkning
417-2 Antal avvikelser avseende produktinformation och märkning Compliance        
417-3 Antal avvikelser avseende marknadskommunikation Compliance      
GRI 418: Kundernas integritet
418-1 Bekräftade fall av överträdelser av kundernas integritet och förlust av kunddata Compliance        
GRI 419: Socioekonomisk efterlevnad
419-1 Avvikelser från lagstiftning inom det sociala och ekonomiska området Compliance        

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?