Navigation
Open navigation

Miljöhantering

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Ett av de viktigaste målen i vår strävan efter “möjliggörande av hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi” är en ren framtid med låga utsläpp. Vår miljöhantering stöder detta mål till fullo.

För Wärtsilä har miljöansvar två dimensioner: produkter och verksamheter. Största delen av våra åtgärder för att förbättra vårt företags miljöansvar, inklusive vår verksamhet, sker i anslutning till utvecklingen och förbättringen av produkterna och processerna. Arbetet stöds av operativa åtgärder baserade på höga miljöstandarder och fortlöpande förbättring.

wartsilas_miljostyrning.svg

Den fortlöpande förbättringen av miljöprestandan förutsätter  systematiskt arbete. Detta arbete styrs av vår strategi och dess miljömål, vår Code of Conduct (verksamhetsprinciper), och policy i anslutning till kvalitet, miljö, arbetshälsa och arbetarskydd. Arbetet samordnas och uppföljs av QEHS-ledningsgruppen. Vid utvecklingen av  verksamheten, processerna, och produkterna, strävar vi efter att utnyttja de nyaste tillgängliga teknologierna för att uppnå en effektivare användning av material och energi samt för att minska och hantera utsläpp och avfall under produkternas och tjänsternas livscykel.

Verksamheten och produkterna utvecklas och förbättras kontinuerligt med hjälp av certifierade miljöledningssystem. Principen är att tillämpa certifierade EHS-system (Miljö, Hälsa och Arbetarskydd) baserade på ISO 14001 och OHSAS 18001 i alla koncernbolag utom i dem som endast fokuserar på försäljning. Våra EHS-system omfattar all verksamhet inomvåra dotterbolag. Detta främjar miljöskyddet och gör det möjligt att minska negativa konsekvenser på bred front.

Vårt EHS-ledningssystem fokuserar på iakttagande av lagstiftningen, på identifiering och minskning av miljökonsekvenser, -verkningar och -risker, på personalutbildning och en klar definition av personalens ansvar, heltäckande dokumentation av aktiviteter och procedurer, åtgärder i nödsituationer och på en fortlöpande förbättring av miljöprestandan. Våra dotterbolag och affärsenheter ställer upp sina egna mål för viktiga miljöaspekter i deras verksamhet och följer upp ledningssystemens funktion.

I slutet av 2019, hade 55 Wärtsiläbolag ett certifierat miljösystem. De certifierade miljösystemen omfattar cirka 82% av vår totala personal.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?