Navigation
Open navigation

Personalstyrning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs personalstrategi utgör en integrerad del av koncernstrategin och syftar till att stödja företagets affärsområden i att leva upp till deras ambitioner. Det gör vi genom att utveckla företagets HR-kunskaper, organisation, kompetenser och arbetssätt för att bemöta både nuvarande och framtida affärsbehov.

Personalstrategins viktigaste fokusområden är kompetens- och ledarskapsutveckling, företagskulturen och byggandet av en högpresterande organisation. Kompetensutvecklingens syfte är att garantera att affärsenheterna har motiverade medarbetare med rätt kunskaper. Kontinuerligt lärande, utveckling och tillväxt samt en flexibel organisation kapabel till förändring stärker företagets konkurrenskraft. Fortlöpande utveckling av ledarnas och medarbetarnas kunskaper är avgörande för att uppnå affärsmålen på en marknad i ständig förändring och för att hålla fullständigt fokus på att skapa mervärde för kunder och intressenter.

Vi uppmuntrar till ansvarstagande genom att främja medarbetarengagemang och fostra en kultur som bygger på öppen kommunikation, integritet och innovation. Samtidigt betonar Wärtsilä vikten av en högpresterande organisation i hela företaget. I detta ingår bland annat kvalitet i fråga om målformulering, saklig och regelbunden respons, prestationsbedömningar och erkännande för goda prestationer.

Kompetens- och ledarskapsutveckling

Lika möjligheter och möjligheter till professionell och personlig utveckling tillhör Wärtsiläs kärnvärderingar. Företaget ger medarbetarna frihet att lära sig i egen takt och uppmuntrar till självständig karriärutveckling för att upprätthålla relevanta kunskaper och blomstra i ett arbetsliv i snabb förändring. Genom att rekrytera och behålla de bästa förmågorna kan Wärtsilä vara en uppskattad affärspartner för sina kunder och en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

I slutet av 2018 lanserade Wärtsilä ett nytt rekryteringssystem som i kombination med andra utvecklingsaktiviteter har förbättrat ansökningsupplevelsen avsevärt samt hjälpt Wärtsilä att locka till sig nya talanger och höja sin profil som arbetsgivare. Detta bekräftades i en feedbackundersökning bland jobbsökande och rekryterande chefer som visade på en betydande förbättring. De sökande gav i genomsnitt rekryteringsupplevelsen ett totalbetyg på 4,3 (av 5) och de rekryterande cheferna 4,1 (av 5).

Wärtsilä arbetade även med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke under 2019, vilket återspeglades i personalarbetet och företagets sätt att kommunicera. Det hjälper Wärtsilä att förmedla en positiv bild av sig som arbetsgivare och berätta om företaget och dess syfte.

Wärtsiläs aktiviteter inom ledarskapsutveckling fortsatte på flera områden under året med målet att ge cheferna stöd i att utveckla sina team och sig själva som ledare. Virtuella inlärningslösningar är ett särskilt fokusområde som erbjuder ett flexibelt och lättillgängligt sätt att lära sig samtidigt som det sparar både tid och pengar samt minskar utsläppen. Ett nytt ledarskapsprogram för högre chefer lanserades i mitten av 2019 som fokuserar på att bygga upp en högpresterande företagskultur inom Wärtsilä. Programmet tar upp teman som ledning av högpresterande team, Leadership Excellence, Performance Excellence och kundfokus.

Growth Lab-programmet fortsatte med sin fjärde upplaga i augusti 2019. Tjugo chefer och framtida ledare från Wärtsilä med 7–15 års arbetserfarenhet valdes ut till programmet utifrån inkomna ansökningar. Deltagarna valde ut tre strategiskt viktiga projekt som godkändes av direktionen. Projekten är inriktade på att analysera och skapa potentiella framtida affärsmöjligheter. Den fjärde upplagan av Growth Lab slutförs i april 2020.

Wärtsiläs HR-organisation har utvecklat ett utbildningsprogram som kallas för Operational Excellence Academy och en utbildningsportal för Operational Excellence som erbjuder stödmaterial för alla i organisationen som är involverade i att leda arbetet för operativ effektivitet. Uppemot 2.500 chefer och medarbetare på Wärtsilä har deltagit i programmet mellan 2016 och 2019. Syftet med OE Academy är inte bara inlärning, utan också att göra Operational Excellence till en integrerad del av företagskulturen och arbetsrutinerna och att säkerställa kontinuerlig effektivisering.

Inlärning i arbetet eller på egen hand, mentorskap, coachning, jobbrotation och uppgifter avsedda att uppmuntra till kompetensutveckling och kunskapsdelning från erfarna medarbetare till deras yngre kollegor är en viktig del av företagets kunskaps- och kompetensutveckling. Medarbetare på alla nivåer erbjuds formell klassrumsutbildning, från inskolning av nya medarbetare till utbildningar för den högsta ledningen. Wärtsiläs medarbetare deltog i sammanlagt 39.017 utbildningsdagar under 2019, det vill säga i genomsnitt 2,07 dagar per medarbetare. Förutom klassrumsutbildning betonar vi i enlighet med Wärtsiläs syfte vikten av att kontinuerligt utveckla virtuella lösningar samt utbildning vid sidan av arbetet genom nya sätt att arbeta.

