Navigation
Open navigation

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs mål är att erbjuda sina kunder det högsta värdet och de bästa tjänsterna genom att fortlöpande utveckla sin kompetens och sina arbetsmetoder. Det strategiska målet för Wärtsiläs sociala ansvar och personalstrategi är att stödja affärsstrategin genom att utveckla Wärtsiläs personal, organisation, kompetenser och arbetssätt för att uppfylla verksamhetens framtida behov.

Målet är att ha en energisk, kompetent och motiverad personal med spännande och meningsfulla arbetsuppgifter och karriärmöjligheter och som leds av utmärkta chefer. Goda prestationer uppmärksammas och mångfald respekteras. Wärtsilä strävar efter att erbjuda trygga arbetsförhållanden för sina medarbetare, avtalspartner samt andra personer som arbetar på olika håll inom koncernen genom att tillämpa högklassiga standarder för företagshälsovården och arbetarskyddet.

Ett gott samhällsmedborgarskap kan uppnås genom aktivt samarbete, öppen kommunikation och goda relationer med intressenter. Wärtsiläs affärsverksamhet och relationer till sina intressenter bygger på verksamhetsprinciper som alla Wärtsiläs bolag och medarbetare är skyldiga att följa.

Signifikanta förändringar i organisationen och leveranskedjan under 2019 (GRI 102-10)
I oktober 2018 beslutade Wärtsilä om en uppdelning av verksamheten i två affärsområden, Wärtsilä Marine och Wärtsilä Energy, som ansvarar för både nyförsäljning och service. Den nya organisationsstrukturen infördes den 1 januari 2019. Förändringen var en av de största i Wärtsiläs historia, och resulterade i att över 13.000 personer bytte plats i organisationen och krävde enorma satsningar på förändringsledning, omstrukturering och rekrytering.

Wärtsiläs koncernomfattande program för att omorganisera verksamheten och resurserna på ett sätt som garanterar företagets lönsamhet och konkurrenskraft i framtiden fortsatte under hela 2019. Till de planerade aktiviteterna hör ett ökat fokus på målinriktad försäljning, utveckling av kontraktsbaserad verksamhet och ”as-a-service”-modeller, granskning av kostnadsstrukturen och optimering av affärsportföljen. Programmet förväntas leda till globala personalminskningar på 1.200 medarbetare före slutet av 2020.

I februari stärkte Wärtsilä sin undervattensrelaterade servicekapacitet genom att öppna en ny anläggning för reparation, renovering och underhåll under vatten i Fujairah i Förenade Arabemiraten.

I maj offentliggjorde Wärtsilä förvärvet av Ships Electronic Services Ltd (SES), ett brittiskbaserat företag specialiserat på navigations- och kommunikationselektronik samt installations-, underhålls- och reparationstjänster för kommersiella fartyg och fritidsfartyg. Vid förvärvstidpunkten hade företaget 47 medarbetare.

I september offentliggjorde Wärtsilä Energy sina planer på att omstrukturera och anpassa sin organisation. Målet är ett ökat kundfokus och förbättrad förmåga att ta tillvara affärsmöjligheter genom minskad komplexitet i organisationen, snabbare beslutsfattande och större handlingsfrihet för medarbetarna.

I september beslutade man i samråd med Hyundai Heavy Industries (HHI) att avveckla Wärtsiläs och Hyundai Engine Companys koreanska samriskföretag WHEC. WHEC tillverkade W50DF-fyrtaktsmotorer för LNG-tankfartyg och andra marina applikationer på den asiatiska marknaden. Samriskföretaget hade 20 medarbetare i slutet av 2019.

Wärtsiläs digitala omvandling har fortskridit i snabb takt under de senaste åren. I september integrerade Wärtsilä sin centrala digitaliseringsfunktion med andra affärsenheter och koncernfunktioner. Teamen placerades där de bäst kan skapa mervärde för våra kunder och Wärtsilä i stort. Samtidigt kan de fortsätta att delta i olika verksamheter och projekt på ett kostnadseffektivt sätt.

I december meddelade Wärtsilä att företaget kommer att avyttra Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik). ELAC Nautik blev en del av Wärtsilä i samband med förvärvet av L-3 Communications MSI år 2015. Företaget fokuserar på hydroakustiska produkter, däribland ekolod, system för undervattenskommunikation och ekosystem för små och medelstora militära ubåtar. ELAC Nautik har ungefär 120 medarbetare.
Anställda
Information om anställda och andra arbetare 2019 (GRI 102-8, GRI 401-1)
Utöver direktanställda sysselsatte Wärtsilä indirekt en extern arbetskraft på 6.370 årsverken bland underleverantörer i sina fabriker och enheter. Enheterna i Finland hade 3.776 anställda sammanlagt.

