Navigation
Open navigation

Intressentrelationer

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktiv kontakt med intressenterna spelar en avgörande roll för verksamhetens utveckling och ger möjlighet att utbyta information, bygga upp långvariga relationer samt bidra till framväxten av hållbara samhällen.

Wärtsiläs viktigaste intressenter på koncernnivå är kunderna, ägarna, leverantörerna, personalen och samhället i stort. Dotterbolagen definierar själva sina mest betydande intressenter. Utöver det som redan nämnts inkluderar dessa vanligen bland annat boende nära fabrikerna samt olika utbildningsinstitutioner och myndigheter. Wärtsiläs uppförandekod och dess stödpolicyer utgör grunden för hanteringen av intressentrelationerna.

intressenternas_centrala_f.svg

Kontakt med intressenter

Wärtsilä uppmuntrar och upprätthåller en aktiv och öppen dialog med sina intressenter för att utveckla innovativa lösningar för framtiden.

För befintliga och potentiella kunder ordnar Wärtsilä kunddagar runt om i världen. Under evenemangen diskuteras intressanta ämnen ur både lokala och globala perspektiv, samt nuvarande och framtida behov och utmaningar. Dessutom arrangerar och deltar Marine Solutions och Energy Solutions varje år i hundratals branschevenemang världen över, inklusive internationella och nationella seminarier, mässor och konferenser. Evenemangen besöks av kunder och potentiella kunder, investerare, konsulter, leverantörer, studenter och andra intresserade aktörer.

Långsiktiga forskningsprogram och partnerskap är en viktig metod för att främja öppen dialog och samarbete med nyckelaktörer i branschen och viktiga forskningsinstitut. Wärtsilä har aktivt tagit initiativ till och deltagit i ett flertal forskningspartnerskap, både lokalt och internationellt. Nya partnerskap som inletts 2019 presenteras i avsnittet Innovationer för hållbar utveckling.

Wärtsilä för dialog med medarbetarna på många sätt. Mer information om rutinerna och processerna för att stödja en aktiv och engagerande medarbetardialog presenteras i avsnittet om Personalstyrning.

Wärtsilä upprätthåller även en aktiv och öppen dialog med lokala och internationella myndigheter. Syftet är att utbyta information, bistå med expertis och stödja myndigheter i att förbättra regelverket. Wärtsilä deltar i offentliga samråd inom relevanta områden för företaget.

Intressentgrupp

Kanaler för dialog

Utvärderingsverktyg (frekvens)

Kunder 

 • Regelbundna möten
 • Gemensamma projekt
 • Workshopar, evenemang och seminarier
 • Kundspecifik kommunikation
 • Koncernens webbplatser, sociala mediekanaler
 • Konferenser och mässor
 • Systemet för kundrespons 
 • Kundundersökningar (fortlöpande)
 • Kvalitetsundersökningar (fortlöpande)

Medarbetare 

 

 • Öppen och ständig dialog mellan ledningen och arbetstagarna i form av interna evenemang och kommunikationskanaler samt daglig interaktion
 • Årliga utvecklingssamtal
 • Medarbetarsamtal och kontinuerlig feedback
 • Town Hall-möten
 • Interna kommunikationskanaler
 • Utbildningar
 • Lagstadgade nationella arbetstagarorgan och europeiska företagsrådet
 • Arbetsmiljökommittéer
 • Spark, en gemensam informationsplattform
 • Compliancerapporter
 • Utvecklingsförslag (Continuous Improvement Proposals, CIP) och initiativ
 • Medarbetarundersökningen MyVoice (årligen)
 • Pulse-enkäter (ad hoc, 1–4 ggr/år) 

Ägare, investerare 

 

 • Ledningens möten med investerare, finansiärer och analytiker
 • Årsstämmor
 • Capital Markets Day
 • Roadshower
 • Börs- och pressmeddelanden
 • Års- och delårsrapporter
 • Koncernens webbplatser, intressenttidningar och nyhetsbrev
 • Investerarundersökning (årligen)
 • Hållbarhetsundersökningar och index (årligen)

 Leverantörer 

 

 • Regelbunden dialog med leverantörerna kring deras prestationer
 • Leverantörsportalen eTool
 • Stöd för leverantörsutveckling
 • Leverantörsdagar
 • Leverantörsutvärderingar och revisioner (fortlöpande)

Samhället

 

