Navigation
Open navigation

Wärtsiläs ledningssystem

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Målet för Wärtsiläs ledningssystem är att skapa mervärde för Wärtsiläs intressenter, förverkliga strategiska målsättningar, främja hållbarhetsresultaten, hantera riskerna i anslutning till verksamheten samt förbättra bolagets prestanda genom att följa principerna för kontinuerlig förbättring. Ledningssystemet innehåller olika redskap såsom systemen för styrning av kvalitet, miljö och arbetarskydd. Vid ledningens utvärderingar, som görs på olika organisationsnivåer, följer man upp systemets ändamålsenlighet, uppnåendet av målsättningarna samt utvecklingen av de centrala nyckeltalen. Wärtsiläs processer utvecklas inom affärsområdena, affärslinjerna och funktionerna. Dessa utvecklingsprojekt samordnas av kontrollfunktionens utvecklingsmöte och teamet för OD-portföljhantering, Wärtsilädirektörernas kvalitetsrapporter, de funktionella ledningsgrupperna och Wärtsiläs digitala ledningsteam.

Wärtsiläs direktion svarar för fastställandet av centrala strategier, principer och policyer samt tillhörande ledningssystem. Direktionen följer regelbundet upp hur ledningssystemet fungerar och prestationsförmågan utvecklas. Ansvaret är fördelat på linjeorganisationens alla organisationsnivåer, och för varje medarbetare har ett eget ansvarsområde definierats i ledningssystemet. Både på koncernnivå och i de flesta dotterbolag finns särskilda arbetsgrupper som utvecklar ledningssystemet. På koncernnivå finns följande arbetsgrupper som koordinerar produktutvecklingen och operativa frågor:

Arbetsgrupp

Fokus

Huvuduppgifter

Wärtsilädirektörernas kvalitetsrapport

Kvalitet

Övergripande ansvar för Wärtsiläs kvalitet, utveckling av kvalitetsprocessen och uppnåendet av strategiska kvalitetsmål.

Kontrollfunktionens utvecklingsmöte

Strategisk utveckling av verksamheten

Övergripande ansvar för utvecklingen av Wärtsiläs verksamhet och planer för utvecklingen av verksamheten samt ledning av IM:s arbete och processutveckling.

Kvalitetsrapporter om affärslinjer

Kvalitet

Stöd för och bedömning av kvalitetsutvecklingen utifrån kundernas uppfattningar om vår kvalitet och bedömning av hela livscykeln. Plattform för fokus på de centrala utvecklingsområden som påverkar våra kunder mest. Gränsöverskridande beslutsfattande för att öka effektiviteten och förkorta beslutsprocessen.

Wärtsiläs team för OD-portföljhantering

Utveckling av verksamheten

Vägkarta över utveckling av verksamheten, mål och riktlinjer baserade på affärsstrategier och mål samt övergripande ansvar för processen för utvecklingen av verksamheten som godkänns av Wärtsiläs controllerteam. Harmonisering av utvecklingen av verksamheten över divisionsgränserna.

Wärtsiläs QEHS-ledningsgrupp

Miljö, hälsa, arbetarskydd och säkerhet (QEHS)

Övergripande ansvar för Wärtsiläs QEHS, utveckling av QEHS-ledningssystem, övergripande ansvar på koncernnivå för Wärtsiläs QEHS-bedömning och målsättning, samt uppföljning av utvecklingen av lagstiftningen.

 

Ledningssystem

Andelen certifierade Wärtsiläbolag

 

Kvalitet ISO 9001

90%

Miljö ISO 14001

67%

Arbetshälsa och säkerhet ISO 18001

67%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?