Sammanlagt 1.890 anställda lämnade Wärtsilä och 4.067 anställdes av Wärtsilä globalt under 2019 av olika orsaker. Wärtsilä hade 18.795 anställda i slutet av 2019.
Personal 2019 2018 2017 2016 2015
Antal anställda i slutet av året 18 795 19 293 18 065 18 011 18 856
Antal anställda per affärsområde
Services * 11 051 10 624 10 567 10 592
Marine Solutions 12 526 6 267 5 845 6 074 6 847
Energy Solutions 4 978 1 171 1 038 903 959
Övriga 1291 805 559 467 459
Antal anställda per marknadsområde
Europa 11 618 11 693 10 463 10 399 10 893
Asien 4 341 4 726 4 890 4 992 5 297
Nord- och Sydamerika 2 016 2 074 1 960 1 919 1 917
Övriga 820 801 753 701 748
Personalens medelålder 41,6 41,4 41,5 41,0 41,0
Fastanställda (%) 93 93 92 89 89
Visstidsanställda (%) 7 7 8 11 11
Heltidsanställda (%) 98 98 98 98 98
Deltidsanställda (%) 2 2 2 2 2
Personalomsättning (avgångna) (%) 6,7 5,7 5.3 5,3 5,2
Nya jobb, netto -571 923 -213 -840 -755
* Services upphörde som separat affärsområde vid utgången av 2018.
Antal anställda enligt anställningsavtal och kön 2019 Tillsvidare Visstid
Totalt 17 401 1 394
Män 14 533 1 111
Kvinnor 2 868 283
Antal anställda enligt anställningsavtal och region 2019 Tillsvidare Visstid
Europa 11 155 462
Asien 3 631 716
Amerika 1 983 30
Övriga 632 186
Tillsvidare anställda enligt anställningstyp och kön 2019 Heltid Deltid
Totalt 17 035 366
Män 14 227 306
Kvinnor 2 808 60
Nya anställningar 2019 Anställda Grad (%)
Totalt 4 067 21,6
Kön
Män 3 159 20,2
Kvinnor 908 28,8
Åldersgrupp
< 30 år 1 684 65,5
30–50 år 2 071 17,7
> 50 år 313 7,0
Marknadsområde
Europa 2 406 20,7
Asien 881 20,3
Amerika 494 24,6
Övriga 286 35,0
Personalomsättning (som sagt upp sig) 2019 Anställda Grad (%)
Totalt 1 162 6,7
Kön
Män 914 6,3
Kvinnor 248 8,6
Åldersgrupp
< 30 år 187 9,0
30–50 år 774 7,1
> 50 år 201 4,6
Marknadsområde
Europa 699 6,3
Asien 291 8,0
Amerika 118 5,9
Övriga 54 8,5
Förmåner som endast beviljas heltidsanställda (GRI 401-2)
I allmänhet erbjuds visstids- och deltidsanställda samma förmåner som fastanställda. I vissa länder är kvalifikationen bunden till antalet tjänstemånader eller -år. Sådana skillnader baserar sig normalt på kollektivavtal i enlighet med den lokala lagstiftningen.
Relationer mellan anställda och ledning
Minimivarseltid för operativa förändringar (GRI 402-1)
Wärtsiläs minimivarseltider beskrivs i avsnittet om Politik om mänskliga rättigheter, lika möjligheter och rättvisa anställningsförfaranden.
Arbetshälsa och arbetarskydd
Andel av alla anställda som har representation i formella hälso- och säkerhetskommittéer för ledningen och de anställda (GRI 403-1)
Wärtsiläbolagen tillämpar program för arbetshälsa och arbetarskydd enligt den lokala lagstiftningen. Dessa utvecklas i allmänhet av kommittéer för arbetshälsa och arbetarskydd som har representanter för ledningen och personalen. Sammanlagt 85% av Wärtsiläs bolag har arbetshälso- och arbetarskyddskommittéer, vilket omfattar totalt 89% av Wärtsiläs personal.
Typ av skador och andelen skador, yrkessjukdomar, förlorade arbetsdagar och frånvaro samt totalt antal arbetsrelaterade dödsfall (GRI 403-2)
Olycksfrekvensen (olyckor med förlorad arbetstid) för 2019 var 2,25, 10% lägre än året innan.