 • Kontakt med myndigheter i till exempel miljö- och arbetsmiljöfrågor
 • Möten med beslutsfattare
 • Ställningstaganden och samråd
 • Öppet hus
 • Hållbarhetsredovisning
 • Lokal kommunikation
 • Sponsorskap
 • Koncernens webbplatser, nyhetsbrev och sociala mediekanaler
 • Intressentrespons (fortlöpande)
 • Imageundersökning (årligen) 

Organisationer

 

 • Regelbunden kontakt med fack- och branschorganisationer och offentliga organisationer
 • Deltagande i styrelser och arbetsgrupper
 • Möten, seminarier, konferenser och andra evenemang
 • Interna utvärderingar av medlemskap i organisationer (fortlöpande)

Universitet 

 

 • Forsknings- och studentprojekt
 • Diskussioner med universitetsledningar
 • Avhandlingar och praktikplatser
 • Evenemang, seminarier, föreläsningar
 • Arbetsgivarundersökning (årligen)
 • Feedback från student- och forskningsprojekt (fortlöpande)

Medierna

 

 • Pressträffar
 • Enhets-, fabriks- och referensbesök
 • Börs-, företags- och pressmeddelanden
 • Intervjuer med ledningen och experter
 • Års- och delårsrapporter
 • Intressenttidningar, nyhetsbrev och sociala medier
 • Enkäter till affärsjournalister (årligen)
 • Synlighet i medierna och Share of Voice-rapporter

 

Organisationsaktiviteter

Wärtsilä deltar och är medlem i ett flertal organisationer som är viktiga för företagets strategier och marknader. Vi deltar i aktiviteter arrangerade av olika internationella och nationella organisationer och förbund genom vårt dagliga arbete, vårt arbete i styrelser och arbetsgrupper och i samband med möten, seminarier och konferenser.

Nya medlemskap under 2019 var till exempel Power to X Allianz (Tyskland) och Europeiska kommissionens europeiska hamnforum.

Viktiga organisationer för Wärtsilä och Wärtsiläs aktiviteter i dem vid utgången av 2019 presenteras i nedanstående tabell.

Intressent

Organisation

Verksamhetens karaktär

Intressebevakare

 • Finlands näringsliv EK
 • Centralhandelskammaren i Finland
 • ICC Finland
 • International Chamber of Commerce (ICC)
 • Teknologiindustrin rf

Styrelsemedlemskap eller deltagande i särskilda arbetsgrupper: EK, ICC Finland, Teknologiindustrin.

Medlemskap och deltagande i aktiviteter: Centralhandelskammaren i Finland, ICC.

Industriorganisationer

 • American Public Power Association (APPA)
 • Association of Singapore Marine Industries (ASMI)
 • Brazilian Institute of Oil and Gas (IBP)
 • Brazilian Thermoelectric Generators Association (ABRAGET)
 • Caribbean Utilities Association (CARILEC)
 • Cogen Europe
 • Cruise Line International Association (CLIA)
 • Engine Manufacturers Association (EMA)
 • European Association of Engine Manufacturers (Euromot)
 • European Engine Power Plants Association (EUGINE)
 • Exhaust Gas Cleaning System Association (EGCSA)
 • Interferry
 • International Council on Combustion Engines (CIMAC)
 • SEA\LNG
 • Power to X Alliance
 • Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF)
 • U.S. Energy Storage Association (ESA)
 • Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
 • WaterBorne TP

Styrelsemedlemskap eller deltagande i särskilda arbetsgrupper: CARILEC, CIMAC, Cogen Europe, EMA, Euromot, EUGINE, SEA\LNG, VDMA, WaterBorne TP.

Medlemskap och deltagande i aktiviteter: ABRAGET, APPA, ASMI, CLIA, EGCSA, ESA, IBP, Interferry, Power to X Alliance, SGMF.

Standardiseringsorganisationer

 • International Organisation for Standardisation (ISO)
 • Finlands Standardiseringsförbund (SFS)

Deltagande i verksamhet

Internationella organisationer och EU-organisationer

 • Digital Transportation Logistics Forum (DTLF)
 • Europeiska hamnforumet (EPF)
 • European Sustainable Shipping Forum (ESSF)
 • Global Compact Nordic Network (GCNN)
 • Global Industry Alliance (GIA)
 • Internationella sjöfartsorganisationen (IMO)

Deltagande i aktiviteter genom nationella delegationer eller andra organisationer: IMO.

Deltagande i aktiviteter: DTLF, EPF, ESSF, GCNN, GIA.

Övriga

 • Climate Leadership Coalition (CLC)
 • European Energy Forum (EEF)
 • Finnish Business & Society (FIBS)

Styrelsemedlemskap: CLC.

Medlemskap och deltagande i aktiviteter: FIBS, EEF.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?