Navigation
Open navigation

Arbetshälsa och arbetarskydd

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Säkerhet är en av Wärtsiläs kärnvärderingar och vi förbinder oss till att skapa och upprätthålla säkra och hälsosamma arbetsplatser för våra medarbetare och partner var vi än verkar. Vi betonar säkerhet i vår strävan mot noll olyckor genom att upprätthålla en hög standard i fråga om arbetshälsa och säkerhet samt genom att implementera aktivitetsinriktade säkerhetsprogram och rutiner.

Miljö- och arbetsmiljöledning

Wärtsiläs principer för arbetshälsa och säkerhet fastställs i företagets uppförandekod och policy för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS), samt i direktivet för miljö, hälsa och säkerhet (EHS). Wärtsiläs dotterbolag förutsätts tillämpa ledningssystem som överensstämmer med både QEHS-policyn och EHS-direktivet. De centrala faktorerna i ledningssystemet gäller lagenlig verksamhet, identifiering och minimering av risker beträffande arbetshälsa och säkerhet, utbildning av personalen, implementering av effektiva arbetsmiljöprogram och säkerhetsföreskrifter, registrering och undersökning av incidenter som inträffat samt kontinuerlig förbättring av arbetshälsan och säkerheten. Vid utgången av 2019 hade 55 bolag inom Wärtsilä ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö, som omfattade omkring 82% av Wärtsiläs sammanlagda personalstyrka.

Förutom ledningssystem tillämpar Wärtsiläbolagen även arbetsmiljöprogram i enlighet med lokal lagstiftning. Dessa utvecklas vanligen av kommittéer bestående av lednings- och personalrepresentanter. Sammanlagt 85% av bolagen inom Wärtsilä har arbetsmiljökommittéer.

Indikatorerna som används för att mäta arbetshälsan och säkerheten inkluderar antalet olycksfall, sjukfrånvarotiden, olycksfrekvensen samt antalet rapporterade tillbud och risker. Wärtsiläs mål på koncernnivå är noll olyckor. Detta utgör ett långsiktigt mål för bolaget för att stärka säkerhetskulturen och kräver åtgärder från alla Wärtsiläbolag och anställda. Säkerheten inom varje bolag följs upp månatligen och resultaten granskas av direktionen.

Säkerhetsåtgärder 2019

I början av 2019 inledde Wärtsiläs direktion säkerhetsprogrammet Xcel Safety 2021 med det ambitiösa målet att minska frekvensen för olyckor som leder till förlorad arbetstid med 50% före slutet av 2021. Programmets viktigaste åtgärder är att införa aktivitetsbaserade rutiner för säkerhetsledningen, höja företagets säkerhetskultur till en ny nivå och stärka Wärtsiläs säkerhetsnätverk. En praktisk åtgärd under 2019 var att 3.900 anställda deltog i utbildningsprogrammet ”Champions in Safety” med målet att förbättra deras personliga riskmedvetenhet och samla konkreta förslag för att förebygga olyckor. Programmet fortsätter under 2020. Under 2019 genomförde Wärtsilä även en global undersökning av säkerhetskulturen för att uppmuntra diskussion inom teamen och planering av aktiviteter på olika nivåer i organisationen. 

war2019-animated-safety-graph-SV_00000.gif

Wärtsiläs femte globala säkerhetsdag hölls den 14.3.2019 på samtliga enheter världen över. Målet med säkerhetsdagen var att stärka Wärtsiläs regler som räddar liv och att uppmuntra medarbetarna att agera om de upptäcker beteende som bryter mot säkerhetsreglerna. 

 

 

 

Introducerade aktiviteter

Beskrivning

Uppföljning och mål för olycksfrekvensen (LTIF)

Säkerhetsutvecklingen granskas månatligen av direktionen och nya mål ställs upp årligen.

OHSAS 18001 ledningssystem

Arbetsmiljöledningen inom företagets affärsenheter är certifierad enligt OHSAS 18001.

Safety Flashes

Safety Flashes är rapporter som dokumenterar lärdomar efter olyckor och tillbud. Rapporterna sprids globalt inom organisationen.

Zero Injury Training

Den globala utbildningen består av e-inlärning (4 h) och en praktiskt inriktad workshop (4 h).

Ledningens säkerhetsvandringar

Ett ledningsverktyg som består av säkerhetssamtal med medarbetare.

Global säkerhetsdag

Ett årligt säkerhetsevenemang som omfattar hela Wärtsilä. Temat varierar från år till år.

Rätt att avbryta arbetet

Wärtsiläs QEHS-policy ger alla rätt att avbryta arbetet i osäkra situationer.

Leader in Safety, Leader in business

Ett dagslångt utbildningsprogram i säkerhetsledning för alla avdelningschefer och medarbetare vars arbete har direkt påverkan på kundnära verksamheter.

Xcel Safety 2021

Ett säkerhetsprogram med det ambitiösa målet att minska frekvensen för olyckor som leder till förlorad arbetstid med 50% före slutet av 2021. Programmet inkluderar nya element som aktivitetsinriktad säkerhetsledning samt åtgärder för att främja säkerhetskulturen och stärka Wärtsiläs säkerhetsnätverk.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?