Omvandling av företagskulturen

Vid sidan av företagets affärsmässiga omvandling har Wärtsilä även börjat införa nya sätt att arbeta och en ny företagskultur som återspeglar förändringarna som sker i världen. Wärtsiläs syfte styr all vår verksamhet och mångfald stärker företagets värderingar – energi, förträfflighet och entusiasm. Wärtsilä vill ta vara på möjligheter och få saker gjorda, överträffa konkurrenterna samt främja öppenhet, respekt och förtroende för att skapa en engagerande arbetsmiljö. En personal med varierande bakgrund stimulerar innovation och generar resultat, har en bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool.

Wärtsilä utnyttjar samarbete och medskapande för att nå framgång i en komplex och osäker affärsmiljö, men betonar samtidigt individens ansvar. Medveten kunskapsdelning och transparent samarbete skapar mervärde såväl internt som externt. Att utforska och införa nya arbetsmetoder som främjar samarbete och kunskapsspridning utgör en del av detta transparenta och inkluderande tillvägagångssätt.

"En personal med varierande bakgrund stimulerar innovation och generar resultat, har en bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool."

MyVoice är Wärtsiläs medarbetarundersökning där alla medarbetare kan ge feedback på olika frågor. Undersökningen har genomförts i hela världen sedan 2004 och visat sig vara ett effektivt sätt att utveckla våra arbetssätt och stärka vår företagskultur.

År 2018 uppdaterades undersökningen för att bättre motsvara våra behov. Undersökningen är uppdelad på fem ämnesområden: ledarskap, kultur, arbete, utveckling och kundfokus. Den nya upplagan är kortare och fokuserar mer på engagemang och motivation. Undersökningen görs på webben och finns även i mobilversion. Undersökningen kommer framöver att genomföras en gång om året i stället för vartannat år som tidigare. Nya MyVoice genomfördes i januari 2019 på 17 språk, med en svarsfrekvens på 82,3% och nästan 16.000 deltagare.

Enligt resultaten anser merparten av Wärtsiläs medarbetare världen över att företaget har ett inspirerande syfte och erbjuder dem meningsfullt arbete. Säkerheten har även fortsättningsvis högsta prioritet och därför genomfördes en separat undersökning i september, MyVoice Safety Pulse, för att samla synpunkter kring temat.

Performance Excellence

Ett viktigt element i Wärtsiläs personalstrategi är att främja och utveckla en högpresterande kultur i hela organisationen. Ett av de viktigaste sätten att uppnå detta är coachning, där målet är att uppnå bättre prestationer genom smart målformulering och fortlöpande respons i realtid.

En väl genomförd prestationsstyrningsprocess hjälper Wärtsilä att nå sina affärsmål genom att omsätta affärsstrategier i mål på team- och individnivå. Alla Wärtsilämedarbetare ska känna till och förstå Wärtsiläs affärsstrategier och deras mål. Dessutom ska var och en känna till de centrala målen för sina egna enheter och de målområden som anknyter till det egna arbetet. Större uppmärksamhet har fästs vid processens kvalitet och effektivitet genom att betona betydelsen av kontinuerlig respons, genom att tydligt förklara vilka beteenden som förväntas och genom att skapa möjligheter till både professionell och personlig utveckling.

Den positiva trenden för de årliga utvecklingssamtalen har fortsatt världen över, med 91% deltagande under 2019. Prestationsstyrningsprocessen utgör ett stöd för cheferna i deras dagliga ledarroll. Alla medarbetare deltar i en prestationsbedömning och får feedback på sina prestationer samt en personlig utvecklingsplan. Prestationsbedömningen beaktas i lönebeslut enligt principerna för prestationsbaserade belöningar.

Wärtsiläs HR-organisation arbetar för en bra medarbetarupplevelse genom att utveckla processer, verktyg och rutiner för personalledning som är gemensamma för alla delar av organisationen och alla verksamhetsländer. Detta inkluderar investeringar i teknik och verktyg som ger snabb tillgång till onlinerapporter, information om medarbetarna och årlig ersättningsplanering för både lokala och internationella team.

Wärtsilä har även satsat på robotstyrd processautomation med 12 bottar i användning som hanterar olika HR-processer, bland annat rekrytering, löner, internationella arbetsbyten, rapportering, tidshantering och kvalitetssäkring av data. Bottarna utför osynligt arbete som minskar mängden manuella arbetsuppgifter avsevärt och ger våra specialister tid att fokusera på värdeskapande uppgifter.

Personalanalyser är ett innovativt tillväxtområde inom Wärtsiläs HR-organisation. Under 2019 skapades ett antal Team Dashboards för HR och ledningsgruppen som gör informationen mer konkret, bidrar till datadrivet beslutsfattande och underlättar diskussioner om såväl personal- som affärsfrågor.

Företagets organisation och arbetssätt utvecklas kontinuerligt. Fokusområdet för 2019 var att skapa mervärde för kunderna i ett marknadsläge med tuff konkurrens genom minskad komplexitet i organisationen, snabbare beslutsfattande och uppmuntran till ansvarstagande genom tydligare roller. Proaktiv förändringsledning och kontinuerlig kommunikation har spelat en viktig roll i omställningen. Att förstå kundernas verksamheter och tillgodose deras förändrade behov kräver flexibla arbetsmetoder, designtänkande och ett datadrivet tankesätt.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?