Navigation
Open navigation

Hållbarhet i Wärtsilä

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Vårt engagemang för hållbar utveckling och ansvarsfull affärsverksamhet baserar sig på våra mål och vår strategi som tillsammans med målsättningarna för en hållbar utveckling utgör grunden för utvecklingen av bolagets verksamhet och produkter. Wärtsiläs strategi baserar sig på tre centrala faktorer: energieffektiva lösningar, livscykeloptimering och innovativa lösningar. Alla dessa områden bidrar till en mer hållbar framtid inom både energi- och marinindustrin.

Eftersom vår styrka är vårt teknologiska ledarskap, spelar teknologin en viktig roll i vårt arbete för hållbar utveckling. Wärtsilä Energy Business och Marine Business fokuserar på att utveckla och tillhandahålla hållbara lösningar och tjänster för de branscher där de är verksamma. Utnyttjandet av livscykeldata bidrar till vårt mål att möjliggöra hållbara samhällen med smart teknologi. Teknologin och FoU i vårt hållbarhetsarbete beskrivs i avsnittet Innovationer för hållbar utveckling.

Principerna för Wärtsiläs förvaltning och riskhantering beskrivs i avsnittet Styrning. Wärtsilä identifierar och bedömer sina hållbarhetsrisker på årlig basis. Enligt den gällande bedömningen är hållbarhetsriskerna måttliga, och hållbarhet utgör en möjlighet för Wärtsilä.

Det övergripande perspektivet på hållbar utveckling presenteras i figuren Wärtsiläs hållbarhetsprinciper. Wärtsiläs strategi för miljöansvar och socialt ansvar presenteras i strategiavsnittet. På koncernnivå ställer Wärtsilä hållbarhetsmål för kärnområdena.

wartsilas_forhallningssatt_till_hallbar_utveckling.svg

Wärtsiläs hållbarhetspolicy förvaltas systematiskt genom koncernövergripande vägledande principer och ledningssystem samt praxis för väsentliga hållbarhetsfrågor och -konsekvenser.

Nyckelelementen i Wärtsiläs hållbarhetsledning beskrivs i tabellen nedan. Riktlinjerna utgör grunden för en enhetlig ledningspraxis. Ledningen omfattar procedurer, processer och system för att hantera och övervaka relevanta teman.

Följande frivilliga åtaganden styr också Wärtsiläs hållbarhetsarbete. Wärtsilä har undertecknat FN:s Global Compact initiative och stöder dess tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Vi har  förbundit oss till att harmonisera vår strategi, kultur och dagliga affärsverksamhet med dessa principer och att engagera oss i samarbetsprojekt som främjar hållbar utveckling. Våra verksamhetsprinciper och hållbarhetsprinciper är det huvudsakliga ramverket som främjar principerna i vår inflytandesfär.

År 2019 gick Wärtsilä med i initiativet ResponSea tillsammans med andra medlemmar i Finlands marinindustri för att främja en hållbar utveckling inom hela sektorn som en del av det finska samhällets engagemang för hållbar utveckling. Vi har också förbundit oss att följa industrins energisparavtal i Finland i syfte att frivilligt effektivisera användningen av energi 2017-2025. Wärtsilä North America Inc. har undertecknat tull- och gränsbevakningsväsendets samt affärsvärldens frivilliga partnerskapsavtal mot terrorism (C-TPAT).

År 2019 anslöt sig Wärtsilä också till Getting to Zero Coalition, som har åtagit sig att utveckla kommersiella oceangående fartyg med nollutsläpp som drivs av nollutsläppsbränslen och ta dem i drift fram till 2030. Mer information om våra nya partnerskap som offentliggjorts under året finns i avsnittet Innovationer för hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete beskrivs också i följande avsnitt: Koncernchefens hälsning, Varför investera i Wärtsilä, Centrala hållbarhetshändelser, År 2019 och Berättelser.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?