Navigation
Open navigation

Styrning av leverantörskedjan

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Leverantörerna spelar en viktig roll i vår leveransprocess. Vi strävar efter nära relationer med våra viktigaste leverantörer för att säkerställa att båda parterna förstår och uppfyller våra strikta process- och produktkrav.

Vid sidan av finansiella fördelar stimulerar nära relationer kunskapsspridning, skapar en innovativ miljö och gör det möjligt för strategiska leverantörer att integreras starkare i vår värdekedja. Vi har en omfattande leverantörsbas med cirka 27.000 aktiva leverantörer, av vilka de flesta finns i Europa där även våra största produktionsenheter är belägna.

Wärtsiläs krav på leverantörer

Wärtsilä har fastställt processer för val av leverantörer, för uppföljning av hur leverantörerna uppfyller Wärtsiläs leverantörsskrav och för utveckling av leverantörsrelationerna.  Vi erbjuder våra leverantörer partnerskap som stärker konkurrenskraften för båda parterna genom en öppen och fortlöpande dialog.  Partnerskapstänkande tillämpas också på vår forsknings- och utvecklingsverksamhet, ofta i samarbete med universitet, forskningsinstitut och nyckelleverantörer.

Vi ställer tydliga förväntningar på våra leverantörer när det gäller efterlevnad av relevant lagstiftning, miljöaspekter, kvalitet, hälsa och säkerhet samt sociala prestationer.

Förutom allmänna och produktrelaterade krav har vi även tydliga förväntningar på våra leverantörer vad gäller efterlevnad av relevant lagstiftning samt i frågor om miljö, kvalitet, arbetsmiljö och sociala prestationer.  Leverantörerna måste bevisa att de uppfyller kraven för att godkännas som leverantörer.  Kraven ingår också i standardavtalen med leverantörerna.  Vi följer regelbundet upp att leverantörerna uppfyller dessa krav med hjälp av nyckeltal och olika slags revisioner.

Säkerställande av leverantörernas efterlevnad

Leverantörer utvärderas och hanteras med hjälp av vårt leverantörshanteringssystem. För potentiella nya leverantörer bedöms utbud, risknivå och efterlevnad utifrån Wärtsiläs leverantörskrav under den grundläggande bedömningsfasen innan leverantörsrelationen inleds. Den grundläggande riskbedömningen beaktar risker på leverantörs- och landsnivå och tillämpas även på befintliga leverantörer genom nya regelbundna bedömningar. Wärtsiläs leverantörshanteringsteam analyserar den grundläggande bedömningen av en leverantör och beslutar om ytterligare steg i bedömningsprocessen behövs. Leverantörer med låg risk kan godkännas som affärspartner baserat på den grundläggande bedömningen.

Som en standard för medel- och högriskleverantörer, och särskilt för potentiella leverantörer och nya leverantörer av en viss produkt eller tjänst, görs en detaljerad bedömning. Syftet med den detaljerade bedömningen är att komplettera den grundläggande riskbedömningen, bedöma leverantörens kompetens och kapacitet samt att samla in ytterligare information om leverantören. Om leverantörens risknivå bedöms vara godtagbar enligt den detaljerade bedömningen och om det finns affärsbehov, kan leverantören godkännas.

För nya och befintliga leverantörer som är mer kritiska och riskbehäftade i fråga om deras ledningssystem, utbud och geografiska läge utförs revisioner på plats av en kvalificerad huvudansvarig revisor i samarbete med Wärtsiläs leverantörshanteringsteam och andra relevanta intressenter. En utomstående revisor kan användas inom specifika kritiska områden, såsom mänskliga rättigheter eller cybersäkerhet. Innan revisionen kan godtas ska leverantören åtgärda eventuella brister i kraven.

Wärtsilä bedömer och uppgraderar sitt leverantörshanteringssystem regelbundet vid behov. Under 2019 lanserade vi ett riskbaserat bedömnings- och hanteringssystem för befintliga leverantörer efter lanseringen av systemet för nya leverantörer 2018.

Betygsättning av leverantörer 2019

Som en del av utvärderingen betygsätter Wärtsilä leverantörerna utifrån sina leverantörskrav. Betyget bygger på bedömningar av olika informationskällor, såsom grundläggande och detaljerad bedömning, dialog med leverantörerna och genomförda revisioner. Utifrån denna betygsättning kan leverantörer antingen godkännas, godkännas med anmärkningar eller underkännas.  Betygen och revisionsresultaten granskas regelbundet.

Vid utgången av 2019 hade vi betygsatt 712 av företagets 1.255 direkta globala leverantörer som stod för 96% av de relaterade leverantörskostnader (målet för året var 96%). Av företagets lokala leverantörer betygsattes 69% (mål 80%) och av indirekta leverantörer 76% (mål 70%).  År 2019 underkändes 40 leverantörer på grund av deras underlåtenhet att uppfylla Wärtsiläs krav på produktspecifika frågor, efterlevnad, kvalitet eller hållbarhet. Av dem vidtog nio korrigerande åtgärder som förbättrade betyget.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?