Navigation
Open navigation

Oberoende bestyrkanderapport

Anteckningen

Skapa en anteckning?


Oberoende Bestyrkanderapport till Direktionen för Wärtsilä Oyj Abp

(En översättning av den ursprungliga engelskspråkiga rapporten)

Granskningens art

På begäran av direktionen för Wärtsilä Oyj Abp (nedan ”Wärtsilä”) har DNV GL Business Assurance Finland OY/AB (nedan ”DNV GL”) utfört en granskning som ger begränsad säkerhet av informationen gällande hållbar utveckling, som Wärtsilä presenterat i sin årsrapport (härefter: Rapporten) för perioden 1 januari till 31 desember.2019.

Tillämpad Information

Arbetet omfattas och begränsas av de generella och ämnesspecifika GRI-upplysningarna (härefter: ”Tillämpad Information”). Den tillämpade informationen är publicerad i Rapporten enligt förteckningen i “GRI och UNGC Index”. Därutöver har vi granskat hållbarhetsinformationen presenterad i de ”Berättelser” – texter som markerats ”Hållbarhetsbestyrkat”.

För granskning av den Tillämpade Informationen, vilket inkluderar en analys av risk för väsentliga oegentligheter i Rapporten, har vi utnyttjat Global Reporting Initiative’s GRI-standard (2016) samt Wärtsiläs egna rapporteringsprinciper (härefter “Kriterierna”, se kapitlet “Rapporteringsprinciper” i Rapporten).

Vi har inte granskat, och ger inget utlåtande, gällande annan information från ifrågavarande rapporteringsperiod, som möjligen publiceras i Rapporten eller på Wärtsiläs hemsidor.

Våra slutsatser

Grundat på vår översiktliga granskning och de bevis vi tillägnat oss har det till vår kännedom inte kommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och verkställande direktören angivna Kriterierna. Vi anser därför Rapporten vara i linje med kraven i GRI-standarden.

Denna konklusion gäller dock enbart den granskade informationen i de begräsningar som redogörs nedan.

Granskningsstandard och grad av säkerhet

Vi har utfört ett granskningsuppdrag med en grad av begränsad säkerhet enligt standarden för bestyrkandeuppdrag (ISAE) 3000 (reviderad), som gäller andra bestyrkandeuppdrag än revision av sådan ekonomisk information som berör gångna perioder eller revision av allmän karaktär – utfärdad av the International Auditing and Assurance Standards Board. Denna standard förutsätter att vi följer de etiska kraven samt planerar och utför uppdraget så att man uppnår en begränsad säkerhet.

DNV GL tillämpar egna standarder och utförandekoder för kvalitetskontroll, enligt standarden ISO/IEC 17021:2011 - Bedömning av överensstämmelse. Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - samt upprätthåller ett omfattande system för kvalitet innehållande dokumenterade policyn och procedurer gällande etiska krav, professionell standard samt hantering av lag- och övriga krav.

Processen för ett granskningsuppdrag med begränsad säkerhetsgrad kan variera i natur och tidsanvändning från, och är inte lika detaljerad som, ett uppdrag med rimlig grad av säkerhet, vilket gör att graden av säkerhet är betydligt mindre än den skulle ha varit ifall ett uppdrag med rimlig säkerhet skulle ha utförts. Vi planerade och utförde uppdraget så, att vi erhöll de bevis vi ansåg vara tillräckliga som grund för våra slutsatser, så att risken för att vår slutsats skulle vara felaktig är reducerad med inte fullständigt eliminerad.

