Navigation
Open navigation

Principer för produktdesign

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä strävar efter att utveckla miljöanpassade, säkra och tillförlitliga produkter och lösningar åt sina kunder. Genom livscykelservice, rekonditionering och efterinstallationer kan vi stödja kundernas affärsverksamhet under våra produkters hela livslängd. Rekonditionering av motorer och komponenter förlänger deras livslängd. Genom moderniseringar kan man förbättra den operativa prestandan för befintliga installationer och hjälpa kunderna att leva upp till allt striktare krav i framtiden.

För att säkerställa våra möjligheter att möta kraven i framtida bestämmelser bevakar vi aktivt lagstiftningsinitiativ och förändringar av miljölagstiftningen. Därför har vi också inriktat våra FoU-satsningar på att utveckla nya miljöanpassade produkter och lösningar som uppfyller kraven i en föränderlig affärsmiljö.

Regulatoriska krav

Merparten av de internationella miljöbestämmelser och krav som gäller för Wärtsiläs produkter och lösningar fastställs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och Världsbankens IFC-organisation. På regional och nationell nivå fastställs viktiga miljö- och myndighetskrav för Wärtsiläs produkter av organisationer som UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa) och EU samt i utsläppsstandarder i bland annat USA, Tyskland, Japan och Indien.

IMO kan införa egna standarder för sjöfartssäkerhet samt för förebyggande och kontroll av marina föroreningar och utsläpp från fartyg. IMO reglerar kväveoxidutsläpp och svavelhalter i bränslen samt processerna och begränsningarna för ballastvattenrening. Wärtsiläs motorer är designade för att uppfylla kraven i EU:s maskindirektiv, IMO:s SOLAS-konvention (Safety of Life at Sea) och andra relevanta säkerhetsdirektiv. Wärtsiläs propulsionssystem designas för att uppfylla kraven i SOLAS och säkerhetskrav från relevanta klassificeringssällskap. Typgodkännanden inhämtas hos klassificeringssällskap innan nya produkter lanseras. Wärtsilä följer klassificeringssällskapens och flaggstaternas regler för att säkerställa att kundernas fartygskonstruktioner är säkra och uppfyller bestämmelserna. Klassgodkännanden inhämtas för ritningar och beräkningar som överlämnas till kunderna innan fartygsbyggen inleds.

IFC fastställer allmänna och industrispecifika riktlinjer för god internationell branschpraxis (GIIP), exempelvis riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet (EHS) för värmekraftverk, som i dag betraktas som minimimiljöstandard i större globala kraftverksprojekt. I fall där nationella krav avviker från de nivåer och åtgärder som anges i EHS-riktlinjerna ska projektet uppfylla de striktare kraven. I de flesta projekt på tillväxtmarknaderna som finansieras av internationella finansinstitut garanteras efterlevnad av EHS-riktlinjerna och IFC:s Environmental and Social Performance Standards med hjälp Ekvatorprinciperna, ett globalt ramverk för riskhantering. Inom EU anger industriutsläppsdirektivet (IED) och direktivet om medelstora förbränningsanläggningar (MCPD) de primära utsläppsreglerna för stora och medelstora förbränningsanläggningar. Medlemsstaterna kan själva utfärda ytterligare och/eller striktare utsläppsgränser, till exempel om det är nödvändigt för att uppfylla luftkvalitetsstandarder.

Livscykeltänkande

Wärtsiläs produkter är byggda för att hålla. Därför är det viktigt att identifiera produkternas miljöpåverkan genom hela livscykeln för att förstå deras totala miljöeffekter. Vi hanterar produktlivscyklerna genom produktdesign, omsorgsfulla leverantörsval, produktionstekniska metoder samt optimering av transporter, underhåll och reparationer under produkternas hela livslängd.

Produkterna levereras med användarhandböcker som innehåller grundläggande information om produkterna samt fullständiga bruksanvisningar. Dessutom erbjuder vi kunderna utbildningar och handledning för att säkerställa en så miljövänlig, säker och effektiv användning av våra produkter som möjligt. Vi erbjuder även serviceavtal och olika produkter som bidrar till att optimera kundernas verksamhet samt aktivt stöd i valet av lämpligaste lösningar redan i projektets tidigaste faser.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?