Wärtsilä beklagar djupt en dödsolycka som inträffade under året, där en av våra entreprenör på ett varv i Vietnam omkom. Ett entreprenörsföretag skulle ta bort en tillfällig stålkonstruktion från ett fartygsskrov. I samband med detta rasade konstruktionen plötsligt ihop och sjönk till botten. En av entreprenörens anställda hann inte undan i tid och omkom i olyckan.
Personskador 2019 2018 2017 2016 2015
Totalt antal personskador 397 398 446 439 461
Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro, anställda, totalt 85 90 88 95 104
Europa 58 62 60 69 72
Asien 16 14 9 17 15
Nord- och Sydamerika 10 13 16 6 16
Afrika 1 1 3 3 1
Antalet personskador som lett till minst en dags frånvaro, underleverantörer, totalt 20 35
Europa 11 19
Asien 4 6
Nord- och Sydamerika 5 10
Afrika 0 0
Personskador som lett till frånvaro/miljoner arbetstimmar
Anställda 2,25 2,5 2,5 2,6 2,8
Underleverantörer 1,8 3,1
Frånvaro, anställda %
Frånvaro på grund av sjukdom (% av totalt antal arbetstimmar) 2,1 2,2 2,0 2,2 1,9
Frånvaro på grund av olycksfall
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Frånvaro på grund av yrkessjukdomar
(% av totalt antal arbetstimmar)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dödsolyckor
Totalt antal omkomna 1 1 1 1 1
Anställda 0 1 0 0 1
Underleverantörer 1 0 1 1 0
Anställda med hög förekomst av eller risk för yrkessjukdomar (GRI 403-3)
Wärtsiläs medarbetare arbetar i närheten av motorer som är i gång när de utför underhållsuppgifter eller testar dem, vilket exponerar dem för buller. Wärtsilä har arbetarskydds- och arbetshälsoprogram för att förebygga hörselskador, bland annat hörselskydd för medarbetare i riskzonen. Totalt 10 fall av yrkessjukdomar diagnosticerades under 2019, vilket motsvarar 0,27 fall per en miljon arbetstimmar.
Utbildning
Genomsnittligt antal utbildningstimmar per år per anställd (GRI 404-1)
År 2019 ordnade Wärtsilä i genomsnitt 2,11 utbildningsdagar för män och 1,85 utbildningsdagar för kvinnor.
Utbildningsdagar (dagar/anställd) 2019 2018 2017 2016 2015
Totalt 2,0 2,2 2,2 3,0 3,0
Chefer och överordnade 2,0 2,9 3,5 3,7 3,5
Andra tjänstemän 1,0 2,1 3 2,9 2,9
Arbetstagare 2,0 2,1 2,0 3 3,1
Program för kompetensutveckling och omställningsstöd (GRI 404-2)
Wärtsiläs program för kompetenshantering beskrivs i avsnittet om personalledning. Wärtsilä har ett stort urval av interna utbildningar och inlärningsmöjligheter för anställda inom mer än 20 områden, till exempel motorteknologi, hälsa och arbetarskydd, språk och kultur, projekthantering, miljö, säkerhet och ledarskap.
Andel anställda vars prestationer och karriärutveckling bedöms regelbundet (GRI 404-3)
Årliga utvecklingssamtal 2019 2018 2017 2016 2015
Omfattning % 91 96 96 96 92
Mångfald och lika möjligheter
Mångfald inom organisationen och bland anställda (GRI 405-1)
En personal med varierande bakgrund ger högre vinst, bättre förmåga att lösa komplexa problem och en större kompetenspool. Wärtsiläs initiativ för ökad mångfald inleddes 2012. Syftet är att främja en inkluderande företagskultur på alla nivåer för att bemöta de globala och lokala kraven. Genom att investera i mångfald och stöda anställda med olika kön, ålder, personlighet och utbildning blir Wärtsilä både en mer attraktiv arbetsgivare och en mer uppskattad affärspartner för kunderna.
Könsrelaterad mångfald 2019 2018 2017 2016 2015
Män/kvinnor (%) 83/17 83/17 84/16 84/16 85/15
Chefspositioner i världen: män/kvinnor (%) 83/17 87/13 89/11 89/11 89/11
Regional mångfald
Antal nationaliteter 140 137 136 134 131
Antal anställda enligt åldersgrupp 2019 Anställda Grad (%)
< 30 år 2 574 14
30–50 år 11 736 62
> 50 år 4 486 24
Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt åldersgrupp 2019 Direktionen Styrelsen
< 30 år 0 0
30–50 år 29 13
> 50 år 71 88
Andel direktions- och styrelsemedlemmar enligt kön 2019 Direktionen Styrelsen
Kvinnor 14 25
Män 86 75
Kundtillfredsställelse
Resultat av undersökningar av kundnöjdheten (GRI 102-43)
Kundernas behov har alltid högsta prioritet för Wärtsilä. Vi bevisar detta genom att lyssna på och agera utifrån kundernas feedback på både operativ nivå och på ledningsnivå. Wärtsilä lägger stor vikt vid att vinna kundernas förtroende och vid att hålla våra löften. Utmaningar är oundvikliga i vår bransch, men genom att fokusera på kunderna kan vi stärka relationerna. Vi använder oss av Net Promoter Score (NPS) för att mäta kundlojaliteten och kundtillfredsställelsen. Resultaten följs upp månatligen och har under de tre senaste åren uppvisat en betydande förbättring.

Vi välkomnar feedback från kunderna på projektleveranser och driften av deras anläggningar. Att förstå vad som fungerar och vad som kan förbättras samt att känna till kundernas operativa miljö är avgörande för att kunna utveckla företagets produkter och tjänster. För att säkerställa att kundernas behov och förväntningar tillgodoses samlar Wärtsilä feedback i samband med olika evenemang, aktiviteter och möten med våra kunder.
Kundlojalitet 2019 2018 2017
Net Promoter Score, NPS 59 53 45
Urval 2 787 3 356 4 875
Skalan för Net Promoter Score är från -100 till +100.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?