Grunden för vår slutsats

För att utföra granskningen har vi planerat och utfört uppdraget med tanke på risken för väsentliga oegentligheter i den Tillämpade Informationen; vår granskning inkluderade, men var inte begränsad av:

 • Bedömning av Kriterierna för den Tillämpade Informationen;
 • Intervjuer av representanter för Wärtsiläs ledning för att erhålla en förståelse av informationssystemen och processerna för generering, aggregering och rapportering av den Tillämpade Informationen;
 • Besökt på en, samt videokonferenser med fem, av Wärtsiläs verksamhetsställen för att bedöma processer och system för insamling av lokal information som konsoliderats på gruppnivå. Granskningen omfattade följande verksamhetsställen. Besökt verksamhetställe:
  • Wärtsilä Finland;
   verksamhetsställen granskades med videokonferenser
  • Wärtsilä Iberica, Espanja
  • Wärtsilä Indonesia;
  • Wärtsilä Japan, Japani;
  • Wärtsilä North America, Yhdysvallat; och
  • Wärtsilä Transas, Venäjä.

DNV GL hade full frihet att välja verksamhetsställen baserat på väsentlighet;

 • Bedömning av data vid källan samt uppföljning av dessa till datakonsolidering på gruppnivå ;
 • Utvärdering i vilken utsträckning bevisen, mätningarna och innehållet gällande den Tillämpade Informationen är uppgjorda i enlighet med Kriterierna;
 • Utvärdering av Rapporten och narrativen runt den Tillämpade Informationen i förhållande till Kriterierna;
 • Utvärdering i vilken utsträckning informationen i Rapporten är förenlig med rapporteringskraven i GRI-standarden.

Uppdragets inherenta begränsningar

Vår granskning av hållbarhetsredovisningen utgår från att den data och information som Wärtsilä delgivit oss har givits i god tro. På grund av granskningens selektiva natur (sampling) samt andra inherenta begränsningar i procedurer och system för intern kontroll, föreligger en oundviklig risk för att fel eller oegentligheter inte har upptänkts. Data gällande energiförbrukning utnyttjad för beräknande av GHG utsläpp är underställda inherenta begräsningar beroende på deras natur och metoderna för att fastställa sådan data. Slutligen kan val av olika, men accepterade, mätmetoder resultera i olika mätresultat.

DNV GL avsäger sig uttryckligen allt ansvar eller medansvar för alla beslut en person eller entitet kan tänkas göra på basen av denna Oberoende Bestyrkanderapport.

Vår kompetens, vårt oberoende och vår kvalitetskontroll

DNV GL:s politik och procedurer är designade för att säkra att DNV GL, dess personal och – i tillämpliga fall - andra som berörs av kraven för oberoende (inkluderande personal från andra enheter inom DNV GL), upprätthåller oberoende enligt relevanta etiska krav. Detta arbete utfördes av ett oberoende team professionella hållbarhetsexperter som inte in något skede varit involverade i etableringen av Kriterierna för hållbarhetsrapporteringen. Vårt flervetenskapliga team består av professionella med en kombination av hållbarhets- och miljöerfarenhet.

Wärtsiläs ledningens samt DNV GL:s ansvar

Wärsiläs ledning ansvarar för:

 • Beredning och presentation av den Tillämpade Informationen i linje med Kriterierna;
 • Upprättande, införande och upprätthållande av effektiv intern kontroll över information och data som resulterar i beredningen av den Tillämpade Informationen så att den inte innehåller väsentliga felaktigheter;
 • Utvärdering och rapportering av den Tillämpade Informationen enligt uppställda Kriterier; samt
 • Innehåll och uttalanden i Hållbarhetsrapporten och Kriterierna.

Vårt ansvar är att planera och utföra vår granskning för att ge Wärtsilä en oberoende slutsats, grundat på vår översiktliga granskning, ifall hållbarhetsredovisningen har framställts i linje med Kriterierna, samt för att rapportera i form av en Oberoende Bestyrkanderapport. Vi har inte varit ansvariga för beredande av hållbarhetsrapporteringen.

 

För DNV GL Business Assurance Finland OY/AB

Esbo, Finland,

Den 7 februari 2020

 

Mikael Niskala

Lead Auditor

DNV GL – Business Assurance

Souvik Kumar Ghosh

Principal Consultant and Reviewer

DNV GL – Business Assurance

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?